Интернет

Пет нови е-услуги на МОН на Портала egov.bg

Александър Главчев

На Портала за достъп на електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление" - egov.bg вече са достъпни пет нови услуги за централизирано заявяване на Министерство на образованието и науката (МОН).

Новите услуги са:
  1. 1177 Издаване на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен "специалист по..." до 22.05.2007 г. в страната;
  2. 1603 Вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища;
  3. 2892 Вписване, промени и отписване на частни професионални колежи в Регистъра на професионалните колежи;
  4. 2893 Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за обекти на образованието и науката;
  5. 2894 Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X