Предприемачество

43 ИТ фирми от Европа ще получат €150 000 по проект FRACTALS

Computer World

43 малки и средни предприятия и уеб предприемачи ще получат безвъзмездна финансова помощ в размер до 150 000 евро за разработване на софтуерни приложения в областта на селското стопанство, базирани на платформата „Интернет на бъдещето“ (FIWARE). Това е възможно благодарение на проекта FRACTALS (Future Internet Enabled Agricultural Applications), по който Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) е партньор. Общият размер на грантовата подкрепа по проекта възлиза на 5,52 милиона евро.

Проектът FRACTALS е един от 16-те акселератора, финансирани по Програма FIWARE ACCELERATOR (Future Internet Accelerator Programme) на Европейската комисия, с бюджет от 80 млн. евро.

Вследствие на проведена процедура на набиране на проекти (активна в периода 30 ноември 2014 г. - 28 февруари 2015 г.) и оценка на постъпилите предложения от страна на независими експерти, бяха сключени договори с 43 МСП и уеб предприемачи (сред които 7 стартиращи иновативни компании) от 12 европейски държави.

Акселераторът FRACTALS постигна значителен успех и в привличането на компании от региони в Европа, които не са били сред активните участници в предходните две фази по Програмата Future Internet Public-Private Partnership (FI-PPP).

Финансираните проекти стартираха в началото на юни 2015 г. и в предстоящите девет месеца европейските малки и средни ИТ предприятия и уеб предприемачи ще реализират иновативни FIWARE базирани приложения за селскостопанския сектор, в следните области: управление на стопанства, оптимизиране отглеждането на растителни култури и животновъдство, създаване на селскостопански бизнес отношения, пчеларство, отглеждане на плодове и зеленчуци, оптимизация при употребата на торове и напояване в селското стопанство, др.

В рамките на процедурата за набиране на проектни предложения, бяха получени 269 предложения от 26 държави (Графика № 1). След няколко етапа на оценка, извършена от над 100 независими експерта от цяла Европа, бяха сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с 43 кандидати от 12 държави (разпределението по страни е представено в Графика № 2), чрез които ще се подпомогне по-нататъшно използване на FIWARE технологиите за създаване на пазарно приложими софтуерни решения за селското стопанство, една от стратегическите приоритетни области на Европа.

 

Графика 1. Разпределение на подадените проектни предложения по държави

Общият размер на бюджета на всички постъпили проекто-предложения възлиза на 30 милиона евро, като 257 от тях са били допустими за финансиране (95,5%) и съответно са преминали техническа и финансова оценка, която приключи в края на месец април 2015 г. Две трети от допустимите проекто-предложения (176) са посочили бюджет, по-висок от 100 000 евро, а средно заявеният бюджет на проект е приблизително 115 000 евро. Важно е да се подчертае, че висок процент от подадените проекто-предложения са получени от компании и предприемачи, базирани в страни извън шестте държави - партньори по проекта (113 проекта, над 40 % от общия брой).

Продължителността на одобрените за финансиране проекти варира от 5 месеца (1 договор) до 9 месеца (34 договора – 77 %).


43 ИТ фирми от Европа ще получат €150 000 по проект FRACTALS

© Computer World, Computerworld.bg

 

Графика № 2. Разпределение на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по държави

Петте държави с най-голям брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ са: Сърбия (13), Гърция (12), България (4), Италия (3) и Унгария (3).

Компаниите от България, спечелили проект към акселератора FRACTALS са: „Графуер“ ООД, „МОМА“ ЕООД, „Немечек“ ООД и „СентърМайн“ ЕООД.

Партньори по проекта са 9 организации от 6 държави: Фонд за развитие на автономна провинция Войводина (Сърбия) – координатор по Проекта, Университета в Нови Сад - Biosense Center (Сърбия), ИКТ клъстер Войводина (Сърбия), ATOS (Испания), Атински национален университет (Гърция), DLO (Холандия), Асоциацията на ИКТ компаниите в Северна Гърция (Гърция), Асоциацията на софтуерните индустриалци YASAD (Турция) и Българска асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ (България).

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X