Ит Лидери

От понеделник тръгват SEPA плащания между България и Полша

Computer World

Българският и полският платежни оператори, Борика – Банксервиз и Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR), установиха реципрочна връзка за обмен на кредитни трансфери в рамките на Единната зона за евро плащания (SEPA). Връзката е базирана на стандартите за оперативна съвместимост на EACHA (European Automated Clearing House Association), съобщиха на 17 януари от българската организация в съобщение до медиите.

Споразумението между Борика – Банксервиз и KIR е важна стъпка към оптимизирането на финансовите потоци в Централна и Източна Европа. Сътрудничеството ще осигури на банките-участнички в сетълмент механизмите бърз и ефикасен метод за обмен на SEPA плащания и ще увеличи точките, до които достигат двете компании в рамките на SEPA.

Като акционерно дружество, собственост на Българска народна банка и търговските банки в страната, "Борика - Банксервиз" играе роля на основна информационно-технологична инфраструктура на платежната индустрия в България.

KIR е отговорен за клиринга на транзакции между банките в Полша. На годишна база се обработват 1,5 млрд. безкешови плащания през клиринговите механизми ELIXIR, Euro ELIXIR и Express ELIXIR.

SEPA е интеграционна инициатива на Европейския съюз. Считано от 1 февруари 2014 г., SEPA кредитни трансфери и SEPA директни дебити ще бъдат задължителни за всички страни в еврозоната. За България, Полша и други страни, извън еврозоната, новите стандарти ще са задължителни на по-късен етап - от октомври 2016 г. След завършване на миграцията към SEPA плащания, всички европейски банки ще имат ползи, реализирани чрез икономия от мащаба.

Партньорството между KIR и Борика – Банксервиз е базирано на рамката за взаимно сътрудничество, установена от Асоциацията на клиринговите къщи в Европа (EACHA). Тази рамка позволява лесен и ефективен обмен на SEPA плащания между клиринговите механизми, банките и техните клиенти. Поради факта, че и двата клирингови механизма поддържат повече от 1 цикъл на ден, клиентите на Борика – Банксервиз и KIR ще имат възможност да осъществяват плащания в рамките на същия ден, като по този начин се предостави бърза услуга за платците, при същевременно намалени разходи.

Това партньорство ще донесе важни промени за бизнеса и индивидуалните клиенти на банките. От 20 януари 2014 г. ще бъде възможно изпращането и приемането на парични преводи в евро между SEPA системите БИСЕРА-7 ЕВРО и Euro ELIXIR.

В момента в БИСЕРА 7-ЕВРО участват Българо-американска кредитна банка, Първа инвестиционна банка, Tексим Банк, Българска банка за развитие, Юнионбанк, Търговска банка Д, Райфайзенбанк (България), Общинска банка, Банка ДСК, Централна кооперативна банка, Корпоративна търговска банка, Алианц банк България, Уникредит Булбанк, Юробанк България.

Към днешна дата през БИСЕРА 7-ЕВРО минават по около 10 000 транзакции месечно. За 2013 г. са обработени 128 327 транзакции, като ръстът е от 28% спрямо 2012 г. Очакванията на Борика – Банксервиз са, че транзакциите ще растат, заедно с присъединяването на нови банки и ускоряването на стокообмена в страните-членки.

„Връзката с KIR е важна стъпка към продължаването на усилията за увеличаване на SEPA достижимостта на БИСЕРА-7 ЕВРО“ – казва Александър Станев, прокурист и главен директор „Бизнес развитие – платежни, информационни и софтуерни услуги“ в Борика – Банксервиз.

“Въпреки, че Полша не е член на еврозоната, ние наблюдаваме стабилно нарастващ интерес към евро трансфери в нашата страна. Само за 2013 г. сме обслужили 12,6 милиона такива транзакции през системата Euro ELIXIR, с пазарен дял на полските транзакции в системата STEP 2 от 79%. Кооперирането с Борика – Банксервиз при обмена на SEPA плащания е в синхрон с нашата цел, да увеличим ефикасността на системата Euro ELIXIR” – каза в заключение Михайл Сзимански, вице-президент на борда на директорите на KIR.© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X