Предприемачество

До края на април ще стартира схема за финансиране на ERP по ОПРКБИ

Computer World

ERP До края на април предстои обявяването на процедура за безвъзмездно финансиране „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. По тази схема за първи път от обявяването на оперативната програма ще бъде осигурен безвъзмезден финансов ресурс за въвеждане на ERP или CRM системи, или друг вид системи за управление (СУ) на ресурсите в предприятията, като се допускат разходи за закупуване на оборудване, машини, съоръжения, допринасящи за въвеждането на дадена СУ или постигането на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и за закупуване на специализиран софтуер, допринасящ завъвеждането на системите за управление. Това съобщи Севделина Георгиева, консултант „Европейски проекти и програми“ във фирма Делина консулт по време на семинара на Брейн Сторм Консулт, проведен на 15 април в София.

Допустими дейности по процедурата ще са дейности за предоставяне на професионални съвети и консултации за подготовка, разработване и въвеждане на посочените системи за управление на ресурсите, както и дейности за инвестиции в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за въвеждане на посочените ИТ решения. Разрешено е финансирането и на въвеждане на системи за управление в предприятията като ISO 9001:2008, БДС EN16001:2009 (Energy Management Systems), ISO 14001:2005 (EMAS), ISO 22000:2006, ISO 27001:2007, ISO 20000-1:2005, ISO 13485 и др. Не може да се кандидатства обаче за въвеждане на OHSAS 18001.

Сред допустимите дейности са и консултантски услуги, инвестиционна подкрепа, услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани органи или за удостоверяване на съответствието на продукти от акредитирани органи, консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение, одит и визуализация. По програмата ще се финансират и дейности по постигане на продуктово съответствие на предприятията - СЕ маркировки и оценка на съответствието, както и въвеждане на добри производствени практики.

Общият бюджет на процедурата е 29 337 450 лева (или 15 млн. евро).

75% от общите допустими разходи по проекта ще се осигурят от ОПРКБИ, а оставащите 25 на сто следва да се финансира със собствени средства на кандидата.

Максималният размер на безвъзмездната помощ по един проект е 391 166 лв. (или 200 000 евро).

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, а Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия изпълнява функциите на Междинно звено по приоритет 1 и приоритет 2 на ОПРКБИ.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X