Предприемачество

ФНИ обяви три нови конкурса

Иван Гайдаров

Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) отправя покана за участие в три нови конкурса - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г."; "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г."; Конкурс "Българска научна периодика - 2019 г.".

1. "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г."

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:
Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.
Повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение.
Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло.
Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.
Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области:
1) Биологически науки;
2) Математически науки и информатика;
3) Медицински науки;
4) Науки за земята;
5) Обществени науки;
6) Селскостопански науки;
7) Технически науки;
8) Физически науки;
9) Химически науки;
10) Хуманитарни науки.

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания – 2019 г. е 16 000 000 лв. Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв., максималната е 120 000 лв. Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 36 месеца, като за начална дата се счита датата на подписване на договора за финансиране. Срокът за подаване на проектните предложения е до 17:00 часа на 25.09.2019 г. в деловодството на Фонд "Научни изследвания" на хартиен и електронен носител.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите ТУК.

2."Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г."

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и постдокторанти в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:

- Осигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените, основано на високо ниво на научните изследвания.
- Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.
- Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.
- Повишаване на количеството и качеството на научните изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания от млади учени и постдокторанти, повишаване квалификацията им и получаване на високи научни постижения в следните области:
1) Биологически науки;
2) Математически науки и информатика;
3) Медицински науки;
4) Науки за земята;
5) Обществени науки;
6) Селскостопански науки;
7) Технически науки;
8) Физически науки;
9) Химически науки;
10) Хуманитарни науки.

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г. е 800 000 лв. Минималната сума за всеки отделен проект е 15 000 лв., максималната е 30 000 лв.

Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 24 месеца, като за начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране. Срокът за подаване на проектните предложения е до 17:00 часа на 26.09.2019 г. в деловодството на Фонд "Научни изследвания" на хартиен и електронен носител.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите ТУК.

3. Конкурс "Българска научна периодика - 2019 г.

Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история.

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на българска научна периодика - 2019 г. е 400 000 лева. Минималната сума за всеки отделен проект е 4 000 лв., максималната е 7 000 лв. В настоящата процедура се прилагат правилата за минимална държавна помощ, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Европейската комисия от 18 декември 2013 година.

Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 12 месеца, като за начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране. Срокът за подаване на проектните предложения е до 17:00 часа на 26.09.2019 г. в деловодството на Фонд "Научни изследвания" на хартиен и електронен носител.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите ТУК.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X