Ит Лидери

Над 960 библиотеки с ИКТ ресурси по проекта „Глобални библиотеки"

Computer World

Инициативата Глоб@ални библиотеки на на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие стартира през 2009 г., като получи субсидия в размер на $15 млн. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс". Партньори са също Министерство на транспорта, ИТ   и комуникациите, Национално сдружение на общините в Р. България и Българската библиотечно-информационна асоциация.
Целта на тази програма е да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. В рамките на 5 години (до 2013 г.) програмата трябва да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. „Очаква се обществените библиотеки да разширят своя обхват и дейности, като се превърнат в по-привлекателни за посетителите места и играят все по-важна роля в местното развитие. Програмата насърчава набирането на средства и застъпничеството, за да помогне на обществените библиотеки да бъдат припознати като средища за промяна и знание“, обясняват от инициативата.
$48 млн. е индикативният общ бюджет на програмата, което включва безвъзмездната помощ от фондацията на стойност $15 млн., дарение на софтуерни продукти от Microsoft на стойност $18 млн., както и насрещен принос от $15 млн. от централната и местната власт в България. Към септември 2011 г. от са изразходвани $5,6 млн. от средствата на фондацията, доставени са и са инсталирани софтуерни продукти на Microsoft за $9,9 млн., а от паралелното финансиране от централната и местна власт са изразходвани $5,7 млн.
Програма „Глоб@лни библиотеки - България" осигурява информационно и телекомуникационно оборудване, интернет свързаност за посетителите в 960 обществени библиотеки в градове и села из цялата страна, като се стреми да мобилизира средства за ИТ оборудване в още 600 библиотеки. Приблизително 3000 библиотечни служители от над 1600 библиотеки ще бъдат обучени в работа с компютри и интернет, предоставяне на съвременни библиотечни услуги и библиотечен мениджмънт. 
Към октомври 2011 г. от 960-те целеви библиотеки от 895 градове и села, избрани въз основа на кандидатури и сключени споразумения за сътрудничество (община-библиотека-Министерство на културата-ПРООН), компютри и периферни устройства за потребители са инсталирани в 805 библиотеки; а до края на т.г. трябва да приключи инсталацията на ИКТ оборудването и в останалите 155 библиотеки. 3000 библиотекари се обучават в 4 тематични направления, като в обучението от март до юли 2011 са взели участие общо 1230 човека.
„ИКТ оборудване за обществено ползване е закупено, доставено, инсталирано, застраховано и поддържано в 805 библиотеки по етапи 2009 и 2010 г., общият брой на устройствата е 8742 (компютри, принтери, мрежови и мултимедийни устройства и др.), от които 4935 са компютри. За всички работни станции има дарен софтуер от Microsoft. 
В момента ИТ инфраструктурата е децентрализирана, а достъпът до Интернет се осигурява от общината / читалището. Обсъждат се възможностите за централизирана ИТ инфраструктура.
Обучението на библиотекарите включва 4 етапа – 11-дневно обучение по ИКТ, 5 дена обучение по управление на обществена библиотека, както и управление на проектен цикъл и застъпничество в рамките на два дена и половина, предоставяне на услуги от модерната библиотека (10-дневно обучение), а четвъртият модул е общуване и работа с потребители и общности (в рамките на 6 дена).
140 обучители са избрани и обучени през 2010 и 2011 г., разработени са учебни материали. През пилотната фаза на обучението (март - юли 2011) са обучени 880 души по ИКТ; а 350 са преминали курсовете по другите 3 направления. За целите на обучението са ползвани 36 учебни бази (регионални и читалищни библиотеки) в цялата страна.
Извършено е и обучение на гражданите  в целевите библиотеки по програмата, като в периода от януари до юни т.г. са проведени 439 групови обучения, в които по ИКТ са обучени 3292 възрастни хора.

„Обучаемите са предимно пенсионери, те се учат на комуникации по Интернет / Skype. Обученията се водят от библиотекарите, като организират се по инициатива на местните целеви библиотеки“, обясняват от програмния екип на инициативата.
Звеното за управление на програмата включва 20 души в София. Има още 5 ключови консултанти, 28 регионални координатори, 30 регионални ИТ специалисти, 15 ключови обучители и над 140 други, както и редица подизпълнители.
„Чрез съвместни усилия на местните общности и ключовите партньори програмата насърчава модернизирането на обществените библиотеки в България и способства за изграждане на техния нов облик на библиотеки, предоставящи безплатен пакет от услуги за посетителите: компютри и достъп до интернет, онлайн информация, електронно съдържание от местно значение, обучения по компютърна и информационна грамотност, реализиране на проекти за общността, пространство за работа и провеждане на общностни събития, решения за нуждите на специфични целеви групи (деца, безработни, предприемачи и т.н.), а също приятна физическа среда и ориентирани към потребителя библиотекари“, коментират от инициативата.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X