Интернет

Въвеждането на правила за уеб рекламата цели установяването на определени добри практики

Computer World

В началото на август месец Българската уеб асоциация (БУА) и Interactive Acossiation Bulgaria (IAB България) публикуваха препоръчителен стандарт No 2 за работа в уеб рекламата у нас, озаглавен “Технически насоки за изработка на рекламни елементи (стандартни и rich media банери) за българския онлайн пазар – 2011″. Това е следващият по ред документ след “Препоръчителни размери банери за българския онлайн пазар 2011″, резултат от работата на двете организации по проект “Работна група уеб реклама”, който се осъществява с подкрепата на Българска асоциация на рекламодателите (БАР).
Нуждата от регулация – макар и препоръчителна, на българския онлайн рекламен пазар и тенденциите за развитие на Интернет пространството в България коментират Иван Иванчев – ръководител на работна група “Уеб реклама”, Дора Василева – председател на Българската уеб асоциация (БУА), и Жанет Найденова – председател на Interactive Acossiation Bulgaria (IAB България).

Иван ИванчевКакво мотивира двете уеб организации – БУА и IAB България, да обединят усилията си за създаване на обща работна група “Уеб реклама”?
- Ив. Ив.    Причината да се създаде обща работна група са предпоставките за успешна синергия между двете структури. Българската уеб асоциация е браншовата организация с най-голяма членска маса и с дългогодишен опит в провеждането на подобни инициативи. IAB България е организацията, чийто основен фокус е интерактивната реклама и в която членуват водещите уеб издатели в България. Затова за нас беше важно да обединим усилията си в тази посока, търсейки мнението и подкрепата на широк кръг специалисти.
Бих искал да допълня, че работна група “Уеб реклама” се осъществява и с подкрепата на Българската асоциация на рекламодателите, чиято основна роля в случая е да информира своевременно членовете си за процесите и решенията ни.

Работната група вече прие два препоръчителни стандарта за работа в уеб рекламата. Какво наложи въвеждането на тези, макар и незадължителни, правила?
- Ив. Ив.    Въвеждането на правила за уеб рекламата цели установяването на определени добри практики, голяма част от които се взаимстват от международната организация IAB. Част от уеб специалистите у нас ползват международните правила, но поради спецификата на българския пазар, те често биват видоизменени, адаптирани или пренебрегвани. В резултат на това се получават множество различни изисквания за вида и техническите характеристики на рекламните форми. Това, разбира се, забавя работния процес. Нашата цел е да постигнем единна позиция по отношение на голяма част от определенията и в крайна сметка да наложим единен стандарт. Макар и с препоръчителен характер, всеки участник в работната група поема отговорността да ползва гласуваните правила и да съдейства за тяхното спазване и разпространяване.

Жанет НайденоваПо какъв начин смятате, че вече приетите и предстоящите правила ще се отразят на работата на работещите на българския рекламен онлайн пазар? Какво ще се случи, ако някоя компания – възложител или изпълнител на уеб реклама, не се съобрази с приетите изисквания?
- Ж. Н.:    Стандартите са резултат от усилията на професионалистите в бранша. Тези незадължителни, но препоръчителни указания очертават рамка за рекламния инвентар и дизайна на Интернет страниците. Целта е да се намали и опрости работата на агенциите, които често са изправени пред необходимостта да създават по няколко реклами със сходни размери за различни издатели. Спазването на указанията в стандартите от цялата дигитална еко система - от рекламодатели през криейтив агенции и медиа шопове до онлайн медии ще допринесе за по-високата ефективност на рекламните формати, като така ще допринесе и за развитието на дигиталния пазар.

Едно от направленията в работната програма за 2011 г. на БУА е „Интелигентно поведение в Интернет”. Сред дейностите по направлението е създаването на етичен кодекс на БУА, проект добри уеб практики - създаване и поддържане на база данни на сайтове, които се придържат към Етичния кодекс и са с изяснена собственост, които да послужат като пример за добри практики за интелигентно присъствие в Интернет, и индекс на българския уеб - проект за разработването на регистър на проекти, фирми и хора работещи за българското уеб пространство с цел налагане на професионални стандарти по отношение на съдържание, технология, дизайн и др. Очаква се събираните от регистъра данни да послужат за разработването на анализи на пазара, които да имат национално значение, и регистърът да играе важна роля в цялостната дейност на БУА и на уеб бранша като цяло. На какъв етап от разработването си са тези три проекта и ще имат ли те връзка със задачите по направление „Професионални стандарти в Интернет“ - проект „Стандарти за уеб реклама“, проект „Обединяване на българската дигитална индустрия“ и проект „Статистика на уеб бранша“?
Дора Василева- Д.В.:        Връзката между планираните проекти в работната програма на Българска уеб асоциация в двете основни направления е индиректна. БУА има свой етичен кодекс още от момента на създаването на сдружението. Но тъй като уеб пазарът се развива динамично, променят се изискванията, тенденциите, технологиите и пр., дойде момент, в който Етичният кодекс е добре и трябва да бъде актуализиран. Ето защо включихме този проект в работната си програма. От есента планираме създаване на работна група към асоциацията, която да ревизира и допълни съдържанието му, след което да бъде приет от членовете.
Проектът “Индекс на български уеб”, както и последващите възможности за генериране на статистика за уеб бранша по различни критерии - което отделихме в отделен проект, е идея в асоциацията от няколко години. За нея търсим възможности за външно финансиране, както и коопериране със сродни институции, тъй като характерът и от технологична, и от оперативна гледна точка е изключително мащабен. За съжаление към настоящия момент, не можем да се похвалим със старт на проекта.

Какви са най-новите тенденции и предизвикателства за Интернет пазара, включително по отношение регулацията на работата в уеб и какво да очакваме като краткосрочни резултати от активностите на БУА и IAB България?
- Ж. Н.:     Новите тенденции са свързани основно с растежа на мобилния маркетинг и повишаването на ролята на социалните мрежи. Дисплей рекламата остава водеща, като тепърва на българския пазар ще се утвърждават и т.нар. Rising Stars банери. На европейско ниво голямо внимание се обръща на онлайн поведенческата реклама.
Основното предизвикателство е българският пазар да не изостава от световните тенденции. Затова и IAB България полага значителни усилия за информирането и обучението на пазара посредством семинарите от серията IAB University,  насочени към определени икономически сектори.
- Д.В.:        Съвместните активности между БУА и IAB България не включват само проекта “Работна група уеб реклама”. Както знаете, между двете организации и няколко други сдружения от дигиталната индустрия у нас в края на 2010 г. бе подписан меморандум за сътрудничество. Проект по него бе единната ни позиция и становище по темата Защита на личните данни в Интернет във връзка с въвеждането на промените в е-Директивата.
Относно ефекта от приетите стандарти по проект “Работна група уеб реклама” знаем, че той ще настъпи  постепенно. Разчитаме на добрата воля на всички участници в проекта - да разпространяват и следват приетите стандарти. Това ще ускори и улесни процеса по създаване на уеб реклама у нас на всички нива.

Въпросите зададе Констанца Григорова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X