Кариера

Бизнесът поема ангажимент към образованието на 21 век

Computer World

27 български бизнес оранизации приеха Национален план за действие в изпълнение на Европейския пакт за младежта, който включва 8 приоритета за промяна, засягащи всички участници в екосистемата - учители, ученици, родители, училища, университети, компании, браншови организации и НПО.

Пактът за младежта е инициатива на CSR Еurope, най-голямата европейска бизнес мрежа, и Европейската комисия (ЕК). Той и цели да подобри възможностите на младите хора за работа чрез създаване на партньорства по оста бизнес-образование и осигуряване на стажове и възможности за първа работа. До момента бизнес лидери и образователни институции от ЕС са изработили над 23 000 проекта, в следствие на които са разкрити над 160 000 стажантски и работни позиции в Европа.

Националният план за действие предвижда 8 приоритетни области на работа, концентрирани върху подобряване на качеството на образованието, подготовка на учители, активно включване на компании и родители в управление на образователните институции, персонализирано образование и ранно професионално ориентиране за всяко дете. Българският документ е един от 24-те приети национални плана, а участниците в него се обединиха около 3 общи предложения за нови политики, отправени към ЕК:

 • Партньорството между бизнес и образование да се превърне в норма;
 • Да се даде възможност за обучение и стажуване на всеки;
 • Предприемачеството и социалните умения да се развиват на всички образователни нива.

Отговорният бизнес е сила за добро. Неговата роля е да бъде иновативен не само в услугите и продуктите, които предлага, но и да работи в полза на обществото като успява изпреварващо да разпознае предизвикателствата, да търси, инвестира, експериментира и предлага решения“, коментира Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГДООН).

Планът включва редица действия на компаниите,

обхващащи различните приоритети, чрез които образованието в България може да придобие по-практична насоченост. Сред тях са:

 • Стимулиране на мениджърски умения в управляващите образователните институции. Менторски обучителни програми от бизнеса за директорите на училища с гостувания в компаниите.
 • Усъвършенстване на стажантските програми чрез:
  а) Създаване на модел за добра стажантска/практикантскa програма;
  б) Създаване на програми за обучение на обучители сред компаниите, организиращи такива програми;
  в) Включване в реални разработки, съобразени с възможностите на студентите.
 • Създаване на програми за обучение на обучители сред компаниите, организиращи стажантски програми.
 • Увеличаване броя на професионалните паралелки в училищата.
 • Създаване на учебни центрове към предприятия.
 • Насърчаване развитието на професионалното образование, с активното участие на бизнеса, асоциациите, професионалните училища и МОН.
 • Регулярни срещи в училище на професионалисти с децата (вкл. родители), където да бъдат представени различни професии, както и посещения на обучаемите в компании за запознаване с реалния производствен процес и професиите.
 • Насърчаване на предприемачите с кауза да споделят своя опит и ценности, заложено в Стратегическия план на БМГООН.
 • Стимулиране на лабораторни и извънкласни занятия по природни науки чрез осигуряване на образователни комплекти за провеждането им;
 • Създаване на специализирани, краткосрочни, безопасни работни места за ученици, където те да имат възможност да се докоснат до труда и изпитат удовлетворение да си полезен на другите
 • Създаване на онлайн платформа за ученици с разнообразни ресурси/видео клипове за представяне на различни професии и техния производствен процес
 • Базар на професиите, провеждан ежегодно от БМГООН.
 • Съвместни проекти за центрове за неформално образование за деца и възрастни и центрове за събуждане на интерес към STEАM у децата, също заложено в Стратегическия план на БМГООН.
 • Създаване на практики и инструменти за представяне на капацитета и разработките на академичните институции, както и на заявяване интереса от страна на бизнеса.

Освен това в помощ на различните индустриални сектори бизнесът и НПО предвиждат консултиране на компаниите как да посрещат очакванията на завършилите в чужбина български младежи. С помощта на висшите училища и други заинтересовани страни компаниите ще стимулират ПЧП в областта на образованието, включително чрез премахване на пречки в нормативната уредба.

В помощ на учителите и училищата бизнесът се ангажира да предложи допълнителна квалификация на учители и преподаватели в компании и фирмени учебни центрове, като се предвиждат кредити на учителите за преминати учебни центрове на фирми. Учителите обаче трябва да останат в образователната система за минимум 3 години.

За да бъдат посрещнати нуждите на бъдещето (8-ия приоритет в Националния план), компаниите ще помогнат за интеграция на съвместни програми между различни институции, включително и частните, като за целта професионалните училища и ВУЗ трябва да разпознаят своя ангажимент.

Компаниите, които вече са се включили в Националния план за действие, се ангажират да създадат в България 280 нови работни места за старт в кариерата. Очаква се и създаването на общо 3000 нови висококачествени стажове и практики, както и на поне 100 качествени партньорства между бизнеса и образованието.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X