Кариера

3 технологични центъра у нас ще се изграждат със 128,8 млн. лв. европейско финансиране

Владимир Владков

Три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения бяха сключени вчера по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж. Договорите на обща стойност над 128,75 млн. лева бяха подписани от ръководителя на управляващия орган на оперативната програма Кирил Гератлиев.

Първият проект за „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, в който водещ партньор е Институтът по обща и неорганична химия към БАН, ще бъде финансиран с почти 69,2 млн. лева. В този проект участват още 10 института към БАН, техническите университети в София, Варна и Габрово, СУ „Св. Кл. Охридски“, Химикотехнологичният и металургичен университет и Централната лаборатория по приложна физика към БАН в Пловдив.

Дейностите по проекта са редица перспективни области, включително „виртуално инженерство и дигитални производства“, „Био-мехатроника, Микро/нано инженеринг за мехатронни технологии, елементи и системи“, „Вибрационни и акустични мехатронни технологии“, „Транспортен инженеринг и реинженеринг“, „Оптични мехатронни технологии“, „Компоненти на интелигентни системи за мехатронни устройства“, „Технологии за чиста и безопасна енергия“, „Адитивни технологии, функционални покрития и нови материали“, „Роботизирани системи и мехатронни технологии“ и др.

Бъдещият център за върхови постижения ще включва 3 научни изследователски кампуса, екипирани с модерна научна апаратура, позволяваща провеждането на висококачесствени научни изследвания в областта „Мехатроника и чисти технологии“. „За всички резултати с приложна значимост ще се правят постъпки за защита на интелектуалната собственост и възможно бързи контакти с интересуващия се бизнес. В това отношение ще се използват максимално възможностите и помощта на изградените вече Офиси за трансфер на технологии и иновации към партньорите. Ще се контактува активно с български и чужди фирми за трансфер на иновациите или цялостни технологични решения“, обещават авторите на проекта.

За трите бъдещи лабораторни кампуса са планирани общо 11,64 млн. лева., които ще бъдат към БАН (в Г. Милев), СУ (в Лозенец) и ТУ-София (в Студентски град). В трите кампуса са определени съществуващи масивни сгради, подлежащи на основен ремонт и реконструкция, така че да отговорят на техническите и функционални изисквания за научната инфраструктура. В кампусите на БАН и на ТУ-София ще бъдат изградени по 18 нови лаборатории, а на територията на СУ (в кв. Лозенец) ще бъдат създадени 10 изследователски лаборатории.

Проектът по компонент „Информатика и ИКТ“ за създаване на „Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото“ (УНИТе) ще получи по ОП почти 29,8 млн. лева, като водещ партньор в проекта е Софийски университет "Св. Климент Охридски“. В проекта участват още ТУ – София, Шуменският университет "Епископ К.Преславски“, Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Бургаският университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Научно-изследователските дейности в Центъра за върхови технологии УНИТе ще бъдат обособени в 9 работни пакета, като за всеки от тях е определена институция-координатор. Тези пакети включват „Инфраструктура за Big Data като услуга“; „Софтуерни услуги за Big Data“; „Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят“; „Системи за анализ и виртуализация на Big Data в реално време“; „Визуализация, дигитализация и прототипиране“; „Интелигентни кибер-физични системи“; „Интелигентни и устойчиви градове“; „Фабрики на бъдещето“ и „Big Data в природните науки“. Една от дейностите по проекта цели създаване на условия и предпоставки за използване на инфраструктурата след приключване на проекта и от индустрията за комерсиализация на научните резултати и създаване на spin-off и start-up предприятия. Освен това дигиталният хъб и услугите, предлагани на бизнеса и обществените организация, както и достъпът до разпределената научна инфраструктура на бъдещия център УНИТе, ще бъдат допълнителен източник за финансиране в средно- и дългосрочен план, гарантирайки устойчивост в развитието на на центъра.

Около 9 млн. лв. от средствата по този проект са предвидени за Научно-изследователски лабораторен корпус в кампус Лозенец. Той ще представлява сграда с висок клас на енергийна ефективност, климатизирана, с изградена цялостна комуникационна инфраструктура (окабеляване, високоскоростна мрежа, безжични комуникации, мощен централизиран комуникационен възел и възможност за експерименти с нови комуникационни мрежи и протоколи и др.) и друга специфична инфраструктура (включително система за видеонаблюдение и съвременни методи на контролиран достъп, достъп на хора с увреждания). В този корпус ще има 3 гъвкави модулни изследователски лаборатории: „Услуги за отворени данни за гражданите“, „Интернет на нещата в интелигентните градове и наука за данните“ и Високотехнологично интегриращо инфраструктурно звено, осигуряващо мрежи за съхранение на данни (SAN), разпределени изчисления и технологични услуги. В партньорските университети (ТУ - София, университетите в Шумен, Русе и Бургас) е предвидена модернизация на съществуващи сгради.

СУ „Св. Кл. Охридски“ е водеща организация и в консорциума, спечелил финансиране по третия проект, по който се предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“. Бюджетът на този проект също е около 29,8 млн. лева. В този проект участват още ТУ – София; Университетът по строителство, архитектура и геодезия (УАСГ); Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН, както и още 5 института към БАН, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Националната спортна академия и Регионалният исторически музей в София.

По този проект са предвидени 6,1 млн. лв. за строително-монтажни работи за3 представителни сгради в София – на ул. „Г.Гурко“, където ще бъдат и администрацията на Центъра за върхови постижения, в кв. „Овча купел“, където ще има две лаборатории – за „Анализ, дигитализация и реставрация на аудиовизуално наследство“ и за “Социални иновации, рекреативен хюмън дизайн и нишов туризъм“. Освен това ще бъде създадена визуална зала в VR демонстрации и няколко конферентни зали.

Представителната зала на ЦВП на бул. „Цар Освободител“ № 15 (позната като „Яйцето“) ще „приюти“ лабораторията „Документално наследство“, Център по археометрия с лаборатория по консервация и реставрация, „Медиевистика и дигитални технологии – Histdict“, лаборатория „Регионални изследвания и анализи“, лаборатория за консервация и реставрация на книжовни паметници, както и база за съхранение на две мобилни лаборатории

Срокът за изпълнение и на трите проекта е до декември 2023 г.,съобщават от управляващия орган. Средствата са осигурени по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X