Ит Лидери

Научните изследвания и широколентовият достъп са в плановете на ЕК за 2013-2014 г.

Computer World

Пакетът от инициативи включва комбинация от мерки за стимулиране, реформи на финансовата система и стъпки към по-тесен съюзЕвропейската комисия (ЕК) изложи плановете си за 2013 г., като постави акцент върху връщането на Европейския съюз (ЕС) към растеж и увеличаването на заетостта. Около 50 нови инициативи трябва да бъдат внесени през годината и първата половина на 2014 г., като те ще последват други предложения, които вече са в процес на подготовка.

Най-важният приоритет на ЕК остава непроменен – излизане от икономическата криза и насочване на ЕС отново към устойчив растеж. Пакетът от инициативи включва комбинация от мерки за стимулиране, реформи на финансовата система и стъпки към по-тесен съюз.

Сред новите предложения е още по-тясното свързване на Европа с либерализиране на енергийните мрежи, насърчаване на инвестициите в широколентова инфраструктура и модернизиране на транспорта и логистиката. Що се отнася до широколентовия Интернет, ЕК предлага една законодателна и една незаконодателна инициатива. Първата цел е значително да бъдат намалени разходите за разгръщане на високоскоростни широколентови мрежи в ЕС. Това се очаква да насърчи инвестициите според целите за високоскоростен Интернет, заложени в Цифровия дневен ред. Ако влезе в сила, което може да стане през първото тримесечие на 2013 г., регулацията най-вече ще заложи права и задължения, директно приложими върху телеком операторите и други организации. Втората инициатива има за цел да ускори разширението на безжични широколентови мрежи, да насърчи споделеното използване на радиочестотния спектър, да използва резултатите на ЕС в областта на изследванията и разработките при безжичната комуникация и да подобри глобалното хармонизиране на радиочестотния спектър.

Съшо така ЕК е изготвила предложение за друга законодателна инициатива, която да доближи ЕС до интегриран пазар за картови, Интернет и мобилни плащания. Според комисията, значителната фрагментация на тези видове транзакции в различните страни-членки е проблем. Регулацията евентуално ще влезе в сила от второто тримесечие на 2013 г.

В сферата на технологиите ЕК е изготвила и законодателно предложение за насърчаване на публично-частни партньорства в областта на научните изследвания с цел повишаване на конкурентоспособността. Тези партньорства ще включват значителни частни инвестиции в ключови промишлени сектори като фармацевтиката, енергетиката, транспорта, аеронавтиката, електрониката, управлението на въздушното движение и био-продуктите. Инициативата включва и публично-частни партньорства за съвместно изпълнение на националните програми за научни изследвания, за да се укрепи конкурентоспособността на промишлеността чрез подкрепа на малките и средните предприятия с R&D дейности, на модерната метрология и на ИКТ базираните продукти и услуги.

За повишаване на конкурентоспособността на ЕС комисията ще работи и за единен пазар и координирана индустриална политика, както и за  намаляване на разходите за бизнеса в области като ДДС и фактуриране.

Другите предложения на ЕК включват:

  • прилагане на устойчиви политики за растеж в сферата на енергията, ресурсите и околната среда, адресиране на енергийните нужди и на изменението на климата, подобряване на качеството на въздуха и управлението на отпадъците;

  • подобряване на стабилността, прозрачността и защитата на потребителите във финансовия сектор, въз основа на план за по-тесен икономически и паричен съюз;

  • подкрепа за безработните чрез подобряване на публичните служби по заетостта и подкрепа на социалното приобщаване;

  • изграждане на безопасна и сигурна Европа чрез предотвратяване на измами и злоупотреби с европейски средства чрез контрол на ниво ЕС, борба с трафика на огнестрелни оръжия, за да се намали престъпността;

  • насърчаване на европейските ценности и интереси в световен мащаб чрез нови търговски споразумения, таргетирани сътрудничества със съседните страни, както и поощряване на ролята на ЕС като водещ фактор в света на помощта за развитие.

Комисията ще работи също така да гарантира, че вече договорените мерки се прилагат правилно. Тя ще си сътрудничи тясно с Европейския парламент, лидерите на ЕС в Съвета, националните парламенти и други заинтересовани страни за постигане на осезаеми резултати за гражданите на Европа.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X