Ит Лидери

С ГИС Община гр. Добрич работи в синхрон с комуналните фирми

Computer World

Тихомир Иванов
Тази година в Община град Добрич заработи първата географска информационна система (ГИС) в България за подземни проводи и съоръжения с допълнителен интегриран модул за териториално и селищно устройство, внедрена от ESRI България. Тъй като тя позволява извеждането на справки и скици и извършването на анализи, подпомагащи вземането на правилни решения и предоставянето на информация за граждани и инвеститори, вече е прекратена порочната практика да се копае без необходимата информация за подземната инфраструктура. Модулът за устройство на територията пък улеснява поддържането и актуализирането на данни за кадастъра и дейностите по поддръжката на регулационни и застроителни планове.
На практика ГИС позволява да бъде приложен нов модел за управление
на подземната инфраструктура на местно ниво, осигуряващ по-добро взаимодействие между всички институции, отговорни за управлението и поддръжката на подземната инфраструктура. Системата и модулът за устройство на територията сега се използват за координация на дейностите между общината (водеща организация), E.ON, ВиК, Alcatel-Lucent България, Черноморска технологична компания (партньори), Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич, областната управа и Гражданска защита Добрич. С подобряване на комуникацията между институциите чрез ГИС общината може да предоставя по всяко време актуални данни за състоянието на подземни мрежи и кадастрални данни за територията на целия град.
Също така внедрената ГИС спомага за увеличаване капацитета на човешките ресурси в общината и прилагане на добри практики, отнасящи се до решението. Заедно с това е укрепен и капацитетът на административните и обществени услуги, предоставяни от институциите на местната власт, които се занимават с градско планиране и развитие. 
Проектът ще позволи и разширяване обема на електронните услуги, свързани с кадастъра.
Освен това понастоящем се работи по създаването на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие с конкретни инфраструктурни проекти и актуализиране на подробните устройствени планове на града с цел привличане на структурни фондове за следващ програмен период. Предвидено е те да бъдат слой от системата.
Основен проблем пред всяка община е управлението на територията,
защото например никоя местна управа не разполага с актуална и адекватна информация за подземните проводи и съоръжения на територията си. Това важеше и за Община град Добрич, където освен това липсваше съвременен начин за комуникация с експлоатационните дружества.
„Всичко това водеше до хаотична работа с подземните мрежи, липса на адекватно планиране и като резултат - разпиляване на енергия и ресурс и лошо качество на услугите за гражданите. Липсата на достоверна и пълна информация се идентифицираше и като пречка за бързо вземане на инвестиционни решения“, заяви Надежда Петкова, заместник кмет „Икономическо развитие и европейски програми“ в Община град Добрич.
Затова и подобрението на подземния кадастър в общината и развиването на такъв, където той липсва, за да се поставят основите на ГИС за подземните проводи и съоръженията към тях, е първата цел на проекта.
Географската информационна система
на Добрич е базирана на системата за управление на бази данни PostgreSQL, ArcGIS Server Advanced Enterprise 10 и ArcEditor 10.
Системата работи с реални данни, получени чрез геодезично заснемане на територията на целия град с площ 1401 хектара, включваща две промишлени зони – „Север“ и „Запад“, както и 16 жилищни района. Заснети са над 250 броя точки от работната геодезическа основа и 1100 км подземни проводи и съоръжения, включващи телекомуникационна мрежа, улично осветление и тролейбусна мрежа, както и водопроводна (209 км), канализационна (274 км), слаботокова (129 км), силнотокова (502 км) и газопроводна (9 км) мрежа.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X