Ит Лидери

Община Стара Загора предлага е-услуги с 1С:еАдминистрация

Computer World

Тихомир Иванов
От втората половина на 2010 г. Община Стара Загора започна да предлага 10 е-услуги на гражданите вследствие внедряването на системата 1С:еАдминистрация, която е базирана на ERP софтуера 1C:Enterprise, предлаган от David Holding. Проектът позволява комуникация с администрацията през нови канали за достъп (онлайн, киоск-терминали, мобилни устройства) и по нови начини, например през Интернет, на едно гише, през контактен център. Така една услуга достига до възможно най-много представители на целевата група, по най-удобните за тях начин и време.
С интегрираната система 1С:еАдминистрация потребителите могат да заявяват административни услуги по множество канали – на място в центъра за обслужване, през уеб сайта на общината, през портала на електронното правителство или по телефона. В максимална степен е оптимизиран процеса на на обслужване на гражданите и бизнеса – вместо празни бланки, които да попълват едни и същи лични данни, а след това служителите да ги въвеждат в системата, те в диалогов режим (на място или по телефона) заявяват необходимата им услуга пред обслужващия ги служител и се идентифицират с имена, ЕГН, ЕИК или БУЛСТАТ. Системата извлича по служебен път всички лични и административни данни – имена, адрес, управител, фирмени данни (чрез връзка с ЕСГРАОН, Търговския регистър, БУЛСТАТ) и отпечатва готово попълнена бланка за заявяване на съответната административна услуга, включително списък на приложените допълнителни документи. Същата функционалност е достъпна и на сайта на общината за заявяване на административни услуги по електронен път.
Още при заявяването на административна услуга потребителите посочат как желаят да получат резултата от нея – в центъра за обслужване на общината, на определен адрес с куриер или под формата на е-документ.
Всички административни услуги, за които се изисква заплащане, генерират съответното задължение веднага след заявяването им или след определянето на таксата, когато тя зависи от определени параметри на услугата. Потребителите могат да изберат най-удобния за тях начин за заплащане – на каса, по банков път, електронно с дебитна или кредитна карта през ePay.bg или eBG.bg, заплащане по телефон с ePayVoice или чрез SMS с ePayGSM, както и чрез М-Тел mPay от мобилния портал Vodafone Live!
Също така за вътрешните административни процеси по предоставянето на административни услуги са изградени модели с техните фази, документи, отговорници и срокове, като така се създадени условия за тяхното ефективно наблюдение и проследяване и недопускане на закъснения. Автоматизирането на вътрешните административни процеси води ускорение на вътрешния документооборот в администрацията, съкращаване времето за предоставяне на административни услуги за сметка на елиминирането на непродуктивни и рутинни дейности и операции, както и свиване на оперативните разходи.
Причината Община Стара Загора да инициира проекта е нуждата от 
ефективна реализация на Закона за електронно управление
(ЗЕУ) и свързаните с него нормативни актове, което е било основен проблем на местната администрация. Най-съществена трудност е била изискването за събиране и предоставяне на данни по служебен път от отделните администрации чрез вътрешни електронни административни услуги с цел подобряване обслужването на гражданите и намаляване на административната тежест за бизнеса.
Причините за тези трудности са били много, например надеждността и резервираността на съществуващите системи не е осигурявала стабилна и надеждна непрестанна работа, а нивото на защита на информацията в тях не е отговаряло на законовите разпоредби. Друга важна пречка и предпоставка за допускане на грешки е била липсата на единен информационен модел на данните, налични в системите. Освен това много от системите не са предлагали съвременни възможности за комуникация, които да позволяват ефективно, сигурно и надеждно интегриране на отделните фрагментирани системи в единна среда за предоставяне на административни услуги.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X