Ит Лидери

4 фирми - със становище за иновативност на софтуерни разработки по ОПРКБИ

Computer World


Компаниите Проинтегра, РФИД България, Майомо и Дибайнд (Dbind) получиха положително становище за разработките си от Комисията за разглеждане и оценка на иновативността и правата по интелектуална собственост (КРОИПИС) върху внедрявания софтуер от кандидати по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ с предмет „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“.

Общо пет предложения са разгледани от експертите, което означава, че петата компания Директ.БГ не се допуска до по-нататъшно участие.

Одобрените проекти за безвъзмездно финансиране са публикувани от 8 октомври на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Методиката за оценка е разработена по заповед на министър Александър Цветков с цел да се преодолее невъзможността на фирмите от ИКТ сектора да участват в грантови схеми за иновации по ОПРКБИ. Програмата изисква представяне на патент от кандидатите, а сертификат за уникалност на софтуер не съществува в България и повечето страни по света.

Удостоверенията ще служат за кандидатстване по две грантови схеми по ОПРКБИ – „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“ и „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“.

Заявката за оценка на иновативността и правата по интелектуална собственост върху внедрявания софтуер от кандидати по ОПРКБИ се подава в МТИТС. Становищата на комисията се публикуват на интернет страниците на министерството, изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, БАИТ, БАСКОМ и ИКТ Клъстър с оглед евентуални възражения от други компании по правата за интелектуална собственост върху същата тази софтуерна разработка.

КРОИПИС е съставена от председател, технически секретар и още шестима експерти, като трима от тях са излъчени от браншовите организации. Участниците в комисията подписват декларация, че нямат материален интерес от получаването на помощ за реализиране на софтуерни разработки на определен кандидат или участник и не са свързани лица по смисъла на Търговския закон.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X