Кариера

3 ИКТ направления ще са сред 31 приоритетни професионални направления

Computer World

На държавните висши училища, приели за обучение повече студенти в професионални направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Комуникационна и компютърна техника“ през учебната 2016-2017 г. спрямо броя на приетите студенти през предходната академична година, да бъдат предоставяни допълнителни средства за капиталови разходи в размер на 2000 лв. за един студент.

Това предлага Министерството на образованието и науката (МОН), за да бъде стимулирано висше образование, което да отговаря на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. Предложението е публикувано като „Проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления“ на интернет страницата за обществени обсъждания http://www.strategy.bg и е пуснато за междуведомствено съгласуване, като общественото обсъждане тече до 16 март т. г. Очаква се в близките седмици проектът да бъде одобрен от Министерския съвет.

В резултат на тази мярка се очаква в приема в трите професионални направления да има ръст от 300 студента. За финансово осигуряване на мярката ще бъдат необходими финансови средства в размер на 600 000 лв., които ще бъдат осигурени от бюджета на МОН за 2016 г.

В предложения проект за постановление се определят условията и редът за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението. Към проекта е приложен и Списък с 31 приоритетни професионални направления. Данните показват, че кандидатите за тях намаляват, а икономиката и обществото имат остра нужда от такива специалисти. В Списъка с приоритетните професионални направления, освен споменатите в сферата на информационните технологии и комуникациите, са включени още: природните науки, машинното, строителното и общото инженерство, педагогиката, теория и управление на образованието, архитектурата, металургията, растениевъдството, животновъдството, ветеринарната медицина и др.

Предложението на МОН е в съответствие с измененията и допълненията на Закона за висшето образование и с политиката, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014 - 2020 г. С него ще се ограничи финансирането на определени професионални направления, в които дадено висше училище не успява да се конкурира успешно с останалите. Това ще мотивира ръководството му да фокусира усилията си главно в направленията, в които обучението е с достатъчно високо качество и добра реализация на студентите. Така по естествен начин ще се укрепят професионалните направления, подготвящи най-добрите специалисти, от които икономиката ни се нуждае. Цели се и засилване на конкуренцията между висшите училища, повишаване качеството на обучението и на научните изследвания, в т.ч. и утвърждаването на институциите за висше образование и като научни центрове.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X