Ит Лидери

Четирите функциониращи системи за управление на делата сред магистратите вече се тестват и си говорят

Computer World

Четирите функциониращи системи за управление на делата в съдебната власт вече са обновени и интегрирани помежду си, което им позволява да работят като един организъм, въпреки че изпълнителите на отделните видове софтуер са различни фирми. Най-после наличните системи на съдебната власт си говорят, което беше и основна цел на проектът, финансиран с 2,013 млн. лв. по оперативна програма "Административен капацитет", бенефициент по който е Висшият съдебен съвет. Проектът се казва "Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие" и се финансира от ЕС чрез Европейския социален фонд. Четирите системи са на един и същи етап от разработването си - а именно фаза тестване.
По силата на чл. 64 от Закона за съдебната власт, всеки съд следва да публикува на своята Интернет страница съдебните си актове. В момента съдебната административна система, системата за управление на съдебните  дела, системата за управление на съдебните  дела, известна като EMSG и автоматизираната система за управление на делата са свързани с нов специализиран софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица. Той осигурява случаен принцип за избор на вещи лица и създаване на персонални досиета на вещите лица - бърза проверка на компетенции, натовареност и опитност, резултат от досегашната работа.
Сред основните ползи от автоматизираната подготовка на съдебните актове за публикуване е автоматизираното обезличаване на лични данни при публикуване на съдебните актове  намалява разходите на всеки един съд. Друго предимство е фактът, че остава повече време за прецизен преглед на информацията, за да не бъде допуснато разкриването на данни, които могат да ощетят личността – например в случаи на тежки престъпления срещу личността.


Сред нововъведенията е и така нареченият безхартиен обмен, който пести време и разходи на гражданите и съда. Данните за делата, въведени в един съд, автоматично се подават в по-горния при обжалване или към друг равен съд при изпращане по подсъдност. Така се спестява повторно ръчно въвеждане на данните и документите в системата на получаващия съд. Въвеждането на изцяло безхартиен обмен ще е възможно след приемане на нормативната уредба на електронното правосъдие.  

Всяка от четирите системи по еднотипен начин извежда съдебните актове към общ уеб базиран интерфейс за публикуването им. "Сериозно  постижение, не само за съдебната система, но и за България, като европейска държава, е уеб базираният интерфейс за публикуване на съдебните актове", заяви Анета Калъпова, началник отдел "Информационни технологии и комуникации" във ВСС. Той позволява публикуването на актовете да става директно от системите за управление на делата на едно централно място, и възможност за едновременен преглед на практиката на съдилищата по различни видове дела. Разширеното търсене дава възможност за намиране на съдебни актове по ключова дума в публикувания им текст. Интегрираното поддържане на актовете на всички съдилища позволява автоматично да се изчислява статусът на акта след обжалване и преглед на свързаните актове. 

Макар административните съдилища да не са включени в системата, това е възможно на по-късен етап. Идеята на пилотния проект е да обхване и да се интегрира със системите и на следствието и прокуратурата на един следващ по-зрял етап.

 ПОЛЗИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
• ускоряване на процесите в съдебната система - по-бързо и по-качествено обслужване на гражданите
• лесен достъп до съдебните актове по електронен път
• намаляване натовареността на съдебните служители – повече време за гражданите
• гарантиране на честен процес с утвърждаване на принципа на случайния избор на всички нива - на съдии, на съдебни заседатели, на вещи лица
 

СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА (САС)
е разработена и обновена от Информационно обслужване АД. Тя се използва в съдилищата от 1998 г. От включените в проекта 146 съдилища, в момента общо 115 са ползватели на системата, в т.ч.: * 21 Окръжни съдилища * 93 Районни съдилища * 1 Апелативен съд Обучение: Компанията е обучила 515 съдебни служители и 115 системни администратори за работа с обновената информационна система.

СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА (СУСД)
е разработена и обновена от Сименс АД. Системата е внедрена и се използва успешно в: * Софийски Окръжен Съд * 9 Районни съдилища от съдебния окръг * Софийски Районен Съд Обучение: Обновената СУСД е внедрена в девет Районни съдилища от Софийски съдебен окръг и е в процес на пилотно внедряване в Софийски Окръжен съд и Софийски Районен съд. Проведено е обучение на 75 служители от съдилищата.

СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА, ИЗВЕСТНА КАТО EMSG
е разработена от Декстро груп. Системата стартира след 1997 год. Въведена в Апелативен съд Велико Търново, ВКС, Апелативен съд Бургас, СГС, Районните прокуратури в Асеновград, Карлово и Първомай и др. Обучение: Системата е разработена и продължава обучението и внедряването

АВТОМАТИЗИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА (АСУД)
е разработена и обновена от Латона груп. Системата функционира в следните съдилища: ОС Благоевград, РС Благоевград, РС Сандански, РС Петрич, РС Разлог, РС Гоце Делчев, ОС Смолян, РС Смолян, РС Мадан, РС Златоград, РС Девин, РС Чепеларе, ОС Велико Търново, ОС Враца, РС Севлиево, ОС Кърджали, ОС Монтана Обучение: От предвидените 62 потребителя на системата вече са обучени 40, а системата е инсталирана в 12 съдилища, като престои инсталирането в още три.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА
е изграден от Консорциум С.А. Консултинг (Абати и Сиела Софт енд Пъблишинг). Създаденият софтуер е внедрен във всички 182 съдилища и 154 прокуратури, чрез извършване на инсталации. Обучение: Системата е внедрена на централизиран сървър и е достъпна от всички органи на съдебната власт, за които е предназначена (съдилища, прокуратури, НСлС). Проведено е обучение на 585 потребителя в 321 съдилища/прокуратури.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X