Интернет

Нови електронни общински услуги в Портала на ДАЕУ

Александър Главчев

Възможност за електронно заявяване на 14 декларации по Закона за местни данъци и такси вече предлагат Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) и общинските администрации през портала egov.bg.

Създадена е възможност за електронно подаване на:
 • Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти;
 • Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона;
 • Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона;
 • Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство;
 • Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство;
 • Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея;
 • Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение;
 • Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества;
 • Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата;
 • Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване;
 • Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ;
 • Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък;
 • Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК;
 • Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници.

Подаването на декларациите се осъществява чрез egov.bg или чрез Системата за сигурно електронно връчване. Услугата вече е достъпна за потребителите на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на адрес http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X