Ит Лидери

Нови 133 млн. евро ще получи бизнесът по ОПРКБИ за полугодието

Computer World

През първото шестмесечие на 2010 г. българските компании ще могат да кандидатстват по още 6 процедури за безвъзмездна помощ на обща стойност 133 млн. евро от Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съобщиха от Дирекция "Връзки с обществеността и протокол" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

50 млн. евро от средствата са предвидени за технологична модернизация в малки и средни предприятия, 30 млн. евро - за технологична модернизация в големи предприятия, 10 млн. евро - за комерсиализация на продуктите на стартирали нови предприятия. Още 10 млн. евро ще бъдат отпуснати за покриване на международно признати стандарти, 18 млн. евро - за създаване на регионални бизнес инкубатори и 15 млн. евро - за развитие на клъстерите в България.

През тази година трябва да стартира и усвояването на 200 млн. евро по инициативата JEREMIE в България. В края на 2009 г. бяха ускорени преговорите с Европейския инвестиционен фонд и предстои създаването на холдингов фонд, който чрез специализирани финансови инструменти трябва да подобри достъпа на малки и средни предприятия до капитал за развитие при по-благоприятни условия. Очаква се по JEREMIE да бъдат създадени гаранционни фондове, фондове за рисков капитал и фондове за микрофинансиране.

Общият бюджет на ОП Конкурентоспособност за периода 2007- 2013 г. е 2,273 млрд. лв. (1,162 млрд. евро). Към 31 декември 2009 г. по нея бяха платени над 9,1 млн. лв. От тях към бизнеса са преведени повече от 6,5 млн. лв. Това са средства по приоритетна ос „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” (над 325,4 хил. лв.) и по приоритетна ос „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” (над 6,2 млн. лв.).   

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X