Облаци

Компаниите възприемат дигиталната трансформация като стратегическа цел

Computer World

Георги Александров e част от екипа на Oracle Bulgaria вече 8 години, като последните две заема длъжността управляващ директор. Преди това е бил последователно в търговския отдел и търговски директор. Има 15 години професионален опит в сферата на информационните и комуникационни технологии, като преди Oracle e работил в български и международни компании в сектора.

Проучване на Oracle и IDC установи, че дигиталната трансформация е процес, който носи значителни ползи за бизнеса. То показа, че има пряка връзка между въвеждането на стратегия за дигитална трансформация и растеж на приходите. Ключови данни от изследването бяха представени на Oracle Digital Day 2016, който се проведе на 9 ноември паралелно в 10 държави в Европа, включително в България.

  • Предизвикателството да се преместиш част от бизнеса си в дигитална среда - какво значи "digital" в света на облачните услуги?

Облачните услуги могат да помогнат на компаниите да преминат през дигитална трансформация. Тази трансформация не е някакъв универсален начин за решаване на проблемите на бизнеса, тя е подход, който може за едни компании да е полезен, за други – не, в зависимост от етапа на развитие и от целите, които организацията си е поставила. Затова за мен е много важно, когато говорим за дигитална трансформация, тя да бъде поставена в определен контекст. Всяка компания оперира в собствен контекст – клиенти, конкуренти, пазар, и всеки от тях трябва да си даде ясна представа какво означава дигиталната трансформация. За едни такова проявление може да бъде д рекламират не в традиционни медии, а в електронни – интернет, Facebook, но това далеч не изчерпва всичко. Отношенията с клиентите, начинът за достъп до услугите или продуктите, които организацията предлага, също могат да бъдат дигитализирани. Друга област, подлежаща на дигитализация, е управлението на човешките ресурси - могат да бъдат използвани и различни подходи, за да се направи управлението им по-ефективно и дигитално.

Не на последно място, дигитална трансформация може да има в основните бизнес процеси. Система за управление на ресурсите в организацията или счетоводна система, например, са доста монолитни, стандартни, трудно променяеми системи, чиято цел е да управляват основните функции на бизнеса.

Новият подход е те да са все по-стандартизирани и освен основната им функция, да предоставят и много по-задълбочено разбиране за това какво се случва в компанията. Едно е те да ти дават данни, т.е. информация за отчети, друго е да дават информация въз основа на тези данни, от която потребителят да може да направи преценка дали да вземе дадено бизнес решение.

Ние в нашата компания наричаме дигиталната трансформация пътешествие – откъде тръгваш, през какво трябва да минеш, за да стигнеш до целта, която си поставил.

Ролята на облачните услуги в тази трансформация е да предоставят „входна точка“ за всеки клиент, независимо дали той е малък, среден или голям, и да му предоставят инструменти, за да премине през цялото това пътуване по-бързо и по-лесно, за да стигне успешно до крайната дестинация. Целта не е да направиш първата стъпка и да се окаже, че не можеш да продължиш след това, а да я направиш, и оттам да можеш да подходиш още по-навътре в този процес, за да можеш да трансформираш бизнеса и компанията, стига, разбира се, да е налице осъзната потребност от промяна в тази посока.

  • Дигиталната трансформация става все по-популярна. Общото схващане е, че тя не е еднократен акт, а част от цялостна промяна на бизнес процесите, на мисленето, на поведението на организацията.

Точно така е. Сама по себе си дигиталната трансформация няма смисъл да съществува, за никого не е полезно тя да бъде самоцел.

На първо място, тя е средство за компаниите да бъдат по-успешни.

Дигиталната трансформация засяга промяната на бизнес моделите на компанията, т.е. начина, по който се прави бизнес. Това не е изолиран процес, а е част от развитието на бизнеса. Дигиталната трансформация може да се погледне като инструмент за постигане на по-добри бизнес резултати, или инструмент за оцеляване в бизнес средата.

Например, при появата на нов тип конкуренти, ако не се промениш, може да не оцелееш в тази среда.

Вторият аспект от дигиталната трансформация е, че тя изисква и промяна в културата на компаниите. Новосъздадените компании по дефиниция са дигитални, тяхната същност е такава, те оперират в тази среда, докато в по-традиционните, стари компании, които са създадени преди дигиталната трансформация да стане тенденция, се изисква промяна на манталитета, на културата, на начина, по който се прави бизнес. Промяната трябва да е осъзната и да е с цел да помага на бизнеса.

  • Кои изводи от изследването на International Data Corporation (IDC) относно облачните технологии и услуги за региона на Централна и Източна Европа бихте определили като най-интересни и важни?

Облачните решения променят бизнес процесите и могат да улеснят общуването с клиента, което добавя различна стойност към самия клиент. Това става все по-важно за компаниите. През 2008-2009 г. основната тенденция беше да консолидират процесите, които са свързани с намаляването на разходите на компаниите т.е. трансформация с цел оптимизиране на разходите. В изследването на IDC вече се вижда промяна – основната тенденция е, че компаниите се опитват да предложат нови услуги, да подобрят съществуващите, да се обърнат към клиентите, да обърнат внимание на потребителското обслужване и изживяване, и да ги подобрят, т.е. вече има поглед навън.


Компаниите възприемат дигиталната трансформация като стратегическа цел

© Computer World, Computerworld.bg

Според данните от изследването, най-важният бизнес приоритет на компаниите в следващите 12 месеца е подобряване на качеството на съществуващите продукти и услуги – 81% от компаниите искат да наблегнат именно на този фактор. 72% от анкетираните пък искат да подобрят т.нар. потребителско изживяване, т.е. как клиентите преживяват работата си и отношенията си с компанията. От друга гледна точка, тенденцията е, че подобряването на вътрешните оперативни процеси е приоритет за 63% от респондентите, докато преди няколко години този фактор е бил с най-висока степен на важност.

Компаниите започват да възприемат дигиталната трансформация като стратегическа цел, и то в контекста на техните бизнес цели. Около 25% от анкетираните казват, че дигиталната трансформация е фокусирана предимно върху фронт офис аспекта на бизнеса, и 26% смятат, че това е от стратегическо значение за цялата им организация, не само за конкретно звено или отдел.

Доскоро иновативни продукти, услуги и идеи се създаваха, като се формира отдел, който се изолира от останалата част от организацията, чиято задача е да генерира иновация, за да се предпази този отдел от традиционния бизнес, който трудно допуска иновации. Сега тенденцията е обратната – тези вътрешни отдели се отварят към компаниите и имат много по-голямо влияние върху бизнеса в организациите и получават подкрепа от ръководството. 

  • Каква е нагласата към облачните услуги на бизнесите, опериращи в България - доколко дигиталната трансформация започва да засяга и нашия пазар? 

Българските компании определено разсъждават по посока на въвеждане на дигиталната трансформация и търсят начини за въвеждане на тази промяна по възможно най-нискорисков начин, тъй като всяка промяна носи рискове. Клиентите са готови да ползват услугите по различен начин, лесно и бързо, и съответно компаниите трябва да намерят варианти да предоставят такива услуги.

Имаме много примери за компании, които са „родени“ в дигиталната среда и оперират на българския пазар, както и на „традиционни“ компании, които искат да се променят. Банковият сектор, въпреки че е доста консервативен, прави първите стъпки към дигитална трансформация, и то доста успешно.

Портфолиото от облачни услуги, с които разполагаме в момента, е изключително широко и в него може да се намери „входна точка“ за всякакъв тип клиент. Нашите облачни услуги са отворени и стандартизирани и позволяват на клиентите да продължат пътуването към дигитална трансформация въз основа на наши решения или на такива от други компании, защото ние можем да предложим много лесно интегриране с продукти и услуги от трети страни.

В последната една година над 80% от корпоративните клиенти в България, с които общуваме, разглеждат облачните услуги като възможен подход за решаване на съществуващ проблем и са на различен етап от оценката дали, кога и как да направят първата стъпка към дигитална трансформация.

Интервюто проведе Констанца Кадънкова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X