Ит Лидери

КЗК – с нов сайт до седмица и регистър на решенията до края на месеца

Computer World

До седмица ще тръгне нова Интернет страница на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която ще поддържа и публичния електронен регистър на решенията на антимонополното ведомство. Е-регистърът, който ще е достъпен до края на месеца през сайта на комисията, ще бъде свързан и с вътрешната интегрирана деловодна система на регулатора на конкуренцията. “Тази част беше
тежка, сложна техническа задача, особено с оглед на краткото време, в което ние трябваше да изберем изпълнител и да я извършим”,
каза председателят на ведомството Петко Николов.

На снимката: Петко Николов, председател на КЗК


Обществената поръчка е възложена на обединение “Аксиор Контракс”, а цената на договора е почти 650 хил. лв. без ДДС. Консорциумът имаше за задача да разработи и внедри софтуер за усъвършенстване на интегрираната информационна система на КЗК и за осигуряване на връзката й с публичния електронен регистър и превръщането й в интегрирана система за управление на работните процеси в КЗК. Друга част от ангажиментите по договора бяха разработване и внедряване на софтуер за публичния е-регистър на КЗК, интегриран в сайта на комисията, и осигуряване на възможност за връзка с интегрираната информационна система на КЗК. Следваща задача беше разработване на интернет страница на КЗК с осигуряване на връзката и с е-регистъра и с възможност за е-подаване на документи и доставяне на лицензи за работа на софтуера.
Отделно, в рамките на проекта “Лирекс Хай-Тех” е избран за доставчик на три сървъра, необходими за нормалното функциониране на интегрираната информационна система, е-регистъра и интернет страницата на КЗК. Цената на доставката е около 67 хил. лв. без ДДС.
Това са част от изпълнените дейности по проект “Повишаване на ефективността при използването на публичните ресурси чрез засилване на прозрачността на процедурите по обжалване на възлагането на обществени поръчки и предоставянето на концесии”, бенефициент по който е КЗК. Добрите новини за бизнеса, гражданите и възложителите и концедентите, съобщиха на 7 юли председателят на КЗК Петко Николов и Весела Косерска, координатор на мониторинга по проекта от страна на комисията. Ведомството организира заключителна пресконференция в София, за да представи резултатите от инициативата.
Новата система ще даде възможност и за

електронно подаване на документи

– жалби, писма, допълнителна информация по преписки, през сайта на КЗК. За целта обаче се изисква верификация на документите чрез е-сертификат. “Независимо от опцията за електронно подаване на документи, всеки ще може да подаде жалба и на хартия. Предполагаме, че за един определен период това ще продължи да бъде преобладаваща практика. Възможността за е-подаване, новата Интернет страница и електронният регистър на КЗК са напълно функциониращи и реални. Деловодната система на комисията обаче съдържа няколко десетки хиляди документи. Направена е успешна миграция на данните и на документите, съдържащи се в системата, но ние сме длъжни да проверим още веднъж коректността на тези данни, преди те да станат видими за външните потребители, за да не се получат недоразумения. От началото на следващата седмица (13 юли) новият електронен сайт на комисията ще бъде достъпен и за всички извън КЗК, а до края на месеца и регистърът ще бъде напълно използваем от обществото”, заяви Косерска. Тя призова бъдещите потребители да сигнализират комисията за открити грешки в електронната система, за да може да се отстраняват своевременно. Според експертката, преди да бъде пуснат напълно готовият вече модул за е-подаване на документи, трябва да бъде активен регистърът. “При случайно съвпадение между грешно появили се данни в регистъра и новопостъпила жалба ще настане още по-голямо объркване”, допълни Косерска.

Веселка Косерска, координатор на мониторинга по проекта по ОПАК от страна на КЗК

“Усъвършенстването на деловодната система на КЗК също е част от проекта по ОПАК. В тази система вече се въвеждат значително повече данни, отколкото преди актуализацията. Тя разполага и с възможности за управление на документооборота, за управление на натовареността на експертите и за изготвяне на справки”, допълни експертката.
Благодарение на новите функционалности на деловодната система, целящи облекчаване на работата на специалистите в антимонополното ведомство, става възможно и изпращането на много по-богата информация към публичния е-регистър.
От юли тръгна и нов портал на обществените поръчки. От Агенцията по обществени поръчки съобщиха, че с оглед по-лесната адаптация на потребителите, до 15 юли настоящата Интернет страница на АОП и порталът ще работят паралелно. След този период Интернет адресът на АОП ще води директно към новия портал.

Ценни наръчници с добри практики

В рамките на инициативата на комисията са подготвени “Наръчник на добри практики от страните-членки на ЕС по обжалването на процедури по обществени поръчки и концесии” и “Наръчник за практиката на КЗК и ВАС по обжалване на процедури по обществени поръчки и предоставяне на концесии”. Тези издания ще бъде в помощ не само на КЗК, но и на другите институции с правомощия по отношение на обществените поръчки и концесиите – МС, АОП, Сметна палата, АДФИ, както и на всички участници в процедурите - възложителите/концедентите, бизнесът и гражданите. Друга дейност, осъществена като част от инициативата на комисията, е проведената информационна кампания в шест града на страната по въпроси, свързани с обжалването на обществени поръчки и концесии.
Бюджетът по проекта е 1,24 млн. лв., като 100% от тях са осигурени по оперативна програма “Оперативен капацитет”. 85% от финансирането идва от Европейския социален фонд и 15 на сто – от националния бюджет. Към момента реално усвоените средства по проекта са малко над 1 млн. лв.

Ползите от проекта

- Повишаване на прозрачността на процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии чрез създаването и въвеждането в действие на публичен електронен регистър на КЗК
- Улесняване на възложителите и бизнеса в тяхната комуникация с КЗК чрез въвеждането на публичен електронен регистър на решенията на КЗК
- Повишаване на познанията на възложителите и на бизнеса за процедурите по обжалване на обществени поръчки и концесии пред КЗК
- Подобряване на взаимодействието на всички държавни органи и институции с компетенции в областта на обществените поръчки и концесиите за осигуряване на непротиворечиво приложение на разпоредбите на ЗОП и ЗК

Статистика на жалбите към КЗК

Най-често обжалван акт на възложител пред КЗК е решението за класиране на участниците/кандидатите и избор на изпълнител. Преобладаващи са оспорванията при откритите процедури за възлагане на обществени поръчки.
По ЗОП и Закона за концесиите (ЗК) за 2008 г. са обжалвани 652 обществени поръчки и 5 концесии.
От всички обжалвани обществени поръчки, 193 са по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (при стойности на договорите под праговете на ЗОП). Основният дял на оспорените решения (453) са по ЗОП. От тях 251 подлежат на обявяване пред ЕК (по чл. 45а ЗОП), 6 производства са върнати от ВАС за ново разглеждане, и 5 производства са по чл. 83 от ЗК.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X