Ит Лидери

Приключва проект за е-управление в северна България

Computer World

Проектът обхваща 12 областни и 74 общински администрации от Северозападен, Северен централен и Североизточен район и е изпълняван от Областна администрация Плевен
Тихомир Иванов
На 4 ноември се проведе закриващата пресконференция по проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦР) и Североизточен (СИ) райони за планиране”, изпълняван от Областна администрация Плевен като бенефициент и финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Стойността на проекта е 1,757 млн. лв., а продължителността му е 18+6 месеца. Партньори са Областна администрация Габрово, Областна администрация Добрич и Областна администрация Ловеч, а в целевите групи влизат 12 областни (Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Варна, Добрич и Търговище) и 74 общински администрации от трите района.
Целта на проекта е подобряване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез развитие на електронното управление в СЗ, СЦР и СИ.
Очаква се, че с приключването на проекта ще бъдат постигнати три важни резултата – подобрени работни процеси за предоставяне на административни услуги, насочени към потребителя; реализирани пакет от електронни административни услуги, свързани с управление на държавната и общинската собственост; и внедрен модел на е-област.
Шест са дейностите по проекта, всички са вече напълно или почти изпълнени, като последните две са свързани с публичността и одита на проекта.
 

Първата основна дейност е
ре-инженеринг на процесите по предоставяне на административни услуги,
свързани с управлението на държавната и общинска собственост, както и на предоставяните услуги по проектите на пилотните области Добрич, Ловеч и Габрово. При нея е анализиран начина за предоставяне на 23 административни услуги по държавна собственост, съобразени със и предоставяни от 12 областни администрации, както и на 24 административни услуги по общинска собственост, съобразени с 46 общински администрации и предоставяни от 12 общински администрации. Анализирани са и нуждите от промяна на изследваните процеси за прилагане на Закона за електронно управление (ЗЕУ) и за подобряване на обслужването. Вследствие на това са оптимизирани работните процеси на избраните административни услуги и са съгласувани работните процеси с всички целеви групи на дейността.
Втората дейност включва разработване на
вътрешни правила за документооборота на е- и хартиени документи.
По нея са установени основните ведомствени номенклатури и са създадени типови вътрешни правила за административната дейност и вътрешните правила на областните и общинските администрации на Плевен, Габрово, Добрич и Ловеч. Също така са обучени представители на 50 администрации за привеждане на вътрешните правила към нуждите на конкретната администрация.
Третата основна дейност е по
изграждане на е-област,
съобразена с изискванията на ЗЕУ. В рамките на нея са обновени 3 областни портала по модела на пилотна интеграционна система за електронна област, а 6 областни портала са интегрирани с националната Единна среда за обмен на е-документи (ЕСОЕД). Реализирани са и електронни форми за подаване на документи за 20 услуги, приведени към изискванията на ЗЕУ, за всяка от 6-те областни администрации/50-те общински администрации. Също така са обучени 12 администратори за порталите и 56 администратори за настройване на връзка между областния портал и административната информационна система (АИС) на областната/общинската администрация.
Четвъртата и технологично финална дейност обхваща реализация на
електронни и комплексни административни услуги
по държавна и общинска собственост. По време на този етап ТехноЛогика разработи Система за предоставяне на административни е-услуги, покриваща оптимизираните по дейност 1 услуги за държавна собственост в 12 областни администрация и трансформираните по дейност 1 услуги за държавна собственост в 47 общински администрации.
Разработката е съобразена със ЗЕУ, Закона за електронните съобщения (Изм.и доп., ДВ, бр. 45 от 16/06/2009) и Закона за електронния документ и електронния подпис.
Системата се състои от:
- Публично достъпно уеб приложение за заявители на е-услуги, даващо възможност на гражданите да заявяват електронни услуги за 12 Областни и 47 Общински администрации, качвайки дигитален документ (заявление) в XML формат. Приложението позволява на заявителя и да провери докъде е стигнала обработката на услугата;
- Приложение за попълване на е-формуляри – от заявители и служители на гише в администрациите. То дава възможност за създаване на е-документ в XML формат, според структурата на информационните обекти заявления за е-услуги, вписани в Регистъра на информационните обекти и електронните услуги. Приложението пакетира данните в заявлението и прикачените документи, като резултатният XML файл се подписва с Усъвършенстван е-подпис, според европейската спецификация XAdES, вариант Т, с което се добавя удостоверение за време, позволяващо пледиране в съда и даващо юридическа стойност на електронния документ (това не е възможно с използване на стандартния подпис за XML);
- АИС по предоставяне и обработка на е-услуги. Тя представлява уеб приложение с регламентиран достъп за служителите, обработващи заявените услуги в 12 областни и 47 общински администрации. Системата работи в 2 режима: служителите обработват всички етапи и задачи по предоставянето на електронните услуги със средствата на АИС; електронното заявление се пакетира в специален структуриран XML документ – „Писмо за пренос между два АИС на една администрация“ – и се изпраща по инфраструктурата на ЕСОЕД, като обработката се извършва в съществуващата АИС в администрацията.
Заедно с това по дейност 4 са обучени 24 потребители за работа обновените системи за държавна собственост, 47 потребители за работа с обновените системи за общинска собственост, както и по 24 администратори за поддържане на обновените системи за държавна и за общинска собственост.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X