Предприемачество

ИАНМСП и стартъп компании сключиха споразумение за сътрудничество

Computer World

Споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и стартъп общността подписано на 24 април. Според официалната формулировка целта на подписаното договора е „подкрепа за стартиращи предприятия, развитие на техния иновативен и експортен потенциал и подобряване на конкурентоспособността им, чрез насърчаване на предприемаческите умения сред работоспособното население в България“.

„Вниманието към стартъп общността е лайтомотивът в работата на Министерство на икономиката през последните няколко месеца – каза министърът на икономиката Теодор Седларски при подписването на догова. На събитието присъстваха заместник изпълнителният директор на ИАНМСП Никола Стоянов и представители на стартъп общността.

Според Стоянов ИАНМСП играе ролята на мост между администрацията и реалния бизнес. Той изрази на Агенцията да оказва съдействие на българските стартъп компании при работата им с институциите.

„За дигиталната общност беше много добър сигнал, че държавата и Министерство на икономиката дадоха фокус върху тази част от икономиката, която все още не е част от статистиките за икономическо развитие на България, но е заявка за осигуряване на авторска иновативна икономика, стига да е подкрепена по правилния начин“, подчерта Саша Безуханова, инициатор на мрежата Edit.bg, по време на събитието.

Страните по Споразумението се съгласиха да си сътрудничат в дейности, насочени към стимулиране развитието на всички сектори в икономиката на страната чрез подкрепа за стартиращи предприятия при разработването на иновативни продукти и услуги, разширяване на съществуващите и излизане на нови пазари.

В изпълнение на договора се предвиждат следните дейности:

  • Провеждане на съвместни инициативи, свързани с насърчаване на предприемачеството (семинари, тренинги, обучения и др.);
  • Разработване и реализиране на съвместни проекти, в подкрепа на предприемачеството, финансирани по програми на ЕС или по други донорски програми;
  • Подпомагане участието на фирмите в специализирани конференции, бизнес форуми и семинари;
  • Обмен на икономическа и бизнес информация, експертиза, опит и добри практики;
  • Осъществяване на проучвания, анализи и изследвания от взаимен интерес;
  • Организиране на съвместни бизнес мисии, събития между бизнес партньори (В2В) и между клъстери (C2C);
  • Съвместни инициативи за стимулиране на предприемачеството и привличане на инвестиции в икономиката на страната;
  • Подкрепа за вече съществуващи инициативи на двете страни.

Споразумението за сътрудничество е подписано от 16 български стартъп компании – Асоциация на Българските Лидери и Предприемачи (ABLE), СНЦ Български Бизнес Форуми, Crew 21, Start It Smart, Founders Institute, Ceo Angels Club, Глобален Предприемачески Мониторинг (GEM), Startup Factory, Zaralab, Гаргараж, Startup, Bizlabs, Развитие на Иновативни Стартъп Компании (РИСК), Hackafe, Клуб на Програмистите във Велико Търново, Edit.bg и Business Booster.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X