Кариера

ФМИ на СУ набира партньори по проект за Център за компетентност

Computer World

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обяви публична покана за набиране на заинтересовани лица за включването им като асоциирани партньори в подготовката и бъдещото изпълнение на проект за създаване на Център за компетентност „Софийски институт за информационни технологии“. ФМИ на СУ обяви процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001 – 1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - компонент 2 на ИСИС „Информатика и информационни и комуникационни технологии“, финансирана по ОП НОИР 2014-2020.

В условията на динамично развитие на информационните и комуникационните технологии и качествено новите предизвикателства и възможности пред дигиталното общество на преден план е необходимостта от интегриране на резултати от широк спектър на фундаментални изследвания в областта на физиката, математиката, теоретичната компютърна наука, икономическите и психологическите основи на индивидуалното, груповото и организационното поведение. Използвайки научния капацитет на Софийския университет в редица области на науката, проектът цели създаване и развитие на авангардни структури, технологии, иновации и услуги за дигиталното общество, обясняват от висшето училище.

Съгласно изискванията на програмата и потребностите на проекта, асоциираните партньори трябва да отговарят на следните критерии:

  • физически и юридически лица и техни обединения, които работят в областта на информатиката и информационните и комуникационните технологии и са заинтересовани от реализирането на проекта с участие в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ, като отговарят на условията на ОП НОИР;

  • имат необходимост от осъществяване на научни изследвания за създаване и разработване на нови технологии, услуги или изделия за елементната база на ИКТ за решаване на конкретни производствени задачи или създаване и разработване на авангардни услуги и продукти;

Предимство е:

  • наличие на опит в управлението на проекти с научна насоченост, финансирани от Европейския съвет за научни изследвания, както и Рамковите програми на ЕС и Хоризонт 2020 през последните пет години (2011-2015);

  • участие в текущи и/или приключили иновационни проекти (национални и европейски) през последните пет години (2011-2015);

  • наличие на регистрирани патенти и патентни заявки в СОИС, европейски и/или американски патентни ведомства (2011-2015);

  • участие в иновативни дружества (spin outs, spin-offs) в областта на проекта;

  • осъществявали са инвестиции в проектната сфера (научноизследователска и развойна дейност за периода 2011 - 2015 г.).

При наличие на интерес, кандидатите за асоциирани партньори трябва да изпратят писмо, с което да изразят намерението си за участие в подготовката и изпълнението на проекта с цел осъществяване на конкретни задачи в съответната област, в която работят, до проф. Тинко Тинчев, на адрес 1164 София, бул. „Джеймс Баучер“ №5, Факултет по математика и информатика, или да пишат на имейл: tinko@fmi.uni-sofia.bg.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X