Ит Лидери

НЗОК: От 15 април всеки здравноосигурен може да види онлайн пациентското досие само с универсален код

Владимир Владков

Владимир Владков

Преглед на информацията в т.нар. пациентско досие само чрез уникален код за достъп ще може да извършва всеки здравноосигурен българин от 15 април т.г. Тази функционалност е една от многобройните подобрения на персонализираната информационна система на НЗОК, представени от директора на касата д-р Пламен Цеков и ИТ директорката на организацията Петя Маринова. Другите новости, реализирани в ИС, включват актуална информация за извършените прегледи, лабораторни изследвания, операции и манипулации в болнични заведения, прегледи и лечение в зъболекарски кабинети, известяване чрез е-поща и/или SMS за полагащи се прегледи и профилактики, както и онлайн избор на личен лекар. Разширението на внедрената през 2009 г. ИС на НЗОК е реализирано от ТехноЛогика, която е спечелила проведения през 2011 г. търг, като стойността на проекта е около 1 млн. лв., добави Цеков. „Персонализираната ИС на касата е част от усилията за изграждане на е-правителство, в което е-здравеопазването е един от най-важните приоритети", изтъкна управителят на НЗОК.

„Чрез тази система пациентът се превръща в център на здравните услуги, както е във всички развити страни от ЕС", добави Петя Маринова, директор „Информационни системи и бизнес процеси" в НЗОК.

Досегашните услуги

Преди да бъде направено заданието за развитие на персонализираната ИС (ПИС), касата е направила анализ на реализираната през 2009 г. система, кой и как я ползва, какви трудности и проблеми има и кои процеси могат да бъдат оптимизирани. В досегашния вариант на ПИС информацията за извършваните медицински услуги се обновяваше веднъж месечно, а достъпа до здравното досие на здравноосигурените лица е било ограничено заради изискването за използване на е-подпис (УЕП). „През цялата 2012 г. в ПИС са регистрирани едва 2000 влизания, а информацията в техните лични здравни досиета бе ограничена само до плащаните от НЗОК дейности, каза Маринова. - Ние обаче получаваме данни и за други прегледи и операции, които се поемат частично или изцяло от пациентите. Освен това бе отчетена и необходимостта от въвеждане на публичен контрол върху извършваните медицински услуги", добави тя.

Във всяко лично досие се пази информация за извършения избор на личен лекар от 2000 г. до момента, както и за извършените и отчетени дейности от изпълнители на първична и специализирана извънболнична медицинска помощ (ПИМП и СИМП), лечение в болници, резултати от лаборатории, данни от аптеки за платени от НЗОК лекарства, но тези данни са от 2009 г. до момента. От юли 2012 г. в системата се пази и информация за извършени и отчетени дейности от зъболекари.

Новата версия на ПИС решава именно тези проблеми.

1. Въвежда се т.нар. уникален код за достъп (УКД), който ще се издава от всяка РЗОК на български граждани, чужди граждани с ЛНЧ и лица със СНЧ. Този код представлява 10-символен буквено-цифров код, който ще се издава от 15 април след подаване на заявление лично от здравноосигуреното лице срещу представяне на документ за самоличност, обясни Маринова. В същото време използването на УКД не ограничава възможността за достъп до здравното досие с помощта на универсален електронен подпис.

2. В новата система има и информация за европейската здравна карта (ЕЗОК) на получилите такъв документ, има и интеграция с ИС на НЗОК за статуса на извършената медицинска дейност (дали е платена от касата или от гражданина).

3. Съществената разлика с досегашната практика е въвеждането на достъп до здравната информация в реално време, като партньорите на НЗОК трябва също да започнат да отчитат извършените от тях медицински дейности в реално време.

„Дали сме срок на болниците да изпращат в реално време данните за извършените услуги на пациенти, включително диагностики, процедури, изследвания, дори епикризата", каза Маринова. Според нея някои големи университетски болници вече са успели да свържат своите болнични ИС с ПИС на НЗОК, така че въвеждането на записа в болничната система автоматично изпраща записа и в здравното досие на пациента.

Предвижда се в бъдеще отчети в реално време да подават и лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ като общопрактикуващи лекари, лаборатории, клинични специалисти, зъболекари и не на последно място аптеки. Засега обаче това въвеждане трябва да бъде договорено с Българския лекарски съюз. В същото време част от личните лекари нямат постоянен достъп до Интернет.

4. Възможността за онлайн избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) също е нова. Тази функция обаче ще проработи, ако има и ОПЛ, които заявят желание да приемат формите по електронен път, каза Маринова.

Сигурност и защита на пациентската информация

Според НЗОК, основен приоритет при изграждането на разширената персонализирана ИС е бил опазването на личните данни и здравната информация на пациентите. За целта е изградена:

  • сигурна и защитена комуникационна инфраструктура;
  • сигурна и надеждна сървърна и техническа инфраструктура;
  • осъществява се контрол и управление на достъпа до данни чрез УЕП и новия УКД;
  • има история на дейностите по предаване на данни и операции с тях;
  • сигурност на достъпа до данните през Интернет се базира на използваните протоколи SSL, XML Signature и XML Encryption;
  • въведени са и средства за архивиране и резервиране на данните.

5. Новост е изпращането на електронни уведомления от ПИС на абониралите се за тази услуга здравноосигурени лица. Уведомленията се изпращат по два комуникационни канала – е-поща и/или SMS, като те се отнасят до осигуреното лице или до детето, за което родителят е направил избор на личен лекар. Абонаментите за известия са групирани в 3 групи - за настъпили събития (промяна в пациентската информация, например извършен преглед или операция), предшестващи съобщения за предстоящи събития, обикновено за годишен профилактичен преглед. „Трета група е свързана с нотификации за детето или подопечно лице – напр. уведомление за правото на периодични профилактични прегледи по програма „Детско здравеопазване", обясни Маринова. Ако пациентът получи известие, че предишния ден е бил на лабораторни изследвания, а всъщност въобще не е излизал от вкъщи, той може да реагира и да съобщи на НЗОК. „Така хората ще виждат в реално време как се харчат техните пари за здравеопазване и ще осъществяват граждански контрол", заяви ИТ шефката на НЗОК.

Тя добави, че ако всички партньори – от болниците до ОПЛ и клиничните специалисти, въвеждат в реално време информацията за извършените от тях дейности, тази информация ще достига до аптеките и само тогава ще може да бъде въведена т.нар. електронна рецепта.

Платено или безплатно?

Абонаментът за известяване по е-поща ще бъде безплатен за гражданите, като те могат да избират периодичността на това известяване – дневно, седмично, месечно, годишно или само при настъпване на събитие (промяна в пациентския картон). Изпращането на SMS ще е платена услуга, която ще се предлага като пакет от определен брой SMS известия (пакет с по-голям брой SMS означава по-ниска цена на един SMS).

Ползи от разширяването на ПИС

- За пациентите системата улесняване достъпа им до медицинска информация, включително в реално време, предоставяне на възможност за онлайн избор на ОПЛ, както и повишаване на здравната култура на гражданите, изтъкват от НЗОК.

- За болниците и другите договорни партньори на касата ПИС предоставя достъп до здравната информация за пациента в реално време (това се решава от самия пациент), улеснява се процесът на отчитане, съкращава се периода за заплащане на извършените медицински услуги, а самите услуги се валидират в реално време, изтъкна Маринова.

- На самата НЗОК системата осигурява по-голям контрол върху изразходваните публични средства, засилване на ролята на пациентите, чрез тяхното активно участие в гражданския контрол. Освен това системата дава възможност за реално оценяване на стойността на медицинските услуги, а това води и до своевременно планиране и прогнозиране на бюджета на касата, смятат от НЗОК.

Предпоставките за ефективното използване на разширената функционалност на ПИС включват промяна в нормативната уредба, в която да се гарантира осъществяването на онлайн избор на ОПЛ, както и отчитането в реално време на договорните партньори на НЗОК, добави д-р Цеков.

Вижте видео от демонстрирането на новата ПИС от Tаня Загорова (НЗОК)

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X