Ит Лидери

Бъдещето на корпоративните ИТ е в цялостното управление на информацията в организацията

Computer World

Съществени технологични тенденции в корпоративните ИТ системи през последните 5 г.  
Основна тенденция е корпоративните ИТ да се развиват по посока постигане на качество в информационното обслужване за бизнеса. Доскоро вниманието на ИТ мениджърите бе фокусирано върху изпълнението на мащабни проекти, миграцията към западни системи от висок клас и внедряването на нови технологии, а днес основният акцент е качеството, което се осигурява. Все повече бизнесът залага на SLA споразумения за ниво на ИТ услугите като подход за постигане на високо качество на информационното обслужване. В света на корпоративните ИТ акцентите вече са как с помощта на дадена технология да обслужваме успешно потребностите на бизнеса, по какви критерии се доказва това и дали съдействаме за възходящото развитие на компанията.
Затова в корпоративните организации се преминава от методологии, ориентирани към изпълнение на проекти и реализация на нови технологии, към управление жизнения цикъл на услугите (Life Cycle Management), ITIL и управление на промените.
Всяка бизнес организация очаква надеждно ИТ обслужване, кратко време на престой на системите, бърза реакция при проблеми, както и постигане на приемливи цени за обработка на транзакциите. ИТ специалисти трябва да започнат реално да се занимават с използване на резервните мощности и тяхното тестване, да обърнат повече внимание върху въвеждането на подходящи системи за мониторинг на производителността, да покажат ефективността на тяхната работа. Фокусът се променя сериозно, когато трябва да регистрираме точно времето за реакция и времето за изпълнение на всяка транзакция, достъпността на системите и мрежите и то по надежден начин, който създава база за дискусия с бизнеса на тема SLA договори.
През последните 1 - 2 години се правят сериозни опити нивото на информационно обслужване в организациите да се оцени на базата на количествени показатели. Това е свързано с разширяващите се възможности за аутсорсинг. Ако дадена услуга е обособена с конкретни параметри за качество и цени, тя може да бъде възложена на външни изпълнители. Колкото повече услуги се параметризират по този начин, толкова по-обективна е оценката за нивото на ИТ обслужването в дадена организация. През последните 5 г. бе постигнат значителен напредък в параметризирането на инфраструктурните услуги - обслужване на мрежата, системи за сътрудничество, електронна поща, help-desk и т.н. Целият спектър от традиционни ИТ услуги, осигурявани доскоро от вътрешни ИТ отдели, все по-често се изпълнява от външни организации.
В съвременния бизнес каналите за достъп до услуги, предоставяни на клиентите, са изключително важни. Работата по различни канали и необходимостта от динамично предоставяне на услуги през тези канали логично води към ориентирана върху услугите архитектура (SOA). На базата на този подход е изключително важно още на ранен етап да се обмисли изборът на доставчици и при въвеждане на информационни решения да се отчита възможността в бъдеще те да предоставят възможност за гъвкаво развитие, включително в посока публикуване на услуги. Това отново изисква от ИТ ръководителя мислене на ниво архитектура.
Перспективи пред корпоративните организации през следващите 5 г.
Най-сериозен акцент бих поставил върху преминаването от конкретен оперативен мениджмънт на ИТ обслужването към верен избор на архитектура и „управление на информацията" в пълния смисъл на това понятие. Има съществена разлика между  управлението на ИТ системи, необходими на институцията, и управлението на нейната информация. 
Управлението на поискани от бизнеса ИТ услуги е традиционен и масово прилаган в момента подход. Различна е гледната точка, когато ИТ директорът в институцията има общ поглед върху нейния бизнес и информационни потоци, когато той предвижда потребностите и посреща бъдещите нужди на институцията с вярно структурирани информационни решения.
Често един архитект на информационни системи, влизайки в дадена институция, заварва много неавтоматизирани информационни потоци, открива голям обем информация, която се движи в неструктуриран вид.
Бъдещото развитие на информационните технологии и успешното развитие на взаимоотношенията между ИТ и бизнеса зависи от това да се даде възможност на ИТ специалистите да развият информационните системи по такъв начин, че информационните потоци в дадена институция да се управляват цялостно.
Все повече организации ще преминат от реализация на конкретна система, поискана от бизнеса (CRM или BI решение), към подход, при който ИТ специалистите  анализират потребностите на организацията и да предлагат решения, покриващи от край до край потребностите от информация. 
В момента типичната ситуация е малка част от бизнес процесите да бъдат напълно или дори частично покрити с информационни решения. Редица специфични дейности обаче не са осигурени с информационна технология. За да бъдат ефективни, информационните технологии трябва да покриват процеса от край до край. Те трябва да осигурят приемане на цялата информация в структуриран вид и да завършват с извеждане на информация за процеса във вид, осигуряващ неговото цялостно измерване и анализ. За да може това да е валидно за всички значими процеси в дадена институция е необходимо специалистите, запознавайки се с процесите в даден бизнес, да определят правилно с какви средства да ги осигурят информационно.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X