Кариера

ФНИ обявява конкурси по две Национални научни програми

Иван Гайдаров

Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) отправя покана за участие в конкурси по Национална научна програма "Петър Берон. Наука и иновации с Европа" (Петър Берон и НИЕ) и Национална научна програма "Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука" (ВИХРЕН).

Национална научна програма "Петър Берон и НИЕ"

Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма "Петър Берон. Наука и иновации с Европа", приета от МС и в специфичните условия на програмата.

Обща цел на програмата

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.

Индикативен бюджет на конкурса:

Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2019 година е 1 235 000 лв. Той се разпределя между 8 научни панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел. Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.

Научни панели:

• Химия (CHE)
• Обществени и хуманитарни науки (SOC)
• Икономически науки (ECO)
• Информатика и инженерни науки (ENG)
• Околна среда и науки за Земята (ENV)
• Науки за живота (LIF)
• Математика (MAT)
• Физика (PHY)

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20.09.2019 г.

Повече информация за програмата, насоки и документи за кандидатстване можете да намерите ТУК :

Национална научна програма "ВИХРЕН"

Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма "ВИХРЕН", приета от МС и в специфичните условия на програмата.

Обща цел на програмата:

Националната научна програма "Вихрен" определя целите и принципите на финансиране, предназначено да подкрепи учени с високи постижения:

- Схемата за финансиране на водещи изследователи има за цел да подпомогне учени в етапа на тяхната кариера, при който те са установени лидери в научните изследвания със значителни научни постижения.
- Схемата за финансиране на установени изследователи има за цел да подпомогне учени, които са в процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изследователска програма.

Заявленията могат да се подават във всяка научна област, като се обърне специално внимание на авангардните области на науката и инженерството. По-специално се насърчават предложения от интердисциплинарен характер, които пресичат границите между различни области на науката, пионерни предложения, насочени към нови и нововъзникващи области на научни изследвания или предложения, които въвеждат неконвенционални, иновативни подходи и научни изобретения.

Индикативен бюджет на конкурса

Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по поканата от 2019 година е 1 500 000 лв., от които 1 425 000 лв. са за финансиране на проекти и 75 000 лв. за оценка на предложенията. Програмата се изпълнява чрез прилагане на две отделни процедури, съответно за два вида проектни предложения - едното за "установен изследовател", а другото за "водещ изследовател".

Бюджетът на предложението зависи от неговата продължителност и се изчислява като максимална сума 265 000 лв. годишно за проект за "Водещ изследовател" и максимален сума 210 000 лв. годишно за проект за "Установен изследовател" за максимален период от пет години. Бюджетът на проекта ще бъде намален на принципа pro rata temporis при по-кратък срок на проекта.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20.09.2019 г.

Повече информация за програмата, насоки и документи за кандидатстване можете да намерите ТУК.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X