Ит Лидери

Скоро целият офис на бизнесмена ще се побира в джоба му

Computer World

Основни ИТ събития в българската банкова система през последните 5 г.
Присъединяването на България към Европейския съюз определи усилията на банковата общност за интеграция на платежните системи в страната с европейските платежни практики и стандарти. Въвеждането през 2006 г. на IBAN като единен стандарт за идентификация на банковите сметки в страната е важен аспект от подготовката на националните платежни практики и стандарти за преход към Единната зона за плащания в евро (SEPA).
В областта на големите плащания от 1 февруари 2010 г. стартира националният системен компонент на TARGET2 (TARGET2-BNB). Присъединяването на националната банкова общност към TARGET2 е важен етап в интегрирането с платежната система на еврозоната и намаляване на системния риск в банковия сектор, като осигурява на участващите банки възможността за изпълнение на преводи в евро в реално време. 
Успоредно със стартирането на TARGET2 започна работа и системата за обслужване на клиентски плащания в евро – BISERA7-EUR. Тя обработва плащания в евро съгласно стандартите на SEPA, като сетълментът се извършва в TARGET2. Тези условия позволяват и свързването на BISERA7-EUR с други подобни системи в останалите страни - членки на ЕС и първата стъпка бе направена със свързването й към SEPA-Clearer – системата за малки плащания на Deutsche Bundesbank, което осигурява взаимен обмен на кредитни преводи между банковите общности на България и Германия по надежден, бърз и финансово ефективен начин.
Перспективи пред финансовия сектор
През следващите години ще продължат усилията по хармонизиране на банковия пазар с еврозоната – въвеждане на XML стандарта за клиентски плащания в лева през системата за малки плащания в България; хармонизиране на местните бизнес практики с изискванията на SEPA; имплементиране на SEPA схемите за бюджетните плащания на публичната администрация, като се запази настоящото количество информация, която носят.
Засилването на интеграцията с европейските платежни системи води до по-лесното включване на нови участници във финансовия сектор и активизиране на конкуренцията. Ще се предлагат на все повече и по-разнообразни банкови  (и небанкови) продукти. Интегрирането на различните системи за управление на бизнеса – от системите за планиране на ресурси (ERP) до системите за управление на връзките с доставчици и клиенти (SRM, CRM, SCM, портални решения и т.н.) ще доведе до цялостно обхващане на бизнес процесите и подобряване на обслужването и удовлетвореността на клиентите, а оттам и до увеличаване на конкурентоспособността на отделните банки. Навлизането на нови технологии ще стимулират внедряването на нови банкови продукти. Например масовото навлизане на мобилния Интернет и крайни устройства ще стимулира развитието на мобилните разплащания. Повече клиенти ще търсят продукти за електронни пари и мобилни разплащания. Все повече безхартиени услуги и електронно обслужване ще навлизат на пазара за сметка на класическото обслужване в офиси и на хартия. Не е далеч времето, когато целият офис на бизнесмена ще се побира в джоба му. 
Подобряването на конкурентоспособността на банките и засилване на качеството на продуктите и обслужването предлагано от тях може да се достигне чрез фокусиране върху основните банкови процеси и подобряване на ефективността и управлението на банковите услуги. Един от възможните пътища е аутсорсингът на небанкови дейности, като се изнесат повече процеси без пряка добавена стойност за клиентите към външни организации.
Живеем в променлив и несигурен свят, непрекъснато се случват природни бедствия и терористични актове, засилват се проявите на вандализъм и опитите за неправомерно облагодетелстване. Финансовият сектор и банковата общност като част от него трябва да са готови да посрещнат тези предизвикателства чрез засилване на мерките за сигурност. Информационната сигурност заема все по-водещо място при развитието на ИТ технологиите в банковия сектор. Тази тенденция касае както защитата на информацията и достъпът до нея, така и физическото съхранение на данните и целостта на информационните масиви. Конфиденциалността и опазването на банковата тайна се превръщат в основно изискване на клиентите по отношение на банковите услуги.
Все повече финансови институции проявяват социална и корпоративна отговорност – все повече зелени кампании, благотворителни инициативи, усилия, насочени към клиентите, обществото и служителите. Освен морално удовлетворение изграждането на зелени центрове за данни носят и сериозни финансови изгоди. Идеята е те да станат много по-ефективни енергийно чрез иновативни технологии. За целта са налице редица нови технологии, като управление на ИТ активите, виртуализация на сървърите, решения за охлаждане и други.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X