Ит Лидери

Агенция Митници оптимизира работата си с ИС по ОПАК

Computer World

Агенция „Митници” пусна в действие нова автоматизирана информационна система за деловодство и административна дейност (АИДА). Технологичното решение се финансира по проект по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Системата е част от предприетите от агенцията мерки в изпълнение на националната стратегия за електронно управление в България. Тя е създадена за близо 5 месеца и обхваща всички структури на Агенция „Митници”, включително е интегрирана с други информационни системи, в това число и Единната среда за обмен на електронни документи на държавната администрация. Внедряването на информационна система подпомогна оптимизирането на работните процеси в агенцията и намаляване на разходите за административните услуги; доведе до ускоряване на документооборота и вследствие на това до ускоряване на вземането на административни решения.

Кадър от заключителната пресконференция:

Ивайло Стефанов, директор на дирекция "Митническа статистика и автоматизация" (вторият отляво-надясно) и Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на УО на ОПАК

Проектът на Агенция „Митници“ приключва на 17 март. Дейностите по него са на обща стойност 2 895 406,76 лв., а срокът му на изпълнение е 25 месеца.

В резултат на изпълнението на проекта са реализирани 7 електронни административни услуги:

  • Издаване на разрешение за използване на обща гаранция или освобождаване от обезпечение, като облекчена формалност при поставяне на стоки под режим транзит;

  • Издаване на свидетелства за митническа годност;

  • Издаване на разрешения за използване на опростени процедури на деклариране;

  • Издаване на разрешения за предоставяне на статус на „одобрен износител";

  • Извършване на митнически контрол извън определеното работно време и/или извън митническото учреждение;

  • Извършване на научно-лабораторни изследвания и изготвяне на експертни становища;

  • Издаване на разрешение за предоставяне на статут на ободрен получател, като облекчена формалност при режим транзит.

Създадени са механизми за контрол на стандартното време от 20 минути за предоставяне на административна услуга. По проекта е създаден и вече работи електронен портал, който значително улесни достъпа на бизнеса и гражданите до услугите на агенцията, подобри комуникацията между Агенция “Митници”, бизнеса и гражданите и снижи времето на обратна връзка с регистрираните потребители.

Очаква се въвеждането на новата система и услуги да оптимизира работните процеси в агенцията, което ще повиши качеството и ефективността на предоставеното от нея административно обслужване. Целта е подобряване на предлаганите административни услуги и намаляване на разходите за тях, което да доведе до облекчения за крайните потребители – гражданите и бизнеса.

 „С нововъведената система в рамките на митническата администрация проектът е изпълнил основата идея на електронното управление, а именно предоставяне на по-бързи, ефикасни и качествени услуги”, отчете ръководителят на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър при откриването на заключителната конференция по проекта.

„Засилване на административния капацитет на българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници в Европейския съюз” се финансира по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” на ОПАК, чиято цел е създаването на ефективна администрация в полза на гражданите. „Надявам се с новите договори по ОПАК да надградим постигнатите резултати и да направим администрацията по-адекватна, гъвкава и отговаряща на съвременните нужди на крайния потребител”, добави още тя.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X