Комуникации

МВР развива мрежата ТЕТРА и Шенгенската ИТ система

Владимир Владков

Съществени инвестиции са вложени от МВР за развитие на Интегрираната система за наблюдение на българо-турската граница, закупуване на ИТ оборудване, надграждане на Националната шенгенска информационна система и на комуникационната система ТЕТРА на МВР, която е основен начин за комуникация по границите на България, съобщиха от МВР.

МВР развива мрежата ТЕТРА и Шенгенската ИТ система

© МВР видео


Средствата за тези инвестиции са осигурени по европейски проекти, изпратени от МВР още през септември 2016 г. до ЕК, като е поискано финансиране по Механизма за спешна помощ към Фонд "Вътрешна сигурност". Освен за модернизиране на съществуващите комуникационни и информационни технологии, свързани с контрола на външните граници, средствата са използвани също за доставка на превозни средства, осигуряване на оборудване за граничен контрол и наблюдение.

МВР развива мрежата ТЕТРА и Шенгенската ИТ система

© МВР видео


Наети са и допълнителни гранично-полицейски служители и командироване на екипи от вътрешността на страната, осигурена е техническа поддръжка и горива за автомобилната и летателната техника, Подобрени ас условията за задържане на граждани на трети държави в регионалните дирекции на МВР, заявиха от министерството. Проектите са съфинансирани и от републиканския бюджет.

МВР развива мрежата ТЕТРА и Шенгенската ИТ система

© МВР видео


Проектът за незабавно укрепване на капацитета за интегрирано наблюдение, комуникация и информационни системи на външните граници на Р. България, е с общ бюджет 48,471 милиона евро, от които 43,6 млн. евро са финансирани от ЕС, а останалите 4,85 млн. евро са национално съфинансиране.
 • С тези средства е укрепен капацитетът на автоматизираната ИС за граничен контрол и Националната компонента на Шенгенската информационна система (Н.ШИС). Доставени са лицензи за междуплатформено програмно обезпечение и приложни софтуерни продукти, както и лицензи за системата за управление на базите данни. Инсталирани са софтуерни продукти и платформи за виртуализация, оптимизирана е инфраструктурата на центровете за съхранение на данни.
 • Освен това по този проект са надградени възможностите на комуникационната система TETRA на МВР за външните граници на ЕС, като е инсталирано ново поколение комутатор TETRA DXT и нови базови станции TETRA. Предоставени ас радиотерминали TETRA , включително лицензи. Осъществено е хардуерно и софтуерно надграждане на съществуващите сървърни системи за управление и поддръжка, контрол на мрежата и абонатите (NetAct, DWS) и системата за GPS.
 • Проектът включва още разширяване и поддръжка на системите за интегриран граничен контрол по външните граници на ЕС, като е възстановена работоспособността на първата част от Интегрираната система за наблюдение (ИСН) по границата с Р. Турция от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово. Разширена е интегрираната система за гранично наблюдение по българо-турската граница. Доставено и инсталирано е оборудване за изграждане на защитена мрежа за гласови комуникации между четири контролни центъра на "Интегрираната система за граничен контрол по българо-турската граница". В резултат от изпълнението на проекта е оптимизирана и подобрена сигурността на инфраструктурата в центровете на МВР за съхранение на данни.
 • Осигурена е бърза комуникация между крайните потребители на автоматизираната информационна система за граничен контрол и Н.ШИС. Гарантирана е по-сигурна и непрекъсната връзка посредством цифровата радиокомуникационна система по TETRA стандарта. Подобрена е и работата на локалните и регионалния координационен център, както и управлението на силите и средствата за противодействие на опитите за незаконно навлизане на територията на Р. България.

Проектът за повишаване капацитета за противодействие на миграционния натиск по българските външни граници, е с общ бюджет почти 40.26 млн. евро, от които европейското финансиране е 36,23 млн. евро.
 • По този проект е настроена системата за събиране на информация за бързо обработване и визуализация на потоци от данни, свързани с миграционния натиск по външните граници на ЕС, доставени са мобилни командни превозни средства, оборудвани с ИТ и комуникационни системи за управление и координация на тактическите поделения за специализирани операции на българо-турската граница. Освен това е надградена системата за лицево разпознаване в реално време въз основа на снимки и видео потоци. Доставен е и допълнителен модул за системата TETRA за подобряване на координацията на специализирани операции на българо-турската граница.
 • Разработени и надградени са ГИС системи за планиране и управление на граничните патрули, операциите за пряко издирване и спасителни операции. Обучени са над 200 служители в областта на ГИС.
 • Доставени са 60 подвижни периметрови системи за наблюдение с възможен дистанционен контрол и управление на работата им. Възстановено функционирането на 3 стационарни термовизионни системи и сеизмични периметрови системи за сигурност и предупреждение. Възстановено е функционирането на интегрираните системи за автоматизиран надзор по българо-сръбската граница в района на Калотина, морската граница и българо-турската граница;
 • Видеоконферентната система е разширена в още 19 обекта - централата на Главна дирекция "Гранична полиция" и регионалните дирекции в Драгоман, Елхово, Кюстендил и Бургас, както и поделенията в зоната на отговорност на тези регионални дирекции. Доставени мобилни устройства за достъп до централизираните автоматизирани информационни системи на МВР за изпълнение на гранични проверки.
 • Средства по този проект са използвани за повишаване на ефикасността на граничния контрол на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Калотина. Там са изградени усъвършенствани технологични системи - инсталирани до 320 камери за видеонаблюдение и до 64 камери за разпознаване на номера на превозни средства. Доставени са сървъри и специализиран софтуер за всяко ГКПП за съхранение на видеоинформация и анализ на данни и събития. Изграден е централен компонент - централен сървър с дисков масив и специализиран софтуер с аналитични функционалности.
 • Разработен е специализиран софтуер за интегриране, комуникации и обмен на данни с автоматизираните ИС използвани в МВР. Разработен е и специализиран софтуер за интегриране със съществуващите и планираните за изграждане системи за видеонаблюдение на ГКПП и за обмен на данни със системи, външни за структурите на МВР, както и за анализ на събития, свързани с незаконната миграция и трафик на хора.
 • Част от средствата за проекта са били насочени към повишаване на ефективността ИКТ системите, свързани с управлението на външните граници. По този компонент са закупени 50 работни станции, 58 комплекта маршрутизатори, 58 UPS и 58 комутатора. Доставено е също оборудване за проверка на самоличност на потребителя (за Н.ШИС и за Автоматизираната ИС "Граничен контрол"), антивирусни програми за мрежата за пренос на данни на МВР, защита на е-поща . Закупуване са също дизелови генератори и UPS за структури на МВР, отговорни за контрола на външните граници.
 • Доставени са хардуерни и софтуерни продукти за разработване и тестване на автоматизираните ИС "Граничен контрол", "Quest", Н.ШИС, както и необходимите лицензи за системите, базите данни и миграцията на данни. Осигурена е среда за разработването и тестването на тези автоматизирани ИС на МВР.
Подобряването на ИТ и комуникационните системи като ключов компонент на критичната инфраструктура, е пряко свързано с гарантиране на бърз и надежден обмен на информация с оглед увеличения обмен на данни от Автоматизираната информационна система "Граничен контрол", Н.ШИС и системите за видеонадзор. Гарантира се цялостната сигурност на ИТ системите във външната гранична зона, допълват от МВР.

"Осигурените чрез грантовите споразумения специализирано оборудване и иновативни технологии чувствително повишиха ефикасността на защита. Така постигаме целите за ефективен контрол на външните сухоземни граници на Европейския съюз", допълват от МВР.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X