Ит Лидери

Агенция Митници ще добави ценни модули към БИМИС с финансиране по ОПАК

Computer World

Констанца Григорова, в. Computerworld България

На 18 април Агенция „Митници“ обяви официално, че е започнала работа по проекта „Подобряване на административното обслужване на митническата администрация чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство“. Инициативата е на стойност 2 919 074,98 лв. и се финансира на 100% по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Бих искал да отбележа силната подкрепа на този проект от страна на Агенция „Митници“, както и безусловното очакване за неговото успешно изпълнение през февруари 2014 г. - заяви Борислав Борисов, заместник-директор на Агенция „Митници“ и ръководител на проекта – Одобряването на този проект и предоставената финансова подкрепа от ОПАК е поредният атестат за продължаващия от началото на века планиран и постоянен процес за модернизация  и автоматизиране на работните процедури в Агенция „Митници“. Всичко това е с цел подобряване работоспособността на митническите органи за ускорено обслужване на бизнеса и гражданите, и повишаване на общественото доверие към институцията „Митници“.“

Моите очаквания към този проект, както и към други подобни инициативи, в които инвестираме за електронно развитие и управление, са представянето на резултатите да бъде интерактивно. Когато приключи проектът през февруари 2014 г., очаквам тук да имаме възможност всеки участник – аз като министър или гражданин, да може да се убеди, че решенията работят и са напълно електронизирани, разкри Роман Василев, министър без портфейл, отговарящ за развитието на електронното правителство – По този начин работим и с колегите от другите ведомства в държавната администрация и в общините, където търсим синергия, така че тези вече изградени решения да бъдат надградени с пълната им функционалност.“


Агенция Митници ще добави ценни модули към БИМИС с финансиране по ОПАК

© Computer World, Computerworld.bg

Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС)
БИМИС стартира през 2000 г. като съвместен проект на българското правителство и Европейската комисия. От 2001 г. до средата на 2003 г. във всички митнически учреждения влиза в експлоатация БИМИС 1, която включва модули „Митническо оформяне“, „Митническа тарифа и правна база“ и „Справки“. В периода 2000 - 2004 г. са разработени основните национални компоненти на системата в съответствие с OMG спецификацията и стандартите за разработка на RUP методологията. Уеб-базираната БИМИС 2.1, включително модули „Митническо оформяне“, „Митническа тарифа и правна база“ и „Справки“, е въведена в реална експлоатация на 30.06.2003 г. В началото на 2005 г. са въведени в експлоатация и модули „Митническо задължение“, „Анализ на риска“ и „Решения на митническите органи“. Към момента функционалността на БИМИС осигурява автоматизирана обработка на митническите документи за всички видове митнически направления и режими, регламентирани в европейското и националното митническо законодателство. Автоматизирано е и управлението в реално време на всички видове транзитни операции на национално ниво в съответствие с изискванията на Новата компютъризирана транзитна система. БИМИС осигурява поддържането и използването на електронна Митническа тарифа, включваща Комбинираната номенклатура и прилаганите тарифни и нетарифни мерки. В БИМИС са включени и функции за изготвяне на разнообразни справки и отчети, необходими за различните нива на управленския процес в администрацията. За целите на статистически и управленски анализи се използва склад от данни за извличане на агрегирана информация на база данните от митническите документи.

Сред основните дейности по проекта са

надграждане на Българската интегрирана митническа информационна система

(БИМИС) чрез добавяне на нов модул – „Автоматизирана информационна система за мониторинг върху административното производство и проследяване на съдебното обжалване“, изпълнявана от Обединение „Гравис – Континео“, надграждане на БИМИС чрез интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите на облагане (тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност с цел оптимизиране на процеса при движение на работни документи) с изпълнител Обединение „Гравис – Континео“, и надграждане на БИМИС чрез добавяне на нов модул - „Последващ контрол“, по чиято реализация работи Ай Би Ес България (IBS).


Агенция Митници ще добави ценни модули към БИМИС с финансиране по ОПАК

© Computer World, Computerworld.bg

Ползите, които ние и потребителите на нашите системи ще получим от изпълнението на проекта, се изразяват най-вече в точното, прозрачно, унифицирано, законосъобразно издаване на решенията. Първата ни цел е да самодисциплинираме администрацията със системата за административното производство с оглед спазване на всички срокове. Същевременно, с реализацията на системата за мониторинг върху административното производство и проследяване на съдебното обжалване юридицески лица и граждани ще имат възможност за информация за етапа на развитие на административната им преписка“, изтъкна Соня Вълкова, директор на Дирекция „Правно-нормативна“ в Агенция „Митници“ и координатор по юридическите въпроси в проекта.

Кая Гарабедян, директор на Дирекция „Тарифна политика“ в Агенция „Митници“, не скри задоволството си от работата в администрация, която е в челните места на национално ниво по автоматизиране на работните си процеси. „Това е в изключителен унисон със стратегията на ЕК „Пътища за модерни митници“. В тази връзка, в ежедневната си работа, използвайки информационни и телекомуникационни технологии, митническата администрация, автоматизирайки работните си процеси, става по-открита, по-достъпна, и по-оперативна в своята работа“, посочи Кая Гарабедян.

Работата, която се извършва от звената за последващ контрол, е свързана с контрол върху дейността на икономическите оператори. За нас изключително важно е изграждането на модула за последващ контрол в рамките на този проект, тъй като с него очакваме да постигнем автоматизация на всичките процеси, свързани с планирането на дейността на отделите, осъществяването на самите проверки – предварителни и последващи, както и проследяване на констатациите, направени в резултат на проверките. От огромно значение при проверките при последващ контрол е процесът на планиране. Той е свързан със събиране, анализиране и оценяване на огромни масиви от данни, което до този момент се извършваше от колегите от дирекция „Последващ контрол“ и отнемаше значителен времеви и човешки ресурс. Сега с автоматизирането на процеса дейността ще се извършва много по-ефективно и без допускане на грешки. Така ще бъде извършена и селекция на икономическите оператори, които са рискови и трябва да бъдат проверявани от митническите органи. Автоматизацията ще ни даде възможност за преглед в реално време по време на процеса на извършване на проверки, който обичайно протича поне 3 месеца.“, обясни Катерина Мечкарова, директор Дирекция "Последващ контрол" в Агенция "Митници".


Агенция Митници ще добави ценни модули към БИМИС с финансиране по ОПАК

© Computer World, Computerworld.bg

На 10 април Агенция „Митници" организира встъпителна конференция по проект „Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата „Електронни митници на Европейския съюз", финансиран с подкрепата на ОПАК. Ефективното изпълнение на дейностите ще позволи надграждане и усъвършенстване на съществуващите и внедряване на

седем нови модерни информационни услуги,

които да обслужват качествено и в кратък срок потребителите. Общият размер на отпусната безвъзмездна финансова помощ от ОПАК по линия на Европейския социален фонд възлиза на 2,9 млн. лв. Управленският екип разполага с близо година, за да изпълни дейностите по проекта и да отчете постигнатите резултати през март 2014 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X