Предприемачество

Edit.bg с препоръки към властта за подкрепа на дигиталните компании

Computer World

Констанца Кадънкова

Отворената мрежа за дигитално развитие EDIT.bg (Economic Development via Innovation and Technology) представи новия си доклад и дълъг списък с изключително конкретни препоръки към правителството и държавната администрация с цел подобряване на средата за започване и развитие на дигитален бизнес в България. Бяха изложени препоръки към Министерството на икономиката за осигуряване на системна подкрепа за микро-, малки и средни дигитални компании. Насоките са обобщени в областите „Образование и човешки ресурс“, „Администрация и проекти“, „Инвестиции и бизнес среда“, „Финансиране“. 

Изследването InnovationShip Bulgaria|Digital е изготвено от MOVE.BG и Brain Workshop Institute. Резултатите бяха представени на 28 март в лабораторния комплекс на София тех парк в рамките на конференцията EDITogether: Digital Hub Bulgaria, организирана от MOVE.BG и EDIT.bg

След провеждането на първото изследване на дигиталните малки и средни предприятия в България InnovationShip Bulgaria|Digital, инициативата EDIT.bg продължила да проучва добрите български и световни практики за подкрепа на сектора с най-висок икономически потенциал – дигиталния. Препоръките в новото изследване са изведени вследствие на едногодишната работа свързана с първото издание на проучването и са основани на опита на стартиращите дигитални компании у нас от последните 5 години, уточниха от EDIT.bg. 

InnovationShip Bulgaria|Digital надгражда предходното проучване, което е идентифицирало около 300 стартиращи компании в страната. 91% от тези български дигитални предприятия работят на и създават продукти за световните пазари, 67% процента от тях вече имат клиенти на международните пазари, а 26 на сто вече имат запазени марки и регистрирани патенти. 

„Повече от година работим за това всички хъбове, центрове на знание и различните участници в екосистемата да имат своя ефективна и дългосрочна среща и да помогнем българската дигитална икономика да има своя експозиция. ... Колективното знание в Мрежата се удвоява всеки ден. Този нов глобален дигитален процес изисква нови технологични решения, за да бъде обслужван, и именно такъв тип решения развиват българските дигитални компании“, заяви Саша Безуханова, инициатор на мрежата Edit.bg и основател на движението MOVE.BG. Тя изтъкна, че българските дигитални стартиращи предприятия имат нужда от много сериозна институционална подкрепа, за да могат те да излязат от „романтичния“ период, българският Skype да се роди и да намери своето място на световната сцена. 

Данните за развитието на българската икономика през последното десетилетие показват, че тя следва световната тенденция на дигитализация и дори изпреварва част от останалите страни членки на ЕС в някои отношения. 4,5% от БВП се формира от ИКТ сектора спрямо 3,7% за ЕС; 11% от целия износ на услуги в България се дължи на ИКТ сектора, средният темп на нарастване е 73 млн. долара годишно. Въпреки това, България не успява да подобри позицията си на картата на дигиталната икономика в Европа, а 77% от компаниите посочват, че няма достатъчно институционална подкрепа за развитието на бизнеса им. 

Безуханова оцени като симптоматичен фактът, че едва 9 процента от местните стартиращи компании назовават българските университети и академични институции като източник на знание за тяхното развитие. 

Министърът на икономиката доц. Теодор Седларски посочи, че дигитализацията е поставена като приоритет за министерството още от създаването на служебния кабинет. Той подчерта, че в тази посока е сформирана работна група към Националния икономически съвет, която подготвя „Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0)“ и пътна карта към нея за преминаване към Индустрия 4.0 като перспективи за растеж и развитие на българската икономика. „Идеята на Индустрия 4.0 е да се дигитализират всички съществуващи сектори, така че стари съществуващи производства да се превърнат в модерни умни дигитални такива“, обясни Седларски. По думите му, дигитализацията ще помогне за задържането на талантите в страната, както и за развитието на регионите, защото, от една страна, младите ще имат мотивация да развиват кариерата си в България, и от друга страна, те проявяват интерес към работа извън столицата, дистанционната заетост и стъпването на международни пазари вече стават възможни именно благодарение на Интернет и на съвременните технологии. 

„През изминалите 2 години Министерството на образованието и науката успя да направи няколко важни крачки в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталната среда“, заяви проф. Николай Денков, министър на oбразованието и науката. Той припомни, че екипът на МОН заедно с екипа на бившия вицепремиер Румяна Бъчварова са способствали за приемането на Стратегия за развитие на ИТ кадрите в България, чрез която са създадени специални стимули за висшите училища и, както подчерта Денков, въпреки тяхната съпротива, само за една академична година броят на студентите, които са се записали да учат в ИТ специалности, се е повишил с 10 на сто. Другата крачка напред, която пък е резултат от съвместната работа на МОН и ИТ асоциациите, е приемането на професията „Приложен програмист“. От новата учебна година 19 професионални гимназии в страната са заявили желание да отворят паралелки с тази програма. „Това има и огромен социален ефект, тъй като изпълва със съдържание професионалните гимназии, които в последните години страдаха изключително много от липсата на заявен интерес към тях“, добави министър Денков. 


Сред препоръките за стимулиране на развитието на дигитални и дигитално задвижвани микро, малки и средни предприятия са:

В областта „Образование и човешки ресурс“ препоръката е за поставянето на концентрирано усилие за повишаване на дигиталните умения на различни обществени групи и изнасяне на по-голямата част от този процес онлайн по примера на масовите онлайн отворени курсове. Друга насока е замяна на част от съществуващата държавна субсидия за висшите учебни заведения с финансиране на проектен принцип - насочване на бюджетни средства към университети и колежи, които полагат усилия в посока подкрепа на предприемачеството и иновациите, свързани с намаляването на необходимите инвестиции в първите фази на развитие на дигитални и дигитално задвижвани МСП. Посочена е и идеята за осигуряване на изгодни условия за преместване и придобиване на работни документи и гражданство за чужденци в унисон с описаните в доклада добри мерки.

В област „Администрация и проекти“ се препоръчва продължаващото публикуване и поддръжка на масиви с данни в отворен формат посредством портала за отворени данни на Република България с цел осигуряването на инструменти за създаване на различни продукти и реализация на иновативни бизнес идеи. Друга идея е да се оптимизира и модернизира дейността на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), както и последващо да се увеличи численият състав чрез привличане на специалисти в сферата на бизнес комуникацията и бизнес отношенията, в унисон с евентуални промени в обхвата на дейност на агенцията. Друга насока е обновяване на действащия в момента „Национален експортен портал”, поддържан от ИАНМСП, с фокус върху подкрепата за износ от страна на дигитални и дигитално задвижвани МСП.

В област „Инвестиции и бизнес среда“ се препоръчва правителствените политики за подкрепа и помощ е редно да се насочат към всички фази, през които минават компаниите, за да подсигурят устойчиво развитие на българския дигитален малък и среден бизнес и да му помогнат да се разраства, като се обърне внимание на всички аспекти, които изграждат предприемаческата екосистема. Друга насока е прилагането на подход „отдолу-нагоре“ при формиране на политиките, основан на партньорство със стартиращите предприемачески екосистеми по места, които се явяват естествени интегратори на процесите, свързани с развитието на предприемачеството, дигитализацията и иновациите. Други идеи са увеличаване на отстъпката от дължимия корпоративен данък при подаване на данъчна декларация онлайн (в момента до 1%, но не повече от 1000 лв.) за МСП, след предварителен анализ на очакваните фискални ефекти, и ревизия и премахване на приетите през 2016 г. поправки в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), които се опитват да прокарат несъществуваща линия между употребата на фирмени активи за общо и лично ползване, особено що се касае до дейността на микро- и малките предприятия, включително дигиталните и дигитално задвижваните такива.

В частта „Финансиране“ се препоръчва въвеждането на фискални стимули под формата на безлихвено отложено плащане на дължими осигуровки в рамките на от 3 до 6 месеца за дигитални или дигитално-задвижвани МСП в начален етап на развитие (особено микро-предприятия). Защитата на осигурителните права на работещите в тази фаза на развитието си може да бъде гарантирана чрез създаването на специализиран фонд към НОИ, който да бъде финансиран директно със средства от държавния бюджет, по този начин предоставяйки своеобразно мостово финансиране в първите месеци на развитие на съответните МСП. Друга идея е при създаване на специализирано законодателство за дефиниране и подпомагане на дигитални и дигитално задвижвани компании, е възможно да се инициират програми с по-висока гаранция от страна на Националния гаранционен фонд, което да позволи усвояването на по-голям размер средства чрез конвенционалните методи на финансиране.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X