Ит Лидери

200 млн. евро заеми чакат SMB сектора

Computer World

След като правителството предостави 500 млн. лв. за бизнеса чрез Българската банка за развитие, това на практика е втората най-важна антикризисна мярка, която ще осигури достъпни условия за кредитиране. Споразумението е резултат от сложни преговори, които българската страна води в продължение на почти две години.
Проведени са консултации с ръководството на Народното събрание, за да може споразумението да бъде ратифицирано до дни.
Инициативата JEREMIE е разработена съвместно от Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд. Целта й е да се финансират разходите за операции в подкрепа на инструменти за финансов инженеринг за фирми от SMB сектора. Създаването на специализирани финансови инструменти като гаранционни фондове, фондове за рисков капитал и фондове за микрофинансиране ще подпомогне достъпа на малки и средни предприятия до капитал за развитие при достъпни и благоприятни условия. Те ще бъдат особено полезни за групите предприятия, които имат затруднен достъп до традиционното банково финансиране - микропредприятия, стартиращи и иновативни фирми, предприятия с недостатъчна бизнес и/или кредитна история и такива без подходящо като размер и качество обезпечение.
“Подписването на това споразумение има знаков характер, тъй като то се прави в един изключително важен за България ден, в условията на финансова и икономическа криза, и е една от най-значимите антикризисни мерки. Важното е, че тази мярка не е само на българското правителство, това е съгласувана мярка на България и на Европейската комисия. Тя е особено важна и затова, че се прави спрямо най-нуждаещата се част от българския бизнес – малките и средни предприятия, които имат затруднен достъп до финансиране по различни причини. От тази гледна точка, JEREMIE е финансов инструмент, който досега в България като цяло е непознат, малко използван, и ще даде положителен ефект върху икономиката. Стигнахме до този резултат след дълги и сложни преговори с ЕИФ, на практика започнахме през септември 2006 г. Не винаги бяхме на едно и също мнение, но се радвам, че изгладихме различията с ЕИФ и смятам, че това, което подписахме, е добро и за двете страни. С практическата реализация на споразумението ще бъдат усвоени всички средства по приоритетна ос 3 на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” за осигуряване на финансов ресурс за малки и средни предприятия, като това е 17% от общия ресурс по цялата програма”, заяви министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров.

На снимката: Ричард Пели - главен изпълнителен директор на ЕИФ и министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, положиха подписите си под заемното споразумение за изпълнение на JEREMIE за 400 млн. евро.
Изпълнението на JEREMIE в България е свързано с изпълнението на приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятия” на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ) 2007-2013. По нея се предвижда инструментите за финансов инженеринг да се изпълняват чрез създаването на холдингов фонд, който ще се управлява от ЕИФ. Договореният между двете страни модел за изпълнението на JEREMIE в България предвижда ЕИФ да разработи Инвестиционната стратегия 2009 – 2015 г. След одобрението й, на ЕИФ ще бъде преведена сумата от 200 млн. евро (или 391 166 000 лв.), за да започне реалното й изпълнение. Тези средства ще се използват за капитализация на създаденото специално за целта дружество, регистрирано от Българската банка за развитие. В него ЕИФ ще стане мажоритарен собственик от името на управляващия орган на ОПРКБИ. ЕИФ ще управлява средствата от името и полза на България.
При извършване на дейността си  по управление на холдинговия фонд, на ЕИФ ще бъдат възстановени единствено разходите, без право на печалба или дивиденти. Холдинговият фонд ще избира финансовите посредници, с които ще работи, на база конкурентен подбор. Посредниците ще предоставят одобрените финансови продукти на малките и средни фирми, спазвайки одобрените от холдинговия фонд правила.
Самата Българска банка за развитие ще отпусне 500 млн. лева на търговските банките в България през 2009 г. за финансиране на малки и средни предприятия. Предоставянето на кредитни линии на банките е част от правителствения пакет мерки "Пазарна гъвкавост" за минимизиране на негативните ефекти от световната финансова криза върху българската икономика.
На 27 май заместник министър-председателя по управление на европейските фондове Меглена Плугчиева подписа от името на българското правителство Меморандум за разбирателство с Европейската инвестиционна банка по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA). От страна на банката документът бе подписан от вицепрезидента й Матиас Колац-Анен. На церемонията банката бе представена от Еугенио Леанца – ръководител на направление JESSICA в ЕИБ.
Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA) се осъществява от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), в сътрудничество с Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ). В съответствие с новите процедури държавите-членки получават възможност да усвоят част от безвъзмездната помощ по Структурните фондове на ЕС, като извършват инвестиции с възстановима стойност по линия на проекти, които са част от интегриран план за устойчиво градско развитие. Тези инвестиции, които могат да бъдат под формата на дялово участие, заеми или гаранции, достигат до проектите чрез Фондове за градско развитие и холдингови фондовe.
С решение на Комитета за наблюдение на ОП „Регионално развитие” е определен първоначален финансов ресурс за стартиране на инициативата JESSICA в размер на 33 млн. евро. Подписаният Меморандумът за разбирателство по инициативата JESSICA определя рамката за сътрудничество между МРРБ и Европейската инвестиционна банка. Предвижда се изпълнението на JESSICA да се осъществи на две фази. През първата фаза МРРБ ще възложи на Европейската инвестиционна банка да изпълнява функциите на Холдингов фонд. Основна роля на Холдинговия фонд е да създаде Фондове за градско развитие и да инвестира финансов ресурс в тях. През тази фаза ЕИБ ще подпомага българските общини в процеса на интегрирано градско планиране и идентифициране на проектни идеи, като ще определи и типовете фондове за градско развитие, които следва да бъдат създадени. През втората фаза Холдинговият фонд към ЕИБ следва да създаде фондове за градско развитие, които да започнат реалното финансиране на проекти чрез дялово участие, заеми или гаранции.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X