Интернет

Работещ модел за заетост на младежи с аутизъм е създаден по проект

Computer World

Констанца Кадънкова

Преди 4 години отново бяхме тук, когато се похвалихте с първия успешен проект, по който младежи с аутизъм започнаха работа в софтуерни компании. Моделът, който успяхте да наложите - доброто партньорство между неправителствените, работодателските и донорските организации, дават възможност лица с увреждания да намерят своята пълноценна интеграция и реализация в обществото ни не само чрез социално подпомагане, но чрез достоен труд и възнаграждение“, заяви Зорница Русинова, заместник министър на труда и социалната политика по време на форум на тема „Обучение и заетост на хора с разстройства от аутистичния спектър в областта на информационните и комуникационните технологии“ на 19 януари в София.

На снимката: Ташка Габровска, Зорница Русинова и Георги Шарков

Събитието беше заключителна конференция по проекта “Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар” - SWITCH U, финансиран в рамките на програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Инициативата беше изпълнена от Европейския Софтуерен Институт ‐ Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ) заедно с Асоциация Аутизъм, Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Фондация „Адапта” и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Аутизмът е разстройство на развитието, свързано със социалните умения и взаимодействия на човек. В международната общност на експерите по проблемите на терапията и социалното включване на хората с аутизъм са приети термините разстройство от аутистичния спектър (Autistic Spectrum Disorder - ASD) или състояние от аутистичния спектър (Autistic Spectrum Condition - ASC). Понятието "спектър" се използва, защото доколкото всички хора с аутизъм изпитват трудности в три основни области, характеристиките или проявленията на разстройството са уникални при всеки човек. Някои от засегнатите хора могат да живеят относително самостоятелно (в някои случаи без всякаква допълнителна подкрепа), докато други се нуждаят от специализирани грижи цял живот.

От 2007 година ЕСИ ЦИЕ разработва уникална методология, която подготвя млади хора с аутизъм да намерят висококвалифицирана работа, подкрепя родителите им и провокира работодатели да наемат тези хора. Тя включва четири фази – идентифициране и подбор на кандидатите, оценка и план за развитието им; обучения, при които се ангажират всички заинтересовани страни – семейства, специалисти, работодатели, както и самите младежи и деца с аутизъм; работа в симулирана работна среда; и работа в реална бизнес среда.

През 2011-2012 г. ЕСИ Център реализира проект “Модел за обучение и заетост на хора с нарушения от аутистичния спектър”. 20 млади хора участваха в обучения по информационни технологии, 8 от тях бяха на тримесечен стаж и 3 останаха на работа и след края на проекта. Инициативата бе промотирана от Европейската Комисия като една от десете добри практики в Eвропа, помогнали на хората с аутизъм да се реализират на пазара на труда. Като продължение на тези усилия в момента ЕСИ Център реализира “Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар”.

Настоящият проект - “Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар”, предостави по-добри възможности на хората с увреждания и респективно на децата и младежите с разстройства от аутистичния спектър да упражняват по-ефективно човешките и гражданските си права чрез използване на иновативна услуга за достъп до образование и трудова реализация.

По проекта 19 младежи на възраст между 18 и 34 г. и 6 юноши (12-16 г.) са усвоили умения за следване на план за извършване на дейност, поемане на отговорност и ангажиране в определен времеви участък. С реални практически задачи са се включили мениджъри, ИТ специалисти и преподаватели от 16 ИТ фирми и образователни институции, сред които SAP Labs Bulgaria, Infragistics Bulgaria, Software AG Development Centre Bulgaria, Кomfo, XS Software, Orak, Ladger, Nemetschek Bulgaria, Mellon Bulgaria, Ondo, Balkan Services, Sirma Group Holding и др.

В продължение на две години в рамките на проекта 19 младежи и 6 деца с разстройства от аутистичния спектър преминаха и теоретично обучение за работа с основни компютърни приложения и практическо обучение в симулирана работна среда с цел адаптация към реална офис среда. Шест от младежите стажуват и се обучават в Software AG, SAP Labs, Infragistics, EPAM, Учебно-творчески център „Пламък“ - Варна, и „Медикопрогрес“, а четирима вече работят. След обучение по програмиране на Java в Obecto и Ladger, двама от участниците разработват електронен магазин и помагало по математика.

Извървяхме дълъг път заедно. Надявам се ефектът от проекта да продължи и след неговото приключване“, каза Георги Шарков, директор на ЕСИ ЦИЕ. Участниците в конференцията се обединиха около становището, че създаденият по проекта “Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар” - SWITCH U модел за обучение и заетост на младежи с нарушения от аутистичния спектър е приложим за хора с различни увреждания след известна адаптация към специфичните им потребности.

Зорница Русинова изтъкна, че Европейският социален фонд е един от инструментите, които подкрепят политиката на МТСП в сферата на социалното включване, като в новия програмен период 2014-2020 г. акцентът във финансирането ще бъде поставен върху възможността за реална интеграция на пазара на труда на хората с увреждания, като това е и хоризонтален приоритет във всяка от схемите, независимо от аспекта на финансиране. Русинова оцени като добра новина фактът, че по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) са заложени 70% повече средства за социални услуги в новия програмен период спрямо предишния период 2007-2013 г. - 658 млн. лв. спрямо 382 млн. лв.

Ташка Габровска - държавен експерт в отдел „Програмиране и планиране“ на МТСП, представи четири предстоящи схеми и операции в подкрепа на хората с увреждания в рамките на ОПРЧР 2014-2020, чийто общ бюджет възлиза на 2 136 млн. лв.

Бюджетът по операция „Обучения и заетост“, чието обявяване предстои до края на месец януари, е 81 млн. лв. Директен бенефициент по нея е Агенция по заетостта, а срокът й е до 2017 г. Целта на операцията е интеграция на безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институция на публичната администрация чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и/или субсидия за заетост. Операцията ще спомогне за улесняването на наемането на безработни лица, които щe получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация и/или дигитална компетентност (ако са необходими за конкретния работодател). Хората с увреждания са сред приоритетните целеви групи на операцията.

Операция „Активно включване“ ще бъде обявена между януари и март. Продължителността й е до 2018 г., а бюджетът й – 20 млн. лв. Допустими бенефициенти са НПО, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, образователни и обучителни институции и организации, доставчици на социални услуги; работодатели; общини и райони на общини; ЦИПО. Основна цел по тази операция е разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда, както и подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на реалния пазар на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца с увреждания.

Операция „Социално предприемачество“, която има за цел да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика, се очаква да бъде обявена между януари и март. Продължителността й е до 2017 г., а бюджетът – 15 млн. лв. Тя е насочена към широк кръг от кандидати - социални предприятия; работодатели; специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания; общини и райони на общини; доставчици на социални услуги, НПО в партньорство с: образователни и обучителни организации и институции; общини и райони на общини; доставчици на социални услуги, НПО.

Операция „Дунавски партньорства за заетост и растеж“ се стреми да подобри благосъстоянието на човешките ресурси в региона на р. Дунав чрез насърчаване на междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от различни държави-членки на ЕС в сферите на пазара на труда и качеството на работните места, социалното включване и борбата с бедността, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях. Допустими бенефициенти по операцията са всички посочени бенефициенти по съответните инвестиционни приоритети на ОПРЧР. Операцията предстои да започне през февруари-март и да приключи през 2018 г. Бюджетът й е 5 млн. лв.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X