Ит Лидери

До края на годината ВСС ще има система за видеоконферентна връзка за разпити

Computer World

На снимката: ръководителят на проекта и член на ВСС – адв. Георги Гатев

Координация и взаимодействие в и между органите на съдебната власт във връзка с дела от особен обществен интерес и пилотен проект за видео – конферентна връзка за разпити и представяне на веществени доказателства и експертизи – прогнозна сума 431 000 лв. с ДДС. Това е една от дейностите по проекта „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”, изпълняван от Висшия съдебен съвет. Това е третият проект на ВСС, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет“.  Общата му стойност е 1 399 400 лв. Крайният срок за изпълнението му е декември 2010 година. След проведени конкурси за обществени поръчки, за изпълнители по проекта са избрани фирма „Лирекс БГ” ООД, консорциум „ЕЙ ЕН Партнърс” ДЗЗД и консорциум „ДАН Консултинг” ДЗЗД. Новината беше оповестена на 30 юли на пресконференция в София.

Изпълнителят по тази обществена поръчка – фирма „Лирекс БГ” ООД – ще изследва практиката за докладване на делата от особен обществен интерес и ще предложи механизми за координация и взаимодействие в и между органите на съдебната власт. В рамките на проекта се очаква да бъде разработен и проект на Закон за вещите лица, преводачите и тълковниците. Предстои и да се анализира нормативната уредба за възможностите за използване на видеоконферентни връзки при разпити, свидетелстване, предоставяне на веществени доказателства и експертизи.
Фирмата-изпълнител е ангажирана и с разработването на пилотен проект за такава видео-конферентна връзка между Софийски градски съд и едно от местата за изтърпяване на наказания, която ще бъде представена пред медиите в края на проекта.
“Първоначално пилотният проект ще бъде изграден с национални системи. В ИТ стратегията, която ще подготвим за бъдещи насоки за изграждане на видеоконферентни връзки в съдебната система, ще предвидим възможността бъдещите видеоконферентни станции да бъдат мобилни, така че те да могат свободно да се преместват в други места, с което ще се спестят средствата по изграждането на стационарни станции във всяко едно място в съдебната система, което е сравнително скъпо удоволствие. В станцията освен техниката за осъществяване на видеконферентната връзка се включват и дейностите по подобряване на качеството на връзката”, заяви Левен Антов от Лирекс БГ.

Друга дейност по проекта е създаване на унифицирана система за приемане и обработване на жалби и дейности за превенция на корупцията.  Прогнозната сума по тази поръчка е 365 000 лв. с ДДС, а „ЕЙ ЕН Партнърс” ДЗЗД е консорциумът, избран за разработчик на системата.

В рамките на тази дейност по проекта се очаква да бъде разработена информационна система, която ще даде възможност да се води прецизна статистика за извършените корупционни престъпления от магистрати, както и за броя и видовете наложени им наказания. “Чрез нея ще се обработват всякакви входящи жалби и сигнали от съдилищата и прокуратурата. Ще има връзка и с изградената система в Министерски съвет”, поясни Емил Денчовски от „ЕЙ ЕН Партнърс” ДЗЗД.
Ще бъдат разработени и въведени правила за периодична отчетност от страна на органите на съдебната власт относно наличието на противоречива съдебна практика. Събираната и съхранявана информация в системата ще бъде систематизирана и централизирана и ще бъде определен редът за нейното оповестяване пред обществеността.

По проекта ще бъде направено обновяване на Информационната стратегия на правораздавателните органи на Република България. Прогнозната стойност за тази дейност е 254 000 лв. с ДДС.
Представители на Висшия съдебен съвет  съвместно с избрания изпълнител – „ДАН Консултинг” ДЗЗД ще разработят нова ИТ стратегия на съдебната система, която ще цели оптимизация на работата и ще съдържа препоръки за софтуерно и хардуерно развитие, както и системи за управление на знанията и развитие на човешките ресурси. Стратегията ще отчита най-добрите европейски практики и ще бъде съгласувана с всички заинтересовани страни. Тя ще бъде представена в комплект с план за действие и бюджет за неговата реализация.

„Проектът е естествено продължение на усилията на ВСС за модернизация на съдебната система чрез въвеждане на интегрираните информационни технологии в дейността на правораздавателните органи у нас.  Това е третият проект на ВСС, финансиран от европейски фондове, който цели подобряване на ефективността на съдебните органи чрез по-добра информация, повече прозрачност и публичност в интерес на държавата и нейните граждани”,  сподели пред медиите ръководителят на проекта и член на ВСС – адв. Георги Гатев, който е и член на Постоянните комисии на ВСС по професионална етика и превенция на корупцията и тази за международно правно сътрудничество.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X