Кариера

МОН поръчва онлайн модул за връзка между учениците и пазара на труда

Computer World

Министерството на образованието и науката (МОН) обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка за създаването на модел „Училище – пазар на труда“ в електронна версия, която ще бъде интегрирана в качеството на допълнителен специализиран модул към създадения Национален портал за кариерно ориентиране на учениците (http://orientirane.mon.bg). Прогнозната стойност на поръчката, посочена в решението за откриване на процедурата, е 432 480 лв. без ДДС. Крайният срок за участие в обявената процедура изтича на 27.09.2016 г. в 17:30 ч.

За 2015 г. порталът за кариерно ориентиране отчете над 80 хил. уникални посещения.

Моделът „Училище – пазар на труда“ ще надгради функционалностите на портала, ще включи още една важна и необходима целева група в лицето на работодателите и ще разшири обхвата на предоставяните услуги към потребителите, пише в обявлението за обществената поръчка. Целта на модела „Училище – пазар на труда“ е да подпомогне кариерното ориентиране на завършващите средно образование ученици, като осигури достъп до актуална информация за социално-икономическото развитие на регионите и тенденциите на пазара на труда. Според публикуваната информация, моделът ще подпомогне кариерното ориентиране, трудовата и професионалната реализация на учениците в процеса по търсене и предлагане на работа, като предостави възможности (интерактивна среда и инструменти) за публикуване на формализирана информация, интересуваща участниците в регионалния пазар на труда.

От МОН обясниха, че порталът ще съдържа подробна информация за икономиката във всеки регион на страната – стратегически приоритетни области, структуроопределящи предприятия, предприятия по отрасли, заплати, статистика за заетостта, възможности за реализация, както и изискванията за заемане на определена длъжност.

Ползватели на портала ще са на първо място учениците – както тези над 15 г., търсещи временна или сезонна работа, така и завършилите 12 клас, със завършено средно образование и придобита степен на професионална квалификация, търсещи устойчива трудова и професионална реализация на пазара на труда.

Учениците ще могат да създават свой профил и автобиография, в която да отразят своите постижения в училище и други лични качества и умения. Тези профили ще са на разположение на бъдещи работодатели, с възможност за филтриране по видове и степени на придобитата професионална квалификация. Също така учениците ще получават в системата онлайн помощ за подходите при аргументиране и доказване на личните качества и умения, търсени от пазара на труда, както и за подходите в успешното представяне пред работодателя при интервю за работа. Ще има онлайн информация за трудовите права и отговорности съгласно изискванията на трудовото законодателство. Порталът ще поддържа и непрекъснато актуализираща се база данни на интернет сайтове, които предлагат обяви за свободни работни места, вкл. за временна заетост.

Системата ще се ползва и от работодателите, Центрове за кариерно ориентиране (ЦКО) и кариерни консултанти; педагогически съветници, училищните психолози и учителите, но също и от родители и други лица, имащи отношение към кариерното ориентиране. Предвидена е възможност за онлайн комуникация между работодатели и ученици, както и електронни платформи за самообучение и електронни тестове за самооценка.

Модулът е част от проекта BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Той се изпълнява от МОН, стартира през януари 2016 г. и се предвижда да завърши през декември 2017 г. Общата цел на проекта е да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Срокът за подаване на оферти за изготвянето на модула „Училище – пазар на труда“ е до 27 септември 2016 г. Прогнозната стойност на поръчката е 432 480 лв.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X