Кариера

Завършилите ИКТ специалности все още са сред най-високо платените

Computer World

Най-високи средни доходи получават завършилите професионалните направления „Информатика и компютърни науки“, „Математика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Електротехника, електроника и автоматика“. Завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Администрация и управление“ в Американския университет – Благоевград, се отличават със среден месечен облагаем доход от над 3000 лева.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Медицинският университет – София, и Химикотехнологичният и металургичен университет са трите висши училища с най-висок индекс на цитируемост на научните публикации.

Според стандартизираните класации за 2016 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е с лидерски позиции в 21 от 25 професионални направления, с които участва в класациите. Техническият университет – София, има водещи позиции в 6 от общо 9 професионални направления, застъпени в него. Медицинският университет – София, е първи в 5 от 5 професионални направления, в които обучава студенти. С по три първи места са Аграрният университет в Пловдив, Химикотехнологичният и металургичен университет в София, а две класации се оглавяват от Лесотехническия университет в София. Други 14 висши училища имат водещи позиции в по едно професионално направление. В 8 класации на водещи места са висши училища извън столицата.

Това показват данните от най-новото, шесто, издание на Рейтинговата система на висшите училища в България, което беше представено на пресконференция в Министерството на образованието и науката. Изданието е актуализирано по поръчка на МОН от консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт „Отворено общество“ – София и българската софтуерна компания „Сирма Солюшънс“, в изпълнение на договор с предмет „Актуализиране и поддръжка на Рейтинговата система за висшите училища в България за 2016 г.“. Рейтинговата система е достъпна на български и на английски език в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg. „Сирма Солюшънс” е част от „Сирма Груп Холдинг” АД, която наскоро успешно приключи кампанията си за първоначално публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ-София). Изработването и поддържането на настоящата рейтингова система е възможно благодарение на усилията на голяма група професионалисти и институции - МОН, българските висши училища, Консорциум „ИОО-С“, АдминСофт, НАОА, НОИ, външни експерти и други). 

Резултатите от рейтинговата систева очертават тенденция за постепенно подобряване на реализацията на пазара на труда на специалистите, придобили висше образование в България през последните 5 години, но в същото време потвърждават наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище, коментират от просветното министерство.

Всяка година над 50 хиляди кандидат-студенти са изправени пред избора на висше училище, специалност и професионално направление. Това е избор, който до голяма степен определя посоката в живота им, посочи вицепремиерът в оставка и образователен министър Меглена Кунева. Рейтинговата система помага на кандидат-студентите и техните родители да се ориентират в това многообразие и да направят своя информиран избор, подчерта тя.

По думите й, освен за личния избор на университет и специалност, Рейтинговата система има и значение за реализирането на политики, като например синхронизирането на висшето образование с нуждите на обществото и пазара на труда. Тя е и ключов фактор за подобряване на структурата и ефективността на висшето образование в България и използвам случая да призова висшите училища да се възползват максимално от този инструмент и да определят кои са силните им специалности, каза още министърът. Тя припомни, че с последните промени в Закона за висшето образование и новия модел за определяне на план-приема се цели да се повиши качеството на висшето образование и да се обвърже с потребностите на икономиката и обществото като до 2020 г. финансирането на база качество достигне 60%.

В последните години се наблюдава рационализация на избора както при студентите, така и при самите висши училища, посочи Георги Стойчев от Институт „Отворено общество“, партньор на МОН в изготвянето на Рейтинговата система.

Според обновените данни в системата, за 2016 г. средният осигурителен доход на завършилите български висши училища нараства от 925 лева през миналата година до 1020 лева през настоящата, а делът на регистрираните безработни сред тях спада от 3,74% през миналата година до 3,38% през 2016 г. Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната, спада до 23% от близо 25% година по-рано, а този на наетите висшисти, които през първите 5 години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, нараства от 46,54% до 47,34% през 2016 г.

Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа на висшите училища и реализацията на завършилите на пазара на труда. В изданието на системата за 2016 г. са включени допълнителни индикатори, измерващи регионалната значимост на висшите училища и тяхната обвързаност с местната икономика и местния пазар на образователни услуги.

В Рейтинговата система е публикувана информация и за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различните професионални направления в различните висши училища, както и списък със специалностите, по които отделните висши училища предоставят обучение.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X