Ит Лидери

Системата за управление на структурните инструменти на ЕС е готова с базова функционалност

Computer World

Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от структурните инструменти на ЕС в България бе представена в Министерството на финансите. Въведени са в експлоатация модулите „Регистрация", „Оценка", „Договори", „Управление на проекти", финансов модул - частта за „Искане за плащане" и „Финансов отчет" (на ниво договор), и модул „Проверки на място и управление на нередности" - частта, свързана с „Проверки на място" и „Подозрения за нередности". В момента приключва разработването на пълната функционалност на последните два модула, дефинирани са основните изисквания към модул „Наблюдение" и е стартирала работата по изграждането на връзка между счетоводната система за отчетност на фондовете SAP и ИСУН, която трябва да бъде готова до края на февруари.

Иво Николов, изп. директор на „Информационно обслужване”: „ИСУН ще бъде интегрирана със SAP системата на МФ до края на февруари. Системата ще бъде непрекъснато развивана в рамките на 3-годишния договор, който е сключен с МФ. Предвижда се интеграция и със системи на други ведомства, като напр. на Министерството на земеделието, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, ЕК.”

През 2009 г. ще бъдат пуснати в експлоатация модулите за наблюдение, електронните услуги за бенефициентите и модулът за публична информация. Електронните услуги за бенефициентите и модулът за публична информация не са задължително изискване от страна на ЕК, но са важен елемент за осигуряване на прозрачност при управление на средствата от фондовете на ЕС.

„Основното предназначение на ИСУН е да облекчи работата на управляващите органи, да осигури контрол и прозрачност при физическото и финансовото изпълнение на всеки един проект", обясни Боряна Пенчева, директор на дирекция „Управление на средствата от ЕС" в Министерството на финансите. Тя добави, че по последни данни на системата общата стойност на всички отворени процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ е 3,8 млрд. евро., което прави функционирането на системата изключително важно.

Чрез ИСУН се извършва ежедневно управление и наблюдение на изпълнението на всеки проект от седемте оперативни програми от управляващите органи на всички нива - процедура, бенефициент, подприоритетна и приоритетна ос на оперативна програма.

Също така тя позволява осъществяването на ефективен контрол чрез възможността от извършване на проверки от страна на управляващите органи, сертифициращия орган и одитния орган относно наличието на двойно финансиране, правомерност и допустимост на разходите.

ИСУН е разработена в съответствие с изискванията на европейските регламенти относно Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за наличие на надеждни системи за мониторинг и финансова отчетност. „Системата гарантира ефективното и прозрачно управление на еврофондовете", подчерта Боряна Пенчева. Тя обясни, че изграждането на системата се финансира по проект №0013-ЦКЗ-2.0 „Развиване на информационни системи във връзка с управлението и наблюдението на средствата от Структурните инструменти на ЕС в България" на оперативна програма „Техническа помощ", който е на обща стойност около 3 млн. лв. След проведена обществена поръчка, на 17.09.2008 г. е подписан договор за изпълнението на проекта между Министерство на финансите и „Информационно обслужване" АД. Системата е изградена така, че да отговаря на специфичните нужди на България - в съответствие с броя на оперативните програми, с нашите принципи и правила - подчерта Боряна Пенчева. Тя обясни, че системата е с контролиран достъп, като потребителите є (към момента около 560 души) се определят със специални заповеди на министрите, отговорни за европейските фондове.


© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X