Кариера

ТУ-София въвежда високотехнологични средства за обучение по проект

Computer World

На 20.12.2016 г. официално беше представен проект "Подобряване качеството на образователната среда" в Техническия университет (ТУ) - София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“.

Главна цел на проекта на ТУ-София е подобряване на качеството на образователната среда в ТУ-София за приоритетни професионални направления Комуникационна и компютърна техника и Общо инженерствоГлавна цел на проекта е подобряване на качеството на образователната среда в ТУ-София за приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез модернизиране на образователната инфраструктура в Блок 3 и Блок 1 за осигуряване на привлекателно инженерно образование и обучение, и конкурентоспособни личностни и професионални знания, умения и компетентности.

Общата стойност на проекта е 3 500 000 лв., от които 2 975 000 лв. европейско и 525 000 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира в началото на месец ноември 2016 г. и е с продължителност 24 месеца. По своята същност този мащабен инфраструктурен проект надгражда постигнатите резултати през предходния програмен период 2007 – 2013 г., когато по ОПРР „Регионално развитие“ ТУ-София изпълни мерки за енергийна ефективност в 4 блока: Блок №1-Ректорат, блок № 8, блок № 9 и блок № 10 с обща подобрена образователна инфраструктура 47 800 m2.

Техническият университет-София, в който се обучават над 10 000 български и чуждестранни студенти и докторанти, е вторият университет след СУ „Климент Охридски“ в рейтинговата класация на висшите училища в България. Двете университетски направления, приоритизирани по проекта, в които се обучават над 3700 студенти, са с най-висок брой точки - 99,9 след тези на СУ „Климент Охридски“ (със 100,5 точки), определени по рейтинговата методика за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020 г., уточниха от техническия университет.

По своя мащаб това е вторият по големина инфраструктурен проект, изпълняван от ТУ-София, който се осъществява с финансовата подкрепа на интегрираната Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, насочена към регионално развитие и достигане на растеж и заетост в българските региони, изтъкват от университета. Проектът се финансира по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ със средства от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Настоящият проект предвижда дейности, свързани с цялостно външно обновяване за достигане на нормите за енергийната ефективност в учебен блок № 3, както и с подобряване на качеството на обучение чрез използване на възможностите на съвременни информационни и комуникационни технологии за модернизиране на методите за преподаване, контрол, проверка и оценяване на качеството на знанията, и актуализиране на учебните програми. По проекта се въвеждат високотехнологични средства за обучение: компютризирани работни места, свързани във високоскоростни комуникационни мрежи за достъп до учебни материали и цифрово съдържание, иновативни устройства и системи за презентиране на технологии в реално време, съвременни мултимедийни комуникационни и роботизирани комплекси. Модерен интериор и обзавеждане ще се доставят за 9 учебни зали и 2 аули в блок № 3, и 4 аули в блок № 1. По изискванията на най-новите европейски стандарти за качество на микроклимат в сгради за образование ще се изградят високоефективни, енергоспестяващи системи за климатизиране на въздуха в двете най-големи аули в блок № 3 и в 4-те най-големи аули в блок № 1 с общ брой на работните места в тях 1440.

Обновяването на материалната база се очаква да доведе до цялостно подобряване на учебния процес в ТУ-София и ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора. Инженерното образование и професионална реализация на младите инженери е стратегическа задача за развитие на ТУ-София, а повишаване на качеството на обучението и научните изследвания е в основата на традицията в успеха за затвърдяването на университета като водещ център за инженерно образование и изследвания в България и конкурентоспособността му в европейски мащаб.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X