Кариера

Нова специалност по софтуерни технологии предлага ФКСУ към ТУ-София

Computer World

Констанца Кадънкова

Учебен план за новата специалност „Софтуерни технологии“ от професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, образователно-квалификационна степен „бакалавър”, на Факултет по компютърни системи и управление (ФКСУ) при Технически университет – София беше представен във висшето училище на 22 март 2016 г. Учебният план е изготвен съгласно изискванията и в съответствие с Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, приета с Протокол No 51.48/16.12.2015 г. на Министерския съвет.

Срещата се организира от деканското и катедрените ръководства на ФКСУ, а целта й, която беше изпълнена успешно след близо двучасова дискусия, беше предложеният учебен план да получи широко обсъждане от всички заинтересовани страни – държавата, бизнесът, неправителствените организации, синдикатите.

За новата специалност е изготвена учебна документация, включваща квалификационна характеристика, учебен план и учебни програми по изучаваните дисциплини. Учебният план се базира на този на специалността „Компютърно и софтуерно инженерство“, по която в момента във ФКСУ се обучават по 250 студента годишно. Предложени са неголеми корекции в учебния план и учебното съдържание на изучаваните дисциплини, с оглед съобразяване с мотивите на „Концепцията за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти“. За целта някои общоинженерни дисциплини са заменени със специализирани дисциплини, отразяващи съвременните тенденции на развитие на ИТ индустрията.

Специалността „Софтуерни технологии“ има за цел да отговори на нуждите на българската ИТ индустрия от квалифицирани инженерни кадри в областта на софтуерните технологии, които да са основата за изграждане на конкурентоспособна икономика на България.

На срещата присъстваха Николай Ангов, съветник в кабинета на заместник министър-председателя по коалиционна политика и публична администрация Румяна Бъчварова, проф. Николай Денков, зам.-министър на образованието и науката, Стамен Кочков, председател на Управителния съвет на БАСКОМ, Петър Иванов, председател на Управителния съвет на БАИТ, Весела Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ, Елена Маринова, член на УС на БАИТ, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ, Момчил Петков, председател на Студентския съвет в ТУ-София и др.


Проф. д-р инж. Огнян Наков, заместник-декан по научна и приложна дейност, иновативни и образователни проекти и финанси към ФКСУ откри срещата, като не скри, че според него именно моделът с обсъждане на учебните планове сред широката общественост, включваща всички заинтересовани страни, е правилният при изграждане на нови специалности във висшето образование.

„Срещата е доказателство, че бизнесът подкрепя това, което университетът произвежда като кадри“, посочи ректорът на ТУ-София проф. д-р инж. Георги Михов.

Новата специалност е тематично насочена към обучението по софтуер. „Някои структури критикуват висшето образование, в повечето случаи несправедливо, но в една област те са прави – във висшето образование се учат излишни, понякога ненужни, неща, и се генерират кадри, които не намират реализация на пазара на труда. Изучават се предмети, не наложени от необходимостта за създаването им, а от силата на определени лица от академичните структури в даден момент. Това демотивира студентите. Тази практика е много вредна. Децата не са толкова много, за да си позволим да им разхитим по 4-5 години, да завършат някоя специалност, и накрая да станат например келнери.

Именно тази практика я избягваме със създаването на новата специалност, която трябва да бъде пусната през учебна комисия за обсъждане и гласувана от Академичния съвет на ТУ-София. Подкрепата на общността ни беше нужна именно, защото може да имаме спънка в Академичния съвет за приемането на новата специалност“, коментира проф. Наков.

По новата специалност вече са пуснати и финансирани от държавата 100 места за прием от септември. „В Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти е записано, че до 3 години трябва да се създадат предпоставки, инфраструктура и кадри, така че приемът да достигне по 1000 души годишно в ТУ-София и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, и по 500 – в Пловдивския университет „Пайсий Хилендарски“ и в Техническия университет-Варна. Това изисква сериозно разрастване в едни направления и свиване в други“, допълни проф. Наков.

„Новият учебен план е плод на дълги консултации с бизнеса, МОН, студентите. В този план искаме още в първите 2 години студентите да получат фундамента, който им е необходим, за да започнат работа в индустрията. Искаме да направим обучението интересно за младите хора, така че, сядайки на банките в университета, те да живеят с това, което учат, да превърнем обучението в ходи, а по-нататък това хоби да се развие като професионална реализация“, заяви проф. д-р инж. Даниела Гоцева, декан на ФКСУ към ТУ-София.

Заместник-министърът на образованието проф. Николай Денков акцентира върху две тенденции.

На първо място той изтъкна появилата се в последната 1 година изключителна еволюция в системата. „Трябва да бъдем единни, за да поправим една система, която в момента е доста болна – системата на образованието като цяло, и на висшето образование – в частност, но няма как да бъдат решени проблемите на висшето образование, ако не бъдат решени по задоволителен начин тези в средното“, каза той.

На второ място той изтъкна постигнатото обединение и приемственост по въпросите на образованието, осигурено от последните няколко правителства. Той отправи своя призив към работодателите. „Разберете, че промените вече се случват днес. Резултатите от тях, разбира се, ще се видят след 1 или 2 години, но молбата ни е да излезе от етапа, в който се казва „ние чакаме правителството да направи нещо в тази област“. Ние правим много, и работим доста активно. Следващите няколко години ще бъдат изключително тежки за висшите училища, защото с промените в приема, които влязоха в сила от 1 март, и които утре ще бъдат приети на заседанието на Министерския съвет като разпределение по висши училища, университетите ще бъдат принудени по много бърз начин да вземат решения, които са изключително трудни. От бизнеса очакваме да бъде партньор на висшите училища, както и ние от страна на правителството подхождаме към тях“, каза проф. Денков. Той не скри, че решенията на университетите кои специалности да закрият, ще предопределят бъдещето на цели отрасли в България. Той определи срещата като малка брънка от целия процес на трансформация, който вече тече с пълна сила.

За да бъде стимулирано висше образование, което да отговаря на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда, МОН предложи на държавните висши училища, приели за обучение повече студенти в професионални направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Комуникационна и компютърна техника“ през учебната 2016-2017 г. спрямо броя на приетите студенти през предходната академична година, да бъдат предоставяни допълнителни средства за капиталови разходи в размер на 2000 лв. за един студент. Идеята е залегнала в Проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления, общественото обсъждане за които приключи на 16 март и сега се очаква след обществената консултация и междуведомствено съгласуване, кабинетът да приеме предложените промени.

Николай Ангов, съветник в кабинета на заместник министър-председателя по коалиционна политика и публична администрация Румяна Бъчварова също изрази удовлетворението си от срещата. „Много ми харесва, че се мисли напред, в посока как заедно да изградим бъдещето“, каза той. Ангов определи учебният план като доста добър и силно фокусиран. Той даде препоръка към ръководството на ТУ-София да помисли как да изгради общност на студентите, защото когато има общност от хора, които се познават добре и имат общи интереси, има по-силна притегателна сила, която стимулира младите да работят заедно.

Елена Маринова от БАИТ приветства идеята за срещата и обясни, че бизнесът подкрепя всякакви съвместни инициативи на индустрията и висшите училища в посока производството на повече кадри за бранша. „Бихме подкрепили, ако е необходимо и през Министерството на образованието, специално допълнително финансиране, преквалификация, допълнителна квалификация на преподавателите. Недостигът на преподаватели и във висшето, и в средното образование, е факт. В тази насока можем да помогнем с преподаватели от бизнеса, но те не могат да заместят вашите преподаватели. Можем да влезем с казуси от бизнеса и допълнителни материали в магистърските програми, но за бакалавърските силно разчитаме на вашия професионализъм и опит“, посочи Маринова.

Като чудесна определи инициативата по обсъждане на новата специалност и съдържанието на учебния план председателят на УС на БАСКОМ Стамен Кочков. Той обаче изказа мнение, че се заобикаля темата по какъв начин да се повиши броят на обучаемите в ИТ специалностите. „В реалния бизнес, ако един продукт тръгне, другият или се променя, или умира. В този смисъл, ако някои ваши продукти има нужда да се трансформират, нека се трансформират. Време е да се говори директно по въпроса, защото, в крайна сметка, ако тези кадри, които някои катедри произвеждат, никой работодател не ги чака отвън, това е изгубено за всички време, пари и ресурс“, коментира Кочков.

Той апелира и да започне да се прилага на практика възможността, заложена в Кодекса на труда, външни експерти – представители на бизнеса, да преподават законно и официално, на трудов договор, а не както е в момента, на граждански. „Ние им даваме повече от добри заплати, така че заплащането за тях е на заден план. За тях е важно да могат да предадат натрупаните знания на студентите“, добави той.


Проф. д-р инж. Любомир Димитров, зам.-ректор по учебната дейност и акредитация в ТУ-София акцентира върху претовареността на преподавателите от ФКСУ. „Имаме нова специалност, която много ми харесва. Но кой и как ще я чете. Пак ли ще имаме забрани преподаватели да влизат в час“, попита той. Димитров припомни, че неотдавна с решение на ректора на ТУ-София е въведена забрана преподаватели с над 400 учебни часа годишно да влизат в час.

„Опитваме се да намерим решение на въпроса с преподавателите. Правителството е предвидило допълнителни средства за ИТ специалностите. Именно с тях разчитаме да можем да въведем заплащане при база в такива норми, с които да привлечем качествени преподаватели“, репликира проф. Наков.

„Днес присъствам на резултата от един дългосрочен процес. Като експерт и човек, който дълги години се занимава със софтуерно производство смятам, че учебната програма в новата специалност „Софтуерни технологии“ е изключително балансирана, съобразена е с възможностите на факултета и на университета като цяло. Конкуренция между ФМИ към СУ и ФКСУ към ТУ-София може да има само в една област – кой от двата факултета ще привлече по-добрите студенти, но определено няма да останем без интерес от страна на кандидатите и на работодателите. Ще си сътрудничим и ще помагаме“, заяви доц. д-р Димитър Биров от катедра „Изчислителни системи“ на Софийския университет. Той добави, че и в Софийския университет се подготвят аналогични стъпки.

„Надявам се резултатът от днешната среща да бъде един нов план, с който ТУ-София демонстрира, че иска да е променлив, гъвкав, да се вписва добре в системата на потребностите на пазара на труда, и в същото време да отговори на промените в Закона за висшето образование. В този закон новата финансова методика неминуемо ще преструктурира системата, независимо от това колко тя се съпротивлява. В закона е предвидена и много важната възможност за публично-частно партньорство, което е добавена, за да може висшите училища съвместно с бизнеса да имат и своята търговска дейност посредством патенти“, каза доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ.

Момчил Петков, председател на Студентския съвет в ТУ-София беше категоричен, че новата специалност ще даде възможност на студентите по-добре да развият качествата си и определи учебния план като много интересен и адекватен. „Всеки студент ще се радва да получи знания и умения в процеса на обучение, така че да може да се развива и да работи в перспективна област. В противен случай нямаше да инвестираме още 4-5 години от свая жизнен път, за да учим“, посочи той.


По данни от интернет страницата на ТУ-София, за мандатния период 2015-2019 г. Академичният съвет се състои от 45 членове, като четири от тях са от ФКСУ.

В структурата на висшето училище, сред всички 14 факултета, ориентираните към производство на кадри за ИКТ индустрията са „Електронна техника и технологии” (ФЕТТ), „Телекомуникации“ (ФТК), „Компютърни системи и управление“ (ФКСУ), „Приложна математика и информатика“ (ФПМИ).

В професионално направление „Информатика и компютърни науки“ Софийският университет „Св. Климент Охридски“ оглави класацията на университетите с общ резултат от 75 точки по всички показатели, а в „Комуникационна и компютърна техника“ лидери са Техническият университет в София (73 точки) и Техническият университет във Варна (59 точки), показват данните от петото издание на Рейтинговата система на висшите училища в Република България – 2015 г., които МОН представи на 9 ноември м. г. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X