Ит Лидери

Застрахователните компании трябва да реализират нови ИТ стратегии

Computer World

Застрахователният бизнес принадлежи на групата информационно интензивни сектори на икономиката, в които пазарната конкуренция и икономическият растеж са основните двигатели за внедряване на информационни технологии. В случая през последните 5 години трябва да отчетем влиянието на 3 допълнителни фактора – регулацията, ИТ пазара и професионалната ИТ общност.  
o Постигането на съвместимост с изискванията на регулацията, и особено промените в законовата и подзаконовата нормативната база след приемането ни в ЕС, ориентирани към стимулиране на пазарната конкуренция и защита на потребителите, имаха важна роля за развитието ИТ функцията и институционалното укрепване на ИТ процесите  в застрахователните компании. Въвеждането на периодичната отчетност по застраховката “гражданска отговорност на водачите на МПС” например, както и стриктният контрол върху отчетите принуди застрахователите да подобрят методите и процесите за обхващане и управление на данните, да консолидират и интегрират системните решения, да развият и стабилизират функционалните и информационните характеристики на прилаганите технологии.  
o Предложенията на локалния пазар на информационни технологии покриваха необходимия за застрахователния бизнес спектър от технологии, продукти и услуги и са ценово конкурентни. Представени са значимите глобални ИТ компании, налични са интересни локални разработки, внедрителски опит и знания, които в съвкупност позволяват решаване на сложните и комплексни ИТ проблеми на застрахователния бизнес.
o Формирана е значима професионална ИТ общност на ИТ специалисти и мениджъри от финансовия сектор, налична е специфичната професионална инфраструктура от печатни издания, научно-технически конференции, консултантски фирми и други канали за обмен на информация, опит и знания, които спомагат за създаване и поддържане на необходимия интелектуален капитал в компаниите от сектора.
Като цяло в предкризисния период се изградиха системите за обхващане и поддържане на ядрото на застрахователния бизнес - оценка и остойностяване на рискове, администриране на застрахователни полици и обработка на щети, като върху избора на конкретните системи и технологически решения съществено влияние оказваха и прилаганите бизнес модели и ИТ стратегии на компаниите – собственици на българските застрахователи (в повечето случаи глобални застрахователни компании с опит и традиции в управлението на ИТ).
Всеобщо е мнението, че в кризисния, и най-вече в следкризисния период корпоративните информационни технологии във финансовия сектор “няма да бъдат никога същите”. Прогнозите за ниски темпове на растеж, въвеждането на нови и по-стриктни регулации на финансовия сектор, предусещането за нарастващи пазарна конкуренция и изисквания на потребителите в съвкупност очертават една сложна и развиваща се рамка, в която застрахователните компании трябва да разработят и реализират нови ИТ стратегии. Те са обвързани, от една страна, с бизнес приоритетите и променящите се бизнес модели, а от друга – фокусирани върху приноса им за увеличаване на  стойността на бизнеса и подобряване на  контрола върху ИТ разходите и релевантните ИТ рискове. Предвид глобалните ИТ тенденции,  конкретните пазарни и регулаторни условия, както и достигнатото равнище на ИТ в застрахователния сектор, може да се предполагат активни изменения в следните области:
1. Технологическа реализация на нови бизнес модели на застрахователните компании. Конкурентоспособността ще зависи от способностите да се реализират бързо и ефективно постоянни изменения в застрахователните продукти и услуги, в организацията на дистрибуцията и в операциите при обслужване на клиентите, и по конкретно:
o Технологическо обхващане на операциите при продажби и обслужване, които са генетично натоварени със сложни процеси и многокомпоненти правила, форми и документи, и поради това все още са частично или неефективно интегрирани в наличните системи;
o Технологическа интеграция на бизнес партньорите при дистрибуция на продукти (брокери, агенти) и при обслужване на клиенти (сервизи, доставчици), които поради естеството на застрахователния бизнес имат основна роля в реализация на достъпа и обслужване крайните клиенти. 
На тази основа ще се осъществи и преходът от масови и осреднени цени на застрахователните продукти към индивидуално ценообразуване, основано на индивидуална оценка на риска и ценността на конкретния клиент, за което вече са налични достатъчно идеи и проекти.
2: Модернизация и оптимизация на наличните технологии и системи. За да отговорят на постоянно нарастващите критерии на мениджмънта за максимизация на резултатите (оперативна ефективност, производителност, качество на обслужване) и минимизация на привлечените ресурси (капиталови и оперативни разходи и бюджети) ИТ мениджърите и ИТ екипите трябва да имат предложения и инициативи за:
o Модернизация на наличната ИТ архитектура посредством консолидация и виртуализация на ИТ ресурси, управление на жизнения цикъл на ИТ активи за стабилизиране и намаляване на оперативните разходи и повишаване на сигурността на услугите;
o Подобряване на оперативната ефективност посредством усвояване на нови системни решения в критичните за застрахователните операции области (управление на бизнес процеси, управление на документите, интеграция на услугите, алтернативни канали);
o Ефективно използване на вътрешния ИТ потенциал (хардуерни и софтуерни активи и персонал) и външните ИТ ресурси и услуги, както и тяхното балансиране с оглед редуциране и контрол на общата им стойност. 
Съществени изменения ще настъпват и в структурите, механизмите и процесите за корпоративно управление на ИТ в резултат на разширяващо се прилагане на общоприетите стандарти и практики за управление на ИТ услугите и за систематичен контрол на ИТ рисковете. Всяка ИТ инициатива и всеки ИТ проект през следващите години трябва да води до намаление на разходите за операции, да допринася за привличане и задържане на клиентите, да предоставя нови продукти или услуги и да създава възможности за бързо приспособяване към пазарната и регулативната среда.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X