Ит Лидери

Със 70 на сто - до 90 млрд. лв., е набъбнала междуфирмената задлъжнялост в нефинансовия сектор за 2008 г.

Computer World

В края на 2008 г. междуфирмените задължения на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката в България възлизат на почти 90 млрд. лв. и са със 71% по-големи от задълженията към финансови предприятия. Много предприятия нямат необходимите средства за постепенно погасяване на взаимните си задължения. Нефинансовите предприятия показват в балансите си за 2008 г., че към 31 декември имат 33,3 млрд. лв. вземания от предприятия в група и свързани с асоцииране и смесени предприятия. Те съставляват 37% от общите междуфирмени задължения. В сравнение с 2007 г. вземанията са нараснали значително – с близо 7 млрд. лв. или 27%. Увеличението на междуфирмените задължения и през 2008 г. спрямо 2007 г. е 17,3 млрд. лв., или с 23,8%.

СТРУКТУРА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА В НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР за 2008 г.



През 2008 г. отново има значително увеличение на задълженията към предприятията в група и асоциирани и смесени предприятия. Към 31.12.2008 г. те достигнаха 33,3 млрд. лв. или 20,9% от всички задължения. Увеличението спрямо 2007 г. е 7 млрд. лв. или 27% от всички задължения.
В края на 2008 г. задълженията към доставчици са 29,1 млрд.лева. В сравнение с края на 2007 г., ръстът е 3,7 млрд. лева, или 15%.
Драматичният прираст на задълженията през 2007 г. и 2008 г. при очакваното намаление на БВП през 2009 г. с 6,3% поставя икономиката ни в много рискова ситуация. Икономическата среда е твърде неблагоприятна, вследствие и на рязкото увеличаване на цената на банковото кредитиране. Повишиха се средните нива на лихвените проценти по кредитите до 11,2%. Допълнително към тази цена следва да се добавят около 3% за разходи за гаранции, застраховки, такси за разглеждане и обслужване и други.
Мрачната картина обрисуваха председателят и зам.-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев и Камен Колев при обявяването на резултатите от проучването на неправителствената организация.
Задълженията на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката и през 2008 г. продължават да се увеличават драстично и достигат 159,856 млрд. лв. Повишението им в сравнение с края на 2007 г. е 38,3 млрд. лв. или 31,5%. В сравнение със средногодишното нарастване на задълженията през 2004 – 2007 г. (16,6 млрд. лв.), увеличението е 2 пъти по-голямо, посочи председателят на БСК Божидар Данев.
През 2008 г. по-бързо нараснаха задълженията към финансовите предприятия, което е свързано с повишената инвестиционна активност на предприятията и благоприятните условия за кредитиране.
Увеличението на банковото кредитиране през 2008 г. доведе до значително нарастване на дълготрайните активи на предприятията. В края на 2008 г. те надхвърлиха 141 млрд. лева и в сравнение с 2007 г. са повече с 28 млрд. лева или 25%. Преобладаваща част от новите активи са спомагателни и непроизводствени (недвижима собственост). В условията на икономическа криза през 2009 г. в по-голямата си част тези активи са загубили съществена част от началната си стойност.
Към края на 2008 г. "нетната" задлъжнялост на предприятията (към финансови предприятия, облигационни заеми, полици, персонала) надхвърли 66 млрд. лева. В сравнение с 31.12.2007 г. увеличението с 20 млрд. лева е 43,4%. От нетните задължения най-бързо нарастват дълговете към финансови организации. В края на 2008 г. те достигнаха 52,5 млрд. лева. В сравнение с 2007 г. те са с 15,8 млрд. лева или 43% повече.
Данъчните задължения към 31.12.2008 г. са 3,902 млрд. лв. В сравнение с 2007 г. данъчните задължения са повече с 1 млрд. лв., или с 34,5%. Това показва отново влошаване на финансовата дисциплина на предприятията. Около 7% от тези задължения са с продължителност над 1 година.
Увеличени са в сравнение с 2007 г. и задълженията към персонала и осигурителните задължения, съответно с 20% към персонала, а на осигурителните – с 26%.
Държавата и общините продължават да се утвърждават като генератор на междуфирмени задължения, което е сериозен индикатор за проблеми в икономиката, твърди Данев.
Поради блокирането на възможността за разплащане между фирмите опасността от верижни фалити става реална, категорични са от БСК. Броят на процедурите по несъстоятелност през 2008 г. се е увеличил два пъти в сравнение с 2007 г.

Прогноза на БСК за 2009 г.
През 2009 г. върху задълженията съществено влияние ще оказват следните фактори:
1. Значителен спад на БВП – очакван около 4,9% за 2008 г. и бюджетна прогноза за спад през 2010 г. от 2%.
Особено тежко е засегнато промишленото производство. В сравнение с деветмесечието на миналата година промишленото производство е по-малко с 18%, строителното -  с 10,5%. С около 14% са по-малко и продажбите в търговията. Промишленото производство през деветмесечието на 2008 г. е по-малко с около 4% даже спрямо 2005 г. Инвестиционната активност от 33,4% от БВП за 2008 г. намалява до 26,7% от БВП, независимо от неговото намаление.
2. Намаленото кредитиране от банките. През деветмесечието на 2009 г. банките са отпуснали на нефинансовите предприятия 2,431 млрд. лв. През същия период на 2008 г. кредити са били 4 млрд. лв., т.е. има намаление с 1,6 млрд. лв. или с 40%. За периода лошите кредити нарастват от 2,3% на 6,0% вследствие на влошената ликвидност на предприятията. Преструктурираните кредити достигат 11%, а необслужваните лизингови договори – 13%.
3. Държавата продължава да е основен генератор на междуфирмени задължения. Към края на 2009 г. неразплатените задължения на републиканския бюджет, общинските бюджети и държавните търговски структури (по договори за обществени поръчки, невъзстановен ДДС, европейски фондове и др.) са около 2 млрд.лева.
Като се отчетат тези фактори, може да се очаква, темпът на нарастване на задълженията през 2009 г. спрямо 2008 г. слабо да се намали. Ще се наблюдават сериозни структурни изменения. Нараства делът на междуфирмените задължения, вследствие намалената кредитна активност на финансовия сектор и вследствие нарастване на задълженията към нефинансовия сектор на републиканския бюджет, общинските бюджети и държавните търговски структури.
Рязко ще нарасне отношението „Задължения на нефинансовия сектор към БВП”, поради резкия спад в БВП и продължаващо нарастване на задълженията, което допълнително може да блокира бързото излизане от икономическата криза.




© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X