Кариера

Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет стартира нова магистърска програма

Мария Динкова

Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" стартира нова магистърска програма програма "Технология на софтуерното производство и внедряване", съобщи деканът проф. д-р Антон Илиев. Тя ще даде възможност за задълбочаване, профилиране и специализиране на знанията и уменията за използване и прилагане на съвременните софтуерни технологии за управление на процесите в софтуерната разработка и внедряване. В нея се набляга на съвременни разпределени софтуерни архитектури, средства за оркестрация на техните елементи и инструменти за автоматизация на проверки и повтарящи се операции в рамките на процеса на софтуерната разработка.

Бъдещите специалисти могат да изберат и някоя от четирите утвърдили се вече магистърски програми по софтуерни технологии според желаната от тях специализация: графични среди и потребителски интерфейси, мобилни системи и приложения, софтуерни архитектури и средства и системи с изкуствен интелект.

Кандидатите, които се стремят към кариера в бизнес среда могат да постъпят в магистърска програма "Бизнес информационни технологии с английски език". От друга страна специалистите, които използват математика и информационни технологии в своята работа, често избират да продължат образованието си в магистратура по "Приложна математика".

Действащите, както и бъдещите учители по математика, информатика и информационни технологии могат да придобият магистърска степен след обучение в програмата "Обучение по математика в училище" или в програмата "Обучение по информатика и информационни технологии в училище". Начални учители и учители от прогимназията могат да придобият магистърска степен, която ще им позволи да преподават информационни технологии в началното и средното училище чрез магистратурите: "Обучение по информационни технологии в началното училище" или "Обучение по информационни технологии в прогимназията".

Допълнителните квалификации "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител по математика" предлагат задочна форма на обучение за придобиване на професионална квалификация "учител" от кандидати с висше образование.

Учебните планове и програми във ФМИ на ПУ отразяват актуалните изисквания на бизнеса и на пазара на труда и изграждат умения и компетентности, които работодателите в ИТ сектора очакват и изискват, подчертава деканът. Той допълва, че преподавателите разполагат с широкообхватен опит с бизнеса в ИТ сектора, а много от тях са мениджъри или специалисти във водещи софтуерни фирми.

Крайният срок за записване в магистърските програми е 11 ноември 2019 г., но крайният срок за кандидатстване за държавна поръчка e до 12:00 ч. на 9 октомври 2019 г. Документи за кандидатстване вече се подават в Нова сграда на ПУ "Паисий Хилендарски" на бул. "България" №236. Указания за кандидатстване са предоставени на сайта на Факултета по математика и информатика в раздел "Кандидатстване".

Продължителността на обучението е 1 година за кандидатите, завършили бакалавърска специалност от професионалното направление на съответната магистратура, и 2 години за бакалаври от други професионални направления. Освен за платено обучение са предвидени и определен брой места за обучение по държавна поръчка след класиране по успех. Обучението завършва със защита на дипломна работа или с полагане на държавен изпит.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X