Кариера

Започна регистрацията по проект Студентски практики – Фаза 1

Computer World

Обучаващите организации-работодатели и кандидат-практиканти по проект „Студентски практики – Фаза 1“ вече вече могат да се регистрират на сайта на проекта http://praktiki.mon.bg/spБюджетът за всички дейности на проект „Студентски практики – Фаза 1“ е 37 000 000 лева.

Илюстрация: http://www.freepik.com/

От 2 септември 2016 г. до края на проекта – декември 2017 г., работодателите, които желаят да се включат в проекта и да наемат студенти като практиканти в своята организация, могат да попълнят своя профил в информационната система на инициативата.

От 10 септември и студентите могат да направят своята регистрация. Те могат да кандидатстват за обявените позиции от работодатели. 

Право на регистрация имат стопански и нестопански дружества, държавна и общинска администрация, държавни институции, търговски дружества, обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица със стопанска или нестопанска цел, регистрирани по българското законодателство. 

Работодателите, които са били регистрирани в предходния проект “Студентски практики”, също ще трябва да преминат през регистрационната процедура, като в техния случай тя е доста по-опростена. Всички фирми, които по една или друга причина са имали повече от една регистрация в предходния проект, ще е необходимо да направят изцяло нова регистрация. Всяка регистрация подлежи на предварителна проверка и одобрение. За участие в проекта се потвърждават онези организации, които са регистрирани в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри минимум 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта. 

Целта на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда. 

За реализиране на проекта се предвижда участието на 46 000 студенти в практическо обучение в реална работна среда и успешното приключване на минимум 40 020 практики. 

За да се зачита за успешно завършена практиката, студентите трябва да бъдат обучавани в реална работна среда 240 астрономически часа. За проведената практика ще получат стипендия от 480 лева. 

Проект BG05M2OP001-2.002 "Студентски практики - фаза 1" се изпълнява от Министерство на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и иновационни фондове.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X