Кариера

Основни предизвикателства при въвеждането на иновации в образователния процес

Computer World

Иван Гайдаров

Въвеждането на иновации в теорията и в практиката на преподаването е насочено към това студентите да бъдат максимално адекватни на изискванията на работната среда и живота като цяло. Едновременно с това обаче, всички представители на учебни заведения и хората, които се занимават с политика в сферата на висшето образование, са изправени пред редица предизвикателства, свързани с динамиката на промените в сферата. Всички следваме това, което е наложено от контекста, а в крайна сметка работим в една консервативна среда и нововъведенията трябва да са постепенни.

С тези думи откри своята презентация по време на 16-та международна научна конференция "Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса" проф. д-р Руслан Пенчев, ректор на Международното висше бизнес училище, който запозна присъстващите с възможностите и проблемите при въвеждане на иновации в образователния процес.

Според него в последно време се наблюдава известна умора, тъй като твърдо често се говори за иновации, като някои техни аспекти се преекспонират, което води до липса на концентрация върху истински съществените от тях. “Често в политически аспект обсъждането на иновациите се използва като аргумент срещу определени организации, които биват обявявани за закостенели. Това засяга особено много традиционните университети и не може да доведе до нищо хубаво”, категоричен беше проф. Руслан Пенчев.

 

 

 

Аспекти на иновационното обучение

Според ректора на Международното висше бизнес училище, когато едно учебно заведение се концентрира върху иновациите в обучението, трябва да обърне сериозно внимание на институционалния и организационния аспект. “Всяко висше училище, което подхожда сериозно към иновациите, трябва да организира финансовите си ресурси към съществена промяна в системата на учене. Ангажираността към иновациите има и чисто организационен аспект – създаване на центрове за образователни технологии, за подпомагане на обучението на преподаватели, специализирани центрове за обучение по чужди езици, ангажиране на специалисти за проектиране на онлайн и мултимедийни курсове заедно с преподавателския състав и т.н.”, обясни той.

По думите му този фокус върху иновациите може да включва и обновяване и развитие на материалната инфраструктура за осигуряване на гъвкава и отворена среда за обучение, близка до тази в една бизнес организация, нови подходи при използване на библиотечните ресурси и подготовката на курсовете, преподаването и обновяването на учебния материал. “Институцията трябва да разбира този процес като стратегически, а бидейки такъв, той изисква подходяща поддръжка. Мащабът, който се предполага, изисква сериозни процеси и не винаги крайните резултати са очевидни или лесно предсказуеми. Усилията по въвеждането на обучителни иновации по същество представлява разработката на проекти с изследователски компонент. Изисква се адекватна оценка на мащабите и етапите на въвеждане в институцията. Подходяща стратегия е развитие от пилотни проекти към въвеждането на резултатите от тях в учебния процес”, обясни още проф. Руслан Пенчев.

Той даде и пример от своята практика, като посочи, че при съвременното развитие на отворения подход за обучение то става стандартизирано “и една нова онлайн програма сама по себе си не е иновация”. “Иновация е как да пренесем експертизата, методологията и ресурсите от онлайн курсовете в курсовете за редовно обучение. В този смисъл концепцията за масовите отворени онлайн курсове не е иновативна. Иновативният подход в случая включва това как да се използват те за усъвършенстване на традиционните онлайн курсове и редовните такива, особено тези, които изискват големи потоци”, посочи още ректорът.

 Рискове и предизвикателства при въвеждане на иновации в обучението

 Усилията по въвеждане на обучителни иновации са свързани в определена степен и с различни рискове, тъй като изискват дългосрочен ангажимент на част от институцията с експерименти, учене и адаптиране. “При ангажиране с мащабни промени, свързани с резултатите на студентите и постигането на желаната иновация и промяна в по-голям мащаб, често се случва резултатите да не са точно очакваните от нас и да не водят в желаната посока. В този смисъл, трябва навреме да се прецени кои проекти в нашето портфолио водят до желаните резултати и да се фокусираме над тях, като останалите се прекратят, за да не изразходват допълнителен ресурс”, смята още проф. Руслан Пенчев, добавяйки, че, за да се случи това, е необходимо да има адекватна система за измерване на резултати по отношение на обобщения ефект на програмата, а не на личните постижения на определени студенти, което често се представя като доказателство пред Националната агенция по акредитация.

 Някои резултати обаче са трудно измерими чрез числа и статистики, особено в контекста на качеството, което води до редица предизвикателства. Основното предизвикателство идва от там, че ангажираните в сферата на образованието и тези извън нея могат да дефинират обучителните иновации по различен начин”, смята ректорът на Международното висше бизнес училище

Според него обучителните иновации могат да предложат потенциал за непрекъснато усъвършенстване, и ако едно учебно заведение се фокусира изцяло върху мащабната промяна, може да подцени ефекта от постигане на иновации по постепенен начин. “В обучителните иновации понякога е по-добре да постигаме малък, но измерим напредък в сферата на педагогиката, използването на обучителни средства, развитие на преподавателски състав и т.н., отколкото да се стремим към постигането на бързи резултати с мащаб. На второ място, тъй като резултатите не могат да се предскажат строго, рискът от неуспех е значителен, а ефектът не може да се постигне бързо и рязко. Ние работим с реални хора – студенти, преподаватели, семейства. Затова процесът трябва да бъде с премерен риск, тъй като незадоволителни ли са резултатите, страдат хората”, обърна специално внимание проф. Руслан Пенчев, според когото иновационните проекти изискват сериозни инвестици, особено в началните си етапи, а резултати могат да се постигнат единствено при наличието на здрава връзка между преподавателите и институцията.

Ключови въпроси при въвеждане на обучителни иновации

Според ректорът на Международното висше бизнес училище при въвеждане на обучителни иновации институцията трябва да си отговори на няколко важни въпроса, между които са - дали инвестицията в развитие не води до по-голям брой отпаднали студенти; дали чрез тях се свързват методите на преподаване с изследванията за процеса на учене (специфични изследвания в сферата на образователните технологии, които се правят в синхрон с преподавателите и са елемент от цялостната стратегия за развитие на новациите в образованието); как преподавателите са включени в системно изследване и оценка на ефективността на иновациите в учебния процес; способна ли е институцията да предлага образование на целеви групи, за които преди това са осигурявани само частични възможности (достъп на хора в неравностойно положение, например); постигнато ли е едно и също ниво на образование в различните форми на обучение – редовно и дистанционно; убедени ли са преподавателите, че техните усилия се оценяват и осигуряват ли им се необходимите ресурси.

Друг важен въпрос е каква е политиката на институцията за насочване на финансови ресурси към модел на преподаване и учене с уникален характер и запазена марка, водещи до конкурентно предимство. Тоест, по какво ние се отличаваме в цялостната схема на образованието. Не на последно място образователната институция трябва да е наясно какви стъпки са нужни, за да се осигури на преподавателите възможност за взимане на решения на база системно осигуряване на данни от проучванията на обучителния процес. Не става дума само за стандартизираните схеми, а за един по-сериозен процес, свързан със системно изследване на развитието на цялостния образователен процес чрез представителни данни”, изброи проф. Руслан Пенчев.

В заключение, той обобщи, че за всеки институционален подход за обучителни иновации е необходима финансова устойчивост за всяка една от стартираните инициативи. Според него няма как една организация да разчита на фрагментирано финансиране на определени проекти, които след това трудно се реализират в оперативен порядък.

Осигуряването на ресурси за пилотни проекти и за стартирането на определени иновативни инициативи е значително по-лесно от това за внедряване на достиженията, което всъщност е по-трудната част от цялостната реализация. Важно е също така, да има разбиране за обучителната иновация в чийто център попада не студентът, а преподавателят”, обобщи в края на своята презентация ректорът на Международното висше бизнес училище.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X