Ит Лидери

Специфики на информационните системи, използвани във фармацевтичния сектор

Computer World

Системите, които се внедряват във фармацията трябва да отговарят на регулаторните изисквания по GMP (Good manufacturing practice) и GDP (Good distribution practice) на Европейската агенция по лекарствата EMEA (European Medicines Evaluation Agency).
Проектът за внедряване трябва да следва 100% изискванията по GAMP4(5) – т.е. проектът да е специфициран, програмиран, тестван, окачествяван и пуснат в реална експлоатация съгласно V-model-a (използва се за описание на работния процес на валидация на информационните технологии и автоматизирани системи). По време на внедряването трябва да бъде създадена документация за целите на валидирането на системата.
Отчитайки факта, че ERP системата е ядрото, към което се интегрират всички останали приложения в дадена организация, специално внимание трябва да се отдели на останалите класове системи, които фармацевтичната фирма е придобила и/или предстои да закупи и внедри и много детайлно да проучи възможностите за интерфейс с тези класове системи. 
Всички специализирани системи за автоматизация на отделни бизнес процеси оповестяват наличието на и/или възможността да се реализират интерфейси с ERP системите от висок клас. От друга страна в ERP системите от висок клас са включени модули, които изцяло покриват функционалността на някои от изброените по-долу системи (HR, BI, WMS) или са включени основните елементи и процедури, които подлежат на допълнително разработване в рамките на ERP системата за постигане на изискванията на компанията.
Това налага прецизно да се определи дали в дадена област от дейността на компанията (в конкретни бизнес процеси) да се внедри съответния модул на ERP системата или да се внедри отделна система и да се разработва интеграция с ERP системата.
Необходимо е да се отдели специално внимание на интеграцията на (ERP) със следните класове системи: 
- Системи за управление на документооборота – Document flow management ( например Quamas);
- Системи за лекарствена безопастност – Pharmacovigilance & Product Safety Systems;
- LIMS Laboratory Information Management Systems системи  (LabWare LIMS); 
- MES Manufacturing Execution Software системи - възможен интерфейс; 
- BI Business Intelligence системи; 
- Системи за управление на склад - WMS Warehouse Management System (например KNAPP); 
- Управление на човешките ресурси – HR management - модул в ERP;
- Системи за труд и работна заплата – Payroll systems (например HeRMeS) “
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X