Кариера

3,5 млн. лв. за високотехнологично обучение в два учебни блока на ТУ – София

Владимир Владков

Подобряване на качеството на образователната среда чрез внедряване на Високотехнологични средства за обучение на студентите от Техническия университет в София са реализирани по европейски проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от ЕС. Общата стойност на проекта е в размер на 3,5 милиона лева, от които 2,975 милиона лева европейско и 525 хиляди лева национално съфинансиране.

По проекта цялостно са обновени Блок 3 и Блок 1, които са предназначени за водещите приоритетни професионални направления „Комуникационна и компютърна техника“ и „Общо инженерство“.

Подобрената образователна среда включва компютъризирани работни места, свързани с високоскоростни комуникационни мрежи за достъп до учебни материали и цифрови съоръжения, иновативни устройства и системи за презентация на технологии в реално време, съвременни мултимедийни комуникации и роботизирани комплекси.

Осъществен и цялостен ремонт и доставено пълно обзавеждане на 9 учебни зали, 2 аули в блок 3 и на 4 аули в блок 1. Постигнато е високо качество на микроклимата и намаляване на разходите за енергия, чрез изпълнение на комплексни енергоспестяващи мерки в двете сгради.

Финализирането на проекта бе отбелязано на специална церемония на 31 октомври 2018 г. в Технически университет-София. На церемонията са присъствали Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, ректорът на ТУ - София член-кореспондент проф. дтн Георги Михов, ръководителят на проекта проф. д-р инж. Никола Калоянов, зам. ректори, декани, преподаватели и студенти на университета.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X