Ит Лидери

Български и сръбски организации научиха модели за подобряване на конкурентоспособността си

Computer World

Основни групи процеси и модели за подобряване на конкурентоспособността на компаниите, специално адаптирани от Фондация “Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа” (ЕСИ ЦИЕ) за нуждите на малкия и среден бизнес от региона, бяха представени и обсъдени на конференция за подобряване на процесите и качеството. Събитието се проведе от 27 до 29 юни в Правец.
Конференцията се проведе в рамките на проекта „Building cross-border competitiveness through partnership and networking“, изпълняван от ЕСИ Център Източна Европа в партньорство с Регионална стопанска камара Ниш и финансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

“Представените модели помагат на компаниите да изградят ефективна стратeгия, да оптимизират процесите си на работа, да намалят производствените си разходи и да управляват рисковете. Те са доказали своята ефективност в световен мащаб и се прилагат от водещи компании в съответната област. Методиките са специално адаптирани от ЕСИ Център за нуждите на малкия и среден бизнес от региона, като чрез тях над 40 фирми от Югоизточна Европа са повишили конкурентните си предимства за последните 5 години”, обясни д-р Георги Шарков, директор на ЕСИ ЦИЕ.

Над 50 представители на фирми от българо-сръбския трансграничен регион, университети, ИКТ клъстери и организации бяха въведени в съвременни модели за стратегическо управление (Balanced Scorecard), устойчивост на бизнеса (Resilience Management), оптимизация и подобряване на услугите (Capability Maturity Model for Services) и управление на софтуерните екипи (Team Software Process/Personal Software Process). Сред организациите, участвали в конференцията, бяха Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Посолството на Сърбия в България, Софийският университет, Техническият университет-София, Нов български университет, Нишки университет, ИКТ Клъстер, Филип Морис, Телегруп, IBM и други.

“Събитието предостави възможност за създаване на директни контакти между университети, компании, институти и браншови асоциации от българска и сръбска страна. Обсъждани бяха проекти за сътрудничество в сферата на образованието. Български университети споделиха опита си в ИТ програмите за обучение и участието в проекти с ръководителите на Нишкия университет, обясниха от Фондация ЕСИ ЦИЕ - Установена беше синергия с действащ проект за технологичен трансфер и иновации в сферата на микроелектрониката между България и Сърбия. За организации като Certification International представляваше интерес да направят съпоставка между различните стандарти и модели за сигурност и качество, както и идеи за съвместен бизнес между компаниите.”

Процеси и модели за подобряване на конкурентоспособността на компаниите, специално адаптирани от ЕСИ Център за нуждите на малкия и среден бизнес от българо-сръбския трансграничен регион

1. СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ: БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ КАТО КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС СТРАТЕГИЯТА (BALANCED SCORECARD)

Основните предизвикателства пред компаниите в днешно време са свързани с постигането на по-добър фокус в бизнес управлението на компанията и постигането на устойчив растеж на печалбите в условията на криза.

Такова позициониране може да се постигне чрез разработване и поддържане на модерна система за стратегическо планиране и управление на бизнеса основана на принципите на балансираната система от показатели, коятоизвежда четири основни перспективи в стратегията на една организация.

Първата и най-важна за акционерите перспектива е Финанси. Тя е резултатно ориентирана перспектива, която обхваща цели и индикатори, свързани с финансовите резултати на компанията и отговаря на въпроса "Ако успеем, как този успех ще бъде измерен от нашите акционери?”. Успехът обикновено се измерва чрез печалба, нарастване на оборота, възвращаемост на инвестициите и др.

Клиентите, както е определена втората перспектива, са тези, които ще донесат печалбата в нашата организация. Перспективата „Клиенти” предоставя връзка с пазара и пряко подпомага изпълнението на финансовите цели. Тя трябва да отговори на въпроса „За да се постигне визията, как трябва да задоволим нуждите на нашите клиенти?”. Тук се използват индикатори като покритие на пазарни сегменти, удовлетвореност на клиентите, процент от нови клиенти, репутация и др.

На следващо, но не и по значение, място са Процесите. Перспективата „Процеси” определя и измерва процесите, в които фирмата трябва да инвестира и да подобри, така че да може да постигане на целите на перспективи „Финанси” и „Клиенти”. Тази перспектива отговаря на въпроса "За да задоволим нуждите на нашите клиенти, какво трябва да можем да правим най-добре?”. Примерни индикатори за постигане на съвършенство в процесите могат да бъдат: време за обработка, производствените разходи, качество на процеса, времето за пускане на пазара, иновационния цикъл и др.

В основата на всички други перспективи са знанията и развитието. Перспективата „Познание и развитие” структурира цели и индикатори, свързани с познания, необходими за поддръжка и по-нататъшното развитие на всички останали перспективи. Тя отговаря на въпроса: "Ако искаме да успеем, кое е това, което трябва да знаем и да подобрим?". Примерни индикатори в тази перспектива са иновации, компетенции и др.

Каплан и Нортън поставят началото на балансираната система от показатели като концепция за измерване на изпълнението на стратегията през 1992 г. Постепенно концепцията еволюира до интегриран модел за стратегическо управление и към днешна дата това е водещ модел за стратегическо управление.

2. УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА И „ЕЛАСТИЧНОСТТА“: Преглед на RMM (MANAGE SECURITY AND RESILIENCE: RMM Overview) - от кибер-защита към устойчив бизнес

Моделът СERT-RMM служи като фундамент, върху който всяка организация може да оцени способностите си, да определи цели за подобрение, да разработи системни планове и дейности с цел да се запълнят идентифицираните пропуски. Така организацията може да пре-дефинира и преосмисли дейностите, свързани със сигурността и устойчивостта на бизнеса, както и да внедри култура за подобряване на процесите, осигуряваща функциониране на услугите и основните им компоненти в дългосрочен план.

СERT-RMM е дело на създателите на серията от „модели на зрялост“ (maturity models) - Software Engineering Institute (SEI, Carnegie Mellon), превърнали се в последните 20 години от стандарт за отбранителната индустрия в глобални индустриални стандарти. Това са CMMI for Development, CMMI for Services и CMMI for Acquisition, както и People CMM и известните PSP/TSP от Watts Humphrey, а от 2010 г. и RMM. Със сходната си структура, методи за одит и фокус върху процесите, RMM обобщава добрите практики и силните страни на многото взаимнодопълващи се модели и стандарти (сериите ISO за Информационна сигурност, Услуги; CoBIT; управление на бизнеса и ИТ - ITIL, SPICE; CMMI-SVC и т.н.).

Двадесет и шестте процесни области, структурирани в четири основни категории на модела покриват напълно и обединяват често разделяните дейности по управление на корпоративната сигурност, информационната сигурност и устойчивост на бизнеса. Така RMM не е просто „поредния модел”, а една изчерпателна и разбираема референтна структура, позволяваща на организациите да поддържат съответствие и сертификации по различни стандарти чрез единна фирмена политика, оптимизирани ресурси и инвестиции, и намаляване на допълнителната бюрокрация.

Д-р Георги Шарков, директор на ЕСИ ЦИЕ, участва в програмата по пилотно внедряване и атестация на RMM в сектори като банкиране и финанси, публична администрация, както и специфичен подход при внедряване в малки и средни фирми.

3. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ (CMMI FOR SERVICES)
 
Capability Maturity Model Integration (CMMI) е методология, в която са събрани и доразвити добри практики от различни стандарти и модели за качество (ITIL, COBIT, ISO). Методологията предоставя на организациите ключа към успеха - ефективните процеси. CMMI е разработена от Software Engineering Institute (SEI) към университета Carnegie-Mellon в Питсбърг (САЩ).

Capability Maturity Model Integration for Services (CMMI SVC) дава набор от насоки, които помагат на организациите да създадат и/или подобрят процесите за ефективно доставяне на услуги. С помощта на CMMI SVC организациите могат да повишат качеството на предлаганите услуги, да намалят разходите за контрол и проверка, да намалят времето за изпълнение и доставяне.
Методологията се използва широко от големи и малки предприятия в сферата на телекомуникациите, финанси, застраховане, информационни технологии.

4. УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ЕКИПИ (PSP/TSP)

Методологията Personal Software Process (PSP), разработена от Software Engineering Institute (SEI) към университета Carnegie-Mellon в Питсбърг (САЩ) увеличава продуктивността на софтуерните разработчици. Чрез PSP програмистите придобиват знанията и уменията сами да планират, проследяват и управляват работата си. PSP въвежда и следи за четири основни величини: размер, време, брой дефекти и изпълнение на графика. С помощта на статистически методи се прави надеждно и прецизно планиране на времето за изпълнение на задачите. Най-често резултатът е повишаване на производителността при значително намаляване на броя на дефектите на хиляда реда код и драстично подобряване на планирането.

Потенциалът на програмистите, подготвени да работят с PSP на индивидуално ниво, трябва да бъде разгърнат и на ниво екип. За да отговори и на това предизвикателство, SEI разработва Team Software Process (TSP). Всеки TSP/PSP курс започва с поставяне на определена задача пред екипа от PSP програмисти. За да се справи екипът трябва да стигне до общо концептуално решение, да определи конкретните етапи за постигането му, да разпредели задачите и отговорностите и да планира изпълнението им във времето, като се съобрази с възможните рискове. Чрез проекта Software Engineering Management Program (SEMP) с подкрепата на USAID и Фондация Америка за България, ЕСИ Център въведе методиката TSP/PSP в учебната дейност на Нов български университет и работи за внедряването й в софтуерни фирми.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X