Кариера

МОН с план за отстраняване на проблемите в ОП НОИР, установени от ЕК

Computer World

След полученото писмо от 10 февруари, в което Европейската комисия (ЕК) критикува управлението и изпълнението на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) вътре в Министерството на образованието и науката, МОН предлага няколко варианта за отстраняване на проблемите, установени при европейския одит на програмата през октомври 2016 г. С предупредителното писмо от ЕК временно се спират междинните плащания по ОП НОИР.

Като основен проблем ЕК посочва липсата на ясно разделени организационни и контролни функции между звеното, което отпуска средства по програмата, звената, които получават пари по проекти, и звеното, което проверява изпълнението на проектите. Други проблеми са неясните критерии за сформиране на екипите за управление на проекти в МОН, както и слабостите в оценяването на проектите и в организацията на проверките по тях.

„Заедно с ЕК и съгласувано с екипа на вицепремиера по европейските фондове ние вече подготвяме план за действие за разрешаване на тези проблеми в най-кратък срок. Трябва да се има предвид обаче, че някои от решенията ще изискват по-дълъг хоризонт от мандата на служебното правителство, независимо кой ще е следващият министър”, подчерта министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.

Екипът на министър Николай Денков предлага четири варианта за разделение на функциите в МОН. При първите два за Управляващия орган на програмата – главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН, отговаря отделен заместник-министър. Ръководството на звената, които изпълняват проекти в МОН, може или да се делегира на другите заместник-министри, които отговарят за училищното образование, висшето образование и науката, или да се създаде отделно Звено за изпълнение на проектите на МОН.

Обсъждат се и други варианти за статута на Управляващия орган на програмата. В единия случай той би могъл да стане изпълнителна агенция в рамките на МОН, директно подчинена на министъра на образованието и науката или на заместник-министър.

Не се изключва и възможността управлението на ОП НОИР да излезе от структурата на МОН и да се поеме от независима агенция, пряко подчинена на министър-председателя. Това, според министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, би означавало сериозно забавяне на много проекти и при възможност трябва да се избегне.

Всички варианти ще бъдат внимателно анализирани, за да се избере най-подходящият. След съгласуване с вицепремиера по европейските фондове ще се преговаря с ЕК за намиране на приемливо решение.

МОН ще допълни правилата за оценяване на проекти, за контрол по отчитане на разходите и за установяване и санкциониране на нередностите.

В Управляващия орган на програмата ще бъдат привлечени опитни и признати експерти в областта на управлението на средства от Европейския съюз. Периодично ще се провеждат тестове на служителите, които ще са ориентир за нивото на подготвеност и необходимостта от допълнителни обучения.

На България ще бъде наложена финансова корекция заради проблемите, установени при одита, се казва още в писмото от ЕК.  В него не е посочена конкретна сума на „глобата“. Нейният точен размер ще бъде определен след преговори с ЕК.

Финансовата корекция обаче не застрашава плащанията по вече започнатите проекти, включително на европейските стипендии за студенти. Санкцията ще бъде покрита от бюджета на МОН.

При бързо отстраняване на проблемите няма да бъде засегнато също изпълнението на бъдещи проекти по ОП НОИР. Такива са например проектите за изграждане на научни центрове, които се очаква да бъдат подадени до 28 февруари т.г.

ЕК не критикува структурата и съдържанието на ОП НОИР. Те са разработвани съвместно с представители на еврокомисията, одобрени са от нея през февруари 2015 г. и оттогава не са променяни, подчерта още пред журналистите министър Николай Денков.

Бюджетът на ОП НОИР е 1,37 млрд. лв. Той е разпределен в 4 приоритетни оси:

-       ПО 1 "Научни изследвания и технологично развитие" - 560 млн. лв.

-       ПО 2 „Образование и учене през целия живот" - 504,6 млн. лв.

-       ПО 3 "Образователна среда за активно социално приобщаване" - 252 млн. лв.

-       ПО 4 „Техническа помощ“ - 55 млн. лв.

По приоритетна ос 1 са обявени 2 процедури за безвъзмездна финансова помощ (БФП) за изграждане на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност на общата стойност е 350 млн. лв. Крайният срок за кандидатстване е 28.02.2017 г. Няма постъпили проекти и извършени плащания.

По приоритетна ос 2 са обявени 9 процедури за набиране на проекти. Приключили са 8 процедури с одобрени проекти за 245 млн. лв. Очаква се оценката на 41 проектни предложения по процедурата „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“ за 6 млн. лв. Извършените плащания възлизат на малко над 30 млн. лв.

По приоритетна ос 3 са проведени 4 процедури за набиране на проекти. Сключени са 103 договори на стойност 74 млн. лв. Предстои сключване на 16 договора за 6 млн. лв. Извършените плащания възлизат на 8 млн. лв.

По приоритетна ос 4 договореният ресурс е 24 млн. лв., а извършените плащания - малко над 1 млн. лв.

Равносметката е, че в началото на третата година от програмния период сключените договори са едва 116 на обща стойност 324 млн. лв., което е 24% от бюджета.

"Не съм изненадан от констатациите и критичния тон на писмото. Те са логично следствие от начина, по който беше управлявана програмата през последната година. Още през април миналата година предупредих публично, че промяната в подхода към оперативната програма ще доведе до проблеми. Не бях чут. Всъщност това беше причината да подам оставка като заместник-министър в МОН", заяви в свое изявление министър Денков още на 10 февруари.

В презентацията си министър Денков уточнява, че от 05.07.2016 до 24.10.2016 година министър Меглена Кунева е едновременно министър в МОН и ръководител на управляващия орган на ОП НОИР. „През този период се осъществяват дейности по 5 проекта, сключени с екипи от МОН, които трябва да се одитират от УО, оценяват се и се сключват още 2 нови проекта с екипи на МОН, което е недопустимо съгласно правилата за използване на средства от европейските програми”, обяснява се в документа.

След получаването на предупредителното писмо на ЕК, проф. Денков посочиу че настоящият ръководител на управляващия орган на ОП НОИР г-жа Цветана Герджикова носи пряка отговорност за част от проблемите в програмата, затова поиска нейната оставка.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X