Ит Лидери

За да се осигурят още средства за осъществяване на политиката за е-правителство в България, са нужни резултати от проектите

Computer World

31% от общия бюджет на ОПАК за 2007-2013 г. е за е-управление
 

Каква е степента на усвояване на средствата по Оперативна програма “Административен капацитет” и в частност – по Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление за периода 2007-2011 г. (към октомври 2011 г.)? Какво е средното ниво на усвояване на европейските средства по ОПАК и доколко изостава България в това отношение? Какъв е делът на изплатените средства за е-управление на фона на общия обем изплатени средства по ОПАК? 
От стартирането на ОПАК през 2007 г. до момента са договорени 200 094 706 лв., което представлява 57% от бюджета на програмата.  От тях към 30 септември 2011 г. реално са изплатени 96 598 296 лв., или над 27% от общия бюджет, като това са най-високите проценти договорени и усвоени средства по оперативни програми в България. В този контекст оперативна програма “Административен капацитет” няма изоставане. Усвояването на средствата по нея е в съответствие с предварително заложеното, като към момента няма опастност от загуба на средства, в резултат на прилагането на правилото N+2/N+3. Прогнозираме допълнителни 4 млн. лв., които да бъдат изплатени на бенефициенти през м. октомври и ноември. 
По Приоритетна ос III: “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” са разплатени 23 918 778 лв., като се предвижда през м. октомври и ноември по проекти да бъдат преведени още 2 млн. лв. по тази ос. Общият бюджет по 3-та ос, предвиден по програмата, е 102 млн. лв., като до момента от тях са договорени 78 376 080 лв. От тези средства над 76 млн. лв. са предоставени за проекти, свързани с осигуряването на електронно управление в България. Управляващият орган на ОПАК има амбицията през 2012 г. да бъдат договорени всички оставащи средства по 3-та ос и дори да бъдат наддоговорени. Трета приоритетна ос, насочена главно към предоставянето на е-услуги, представлява 31% от общия бюджет по ОПАК. 
Как оценявате участието на потенциалните и реалните бенефициенти, в обществени поръчки и процедури, финансирани по оперативна програма “Административен капацитет”? Необходими ли са мерки, за да се повиши информираността и активността на бенефициентите? 
Управляващият орган на ОПАК направи анализ на трудностите, които бенефициентите срещат и грешките, които правят по време на изпълнението на техните проекти. Сред проблемите, са липсата на капацитет при управлението на проектите, както и забавяне в изпълнението поради недобро планиране на дейностите в проектите. Най-често обаче бенефициентите срещат трудности при провеждането на процедури за избор на изпълнител (обществени поръчки), които оказват влияние върху процеса на верифициране на разходите. Обикновено пропуските се дължат на недобро познаване на нормативната уредба в тази областс цел недопускане на нередности при разходването на средства от Европейския съюз, УО на ОПАК предприе редица мерки, като вече осъществява предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, извършва текущ контрол на провежданите процедури за възлагане на обществени поръчки чрез определянето на наблюдател от УО на ОПАК в комисиите на възложителите по разглеждане, оценка и класиране на офертите. 
В допълнение, Управляващия орган започна  поредица от практически обучения за бенефициентите за правилно и законосъобразно изпълнение на проекти по ОПАК. В следствие на проведените обучения от страна на бенефициентите се наблюдават по-добро разбиране на изискванията на УО на ОПАК по отношение на отчетността на проектите, повишена информираност относно правилата и процедурите, които е необходимо да бъдат спазвани и прилагани при възлагането на изпълнението на обществени поръчки по отделните проекти, а също така беше получена полезна обратна връзка от бенефициентите за самите служители в Управляващия орган на Оперативната програма.
Също така, съгласно Наръчника за изпълнение на ОПАК непосредствено след обявяване на всяка нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Управляващият орган на ОПАК организира информационни дни, които, освен че имат за цел да запознаят бенефициентите с изискванията за разработване на проектни предложения, включват сред разглежданите въпроси и тези в областта на обществените поръчки. Наред с това на Интернет страницата на ОПАК е публикувана информация относно често допускани грешки и нарушения при изготвяне на проекти на документации и провеждане на обществени поръчки. Тази информация се актуализира своевременно при наличие на нови касузи и грешки с оглед натрупаната практика въз основа на извършвания от м. март 2011 г. предварителен контрол на обществените поръчки по проектите по ОПАК.
На какво ниво е административният капацитет на звената, отговорни за ОПАК? Има ли нужда от повишаване на знанията и уменията на служителите от администрацията, които приемат предложения от бенефициенти и ги оценяват?
В екипа на ОПАК работят предимно млади, високо образовани и амбициозни хора, притежаващи необходимите знания и професионална квалификация, които да ги правят подготвени и подходящи за заеманите от тях позиции в рамките на програмата, като наред с това осъзнават колко отговорна е работата им. Разбира се, експертите в Управляващия орган периодично преминават курсове на обучение, които повишават квалификацията им и гарантират наличието на подходящ и адекватен административен капацитет за управление на европейски средства.
Що се отнася до процеса на оценка на проектните предложения, на този етап оценката се извършва от външни експерти, представители на различни административни структури със съответните опит и знания за всяка конкретна процедура. Експерти от УО участват в оценителните комисии само като секретари. След извършената вътрешна реформа качеството и бързината на процеса на оценка на проектните предложения са повишени посредством опростяването на процедурите и прецезиране участиетото на членовете на комисиите за оценка. С цел гарантиране на прозрачност, ОПАК въведе практиката в комисиите за оценка на проектни предложения като наблюдатели да имат възможност да участват и представители на неправителствения сектор и на социалните партньори.
Какво сочи равносметката за изминалите четирите години досега от програмния период, що се отнася до полезността на ОПАК? Кои са най-активните бенефициенти и кои бенефициенти са усвоили най-много средства по ОПАК, и в частност – в проекти за е-управление? 
Най-много проекти, свързани с електронното управление, се изпълняват от общини. По проекти на общински администрации са договорени над 29 млн. лв., като са изплатени повече от 8 млн. лв. за вече извършени дейности. В момента се изпълняват и проекти за е-управление от страна на приходните администрации на обща стойност 9,5 млн. лв. В същото време само Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията има сключени договори по ОПАК за 31 млн. лв. за извършването на дейности, които ще осигурят електронни административни услуги за гражданите и бизнеса.
Какво предвиждат плановете за оставащите 2 години от програмния период по отношение на ОПАК, и в частност – за е-управление?
За оставащите две години УО на ОПАК планира да договори всички средства по програмата, включително и тези за е-управление. В тази област (която се финансира от Приоритетна ос ІІІ на Програмата – „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”) вече се работи усилено по проекти, финансирани от Европейския социален фонд чрез ОПАК, най-мащабните и значимите от които се изпълняват от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Сътрудничеството на органите, отговорни за електронното управление е факт – САР и СЕУ. УО на ОПАК работи в много тясно сътрудничество и с новия Съвет за електронно управление по отношение на плановете за развитието на електронното правителство.
По останалите две оси „Добро управление” и „Управление на човешките ресурси” също се предвижда да бъдат отворени процедури – както за администрациите, така и за съдебната система.
Какви процедури още не са обявени? 
Конкретно през 2012 година на този етап планираме да обявим 10 нови процедури и по трите оси на ОПАК. По приоритетна ос І се предвижда да бъдат извършвани функционални анализи от централни и общински администрации, чиято цел е да подобрят структурата им и начина им на работа. Това ще стане чрез 2 процедури по подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”. Също по тази ос ще обявим процедура за администрацията на Министерския съвет, чиято цел е да бъдат усъвършенствани механизмите за координация при реализирането на политики за развитие. Последната процедура по І ос ще бъде за съдебната система.
По оста за развитие на човешките ресурси ще се концентрираме основно върху обучения за общините и за съдебната система.
По трета ос за електронното управление предвиждаме две процедури. Едната, с бюджет от 7  млн. лв., е за централни администрации. Тази процедура ще обхваща най-вече дейности, свързани със създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите.
Втората процедура е на стойност 3  млн. лв. По нея ще може да кандидатстват Министерството на правосъдието и Висшият съдебен съвет за развитие на системата и централизирания портал за е-правосъдие.
Принципът на усвояване на европейските средства през следващия програмен период (2014 – 2020 г.) ще бъде съвсем различен, като няма да има оперативни програми. Ще бъдат ли предвидени отново средства в подкрепа на е-управлението и като цяло – на административния капацитет, през наближаващия нов програмен период?
Още сме едва в началото на периода за договаряне на формата, по която ще бъдат структурирани и разработени механизмите за управление на средствата от ЕС, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд. За да може да се осигурят още средства за осъществяване на политиката за електронното правителство в България, следва да са налице резултати от проектите, които са в процес на изпълнение в настоящия програмен период. Вярвам, че те ще са видими много скоро и ще можем да насочим усилията си към следващия програмен период. 
Въпросите зададе Констанца Григорова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X