Ит Лидери

Проектът за широколентовият Интернет може да бъде реализиран до края на 2013 г.

Computer World

Има ли изоставане от планираните срокове за прединвестиционното проучване за развитие на широколентовите мрежи в слабо населените региони и ако да, ще успеем ли да се вместим в сроковете, поставени от ЕС? 
При подготовката на открита процедура за прединвестиционното проучване, предхождащо проекта за изграждане на широколентова инфраструктура в селските райони, действително се получи закъснение спрямо първоначално заложените срокове.
За това допринесе и загубеното технологично време, свързано с обжалване.
За преодоляване на това закъснение, своевременно обсъдихме с представителите на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” възникналите обстоятелства и необходимите мерки за ускорено провеждане на дейностите съпровождащи или следващи прединвестиционното проучване, като финализиране на Нотификацията за държавна помощ до ЕК, консултации с МОСВ за необходимостта от ОВОС, както и подготовка на документите за кандидатстване пред Управляващия орган на ОПРР. Паралелно с това трябва да се разработи техническо задание и тръжна документация за възлагане на проектирането и изпълнението (пълен инженеринг) на широколентови мрежи с отворен достъп в селектираните целеви райони.  
Нашето общо виждане е, че възлагането по този голям търг ще стане в средата на 2012 г., за което са информирани и службите на ЕК.
Какъв е реалистичният срок за изграждане на такива широколентови мрежи и какъв % от населението ще обхванат? Има ли синхронизирани мерки за снабдяване на това население и с технически средства за достъп до Интернет като по-евтини компютри (в кметства, общински центрове, библиотеки и читалища)?
Ако не възникнат извънредни обстоятелства (например обжалване по някакъв повод), смятам, че проектът може да бъде реализиран в рамките на 1,5 година, т.е. към края на 2013 г. Целева група на инвестиционната инициатива са отдалечени райони, съставени от три до шест общини. Населените места трябва да се намират в традиционна широколентова “бяла зона”, в съответствие с Насоките на ЕК за държавна помощ. 
Ще бъдат обхванати около 80 общини, между 800 и 900 селища в зависимост от използваната технология и около 500 000 техни жители. 
С цел повишаване ефективността от инвестицията, ще бъдат проведени редица съпътстващи дейности за популяризиране на предимствата от ползването на Интернет и широколентови е-услуги, както и обучения за усвояване на умения в тази област. Тези инициативи ще бъдат реализирани със съвместните усилия на местните власти, както и на редица институции - Министерство на образованието, младежта и науката (МОНМ), Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на земеделието и храните (МЗХ). 
За тази цел могат да се използват допълнителни финансови ресурси от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - за изграждане на информационни центрове в населените места в избраните райони; Оперативна програма „Административен капацитет“; Оперативна програма „Човешки ресурси“ - за обучение и повишаване на административния капацитет на служителите в местната администрация.
Предвиждаме в рамките на проект ”Виртуални библиотеки”, както и в информационните центрове, изградени с финансиране по линия на ОПАК и Програмата за развитие на селските райони, да се осигури възможност за достъп до Интернет и ползване на компютри и офис техника на приемливи цени.
Обмисляме и вариант за предоставяне на ваучери на жителите на отдалечените  райони с цел стимулиране на потреблението на Интернет и широколентови електронни услуги.
Има ли възможност държавата да ускори освобождаването на честотите за по-бързо развитие на цифровата ефирна телевизия и изключване на аналоговото ТВ радиоразпръскване с цел предоставяне на част от освободения ресурс (т.нар. цифров дивидент) за изграждане на 4G (LTE, WiMAX) мрежи в тези слабонаселени райони.
Вече са предприети редица действия за разпределение на наличния радиочестотен спектър, който може да бъде използван за развитието на безжичен широколентов достъп. През 2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) разпредели наличния спектър в 900 и 1800 MHz на трите мобилни оператора за развитие на трето поколение мобилни мрежи. Обхватът 3.4-3.8 GHz беше предоставен за изграждане на пет безжични мрежи по стандарт WiMAX. Радиочестотната лента 2.3 GHz (2300-2400 MHz) също се използва за безжичен широколентов достъп.
В допълнение, преди няколко дни, КРС обяви намерение за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за безжичен широколентов достъп в обхват 3,5 GHz, а също и в лентата 1800 MHz, предназначена за изграждане на UMTS, LTE (4G) и WiMAX мобилни наземни мрежи. От обхват 800 MHz (предвиден за т.нар. цифров дивидент след 2013 г.) един канал (64-ти) се използва за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, а останалата част – за нуждите на националната сигурност. 
Голяма част от радиочестотните ленти, които са подходящи за развитие на LTE мрежи, се използват за нуждите националната сигурност и отбраната. Освобождаването им е свързано със значителен финансов ресурс, който в условията на строга фискална политика не може да бъде обезпечен. Въпреки това, налице е интерес от страна на бизнеса за участие в тръжни процедури под условие – с отложено право на ползване след определена дата на освобождаване. 
Възможен подход е постъпленията от проведените търгове под условие да бъдат използвани целево за ново оборудване, което ще ускори освобождаването на честотите от Министерствата на вътрешните работи и отбраната. Такова решение ще изисква незабавни изменения на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, с включване на времеви график за освобождаване на честотите за граждански нужди. 
Тук трябва да посоча, че дори освобождаването на честотите да бе възможно веднага, услугата за високоскоростен пренос на данни едва ли ще се развие стремглаво без допълнителна координация между всички заинтересовани страни. Има редица  предизвикателства, чийто изход на този ранен етап не би могъл да се предвиди – дали производителите са готови да предложат подходящи крайни устройства, какво ще е търсенето,  доколко бизнесът ще прецени, че инвестициите са обосновани.
В целия този процес основна задача на правителството е да осигури условията, за което несъмнено ще се положат максимални усилия, но трябва да е ясно, че за успешната му реализация е нужно активно  ангажиране на всички заинтересовани страни.
В докладите на КРС пише, че не достигат бюджетни средства за освобождаване на честотите от Министерството на отбраната и други ведомства. Възможно ли е използване на средства от ЕС именно за тази цел?
Въпросът за предвиждане на компенсационен механизъм на ниво ЕС за освобождаване на радиочестотен спектър бе повдигнат по време на редовното заседание на Съвета на министрите по телекомуникации миналата година. Европейската комисия категорично отхвърли подобна възможност, разглеждайки я като товар за общоевропейския бюджет и преди всичко предмет на национална отговорност.

Въпросите зададе Владимир Владков

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X