Кариера

ИКЕМ и МОН подписаха споразумение за сътрудничество в сферата на електромобилите

Computer World

Министерството на образованието и науката (МОН) и Индустриален клъстер „Електромобили“ – ИКЕМ подписаха споразумение за сътрудничество за развитие на професионалното образование и обучение в сферата на електрическата мобилност. Целта на споразумението е активизиране на връзките между бизнеса, средното, висшето и професионалното образование и обучение в областта на електрическата мобилност, и постигане на оптимална координация при взаимодействието между двете страни в тази насока.

Ключовите направления за съвместна дейност са три:

- Методическа обезпеченост на професионалното образование и обучение в областта на електрическата мобилност, вкл.: съвместно разработване и актуализиране на Държавните образователни стандарти по професии в сектор „Електрическа мобилност“, разработване на учебните планове и програми в сектора, оптимизиране на организацията на системата за кредити в сектор „Електрическа мобилност“, създаване на система за проследяване реализацията на обучаемите на секторен принцип;

 - Подобряване на качеството на учебния процес чрез: разработване на учебни и изпитни програми и материали, организиране на програми за квалификация и преквалификация на преподавателите и наставниците, участие на бизнеса и висшите училища в учебния процес, развитие на материално-техническата база, осъществяване на дейности по кариерно ориентиране, организиране на състезания и изложения, и др.;

 - Съвместно участие във формите на европейско сътрудничество, вкл. партньорство по проектни дейности по програма „Еразъм+“, създаване на партньорска мрежа и център за върхови постижения, организиране на регионални центрове по компетентност.

Изпълнението на договорените съвместни дейности ще бъде координирано от Секторен съвет за електрическа мобилност (ССЕМ), чийто състав ще се утвърждава със заповед на министъра на образованието и науката, съгласувана с председателя на УС на ИКЕМ.

„Като браншова организация за електрическа мобилност, ИКЕМ си постави за цел и създаде действащ модел с взаимовръзки между бизнеса и образованието, в подкрепа на дуалната система на обучение. Резултатите от едногодишната работа на инициативната група ни дават увереност, че моделът е жизнеспособен и работи устойчиво“, коментира след подписването на документа председателят на УС на ИКЕМ Илия Левков. Той подчерта, че много държави, европейски столици и по-големи градове в Европа имат специални програми за насърчаване и ускорено навлизане на електрическите превозни средства. В този контекст, става все по-актуален проблемът с подготовката на кадри по цялата образователна верига – професионално обучение, средно професионално образование, висше образование.

Подписаното споразумение е естествено продължение на постигнатите до момента резултати в областта на професионалното обучение в сектор „Електрическа мобилност“. През 2017 г. ИКЕМ инициира и успешно реализира първия етап от секторен модел за професионално образование и обучение, в който бяха привлечени като партньори Центърът за професионално обучение при Българската стопанска камара, седем професионални гимназии, четири университета и фирми, предлагащи работни места в сферата на електрическата мобилност.

Постигнати резултати 

До момента по Модела ИКЕМ са обучени 20 преподаватели и са разкрити паралелки по „Електрически превозни средства“ в пет професионални гимназии, в които са обхванати 168 ученици. Има готовност пет центъра за професионално обучение да стартират курсове по части от професиите „Техник на ЕПС“ и „Монтьор на ЕПС“.

Благодарение на подписаното между ИКЕМ и „ВИФИ България“ (обучителна организация на Австрийката индустриална камара), провежданите курсове по ЕПС са със защитен сертификат.

Представители на ИКЕМ са провели до момента над 20 срещи с ученици в професионални гимназии с цел демонстрация на ЕПС и мотивация на учениците и техните родители за включване в паралелки по ЕПС.

По предложение на ИКЕМ и БСК, в Националния класификатор на професиите и длъжностите (НДКП) бяха въведени нови кодове за длъжности в сферата на електрическата мобилност.

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X